تحلیل توزیع فضائی زمانی زیرساخت‌های خدمات گردشگری به منظور مدیریت بهینه و افزایش بهره‌وری صنعت گردشگری؛ مطالعه موردی شهرستان شاهرود

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

2 استایار گروه جغرافیا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

3 استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین بخش‌های صنعت گردشگری زیرساخت‌های خدمات گردشگری است که نقش بسیار پررنگی در افزایش بهره‌وری صنعت گردشگری ایفا می‌کند. زیرساخت‌های خدمات گردشگری به نوعی سکوی توسعه گردشگری بوده و نقش زیادی در کسب رضایت گردشگران دارد. هدف این مقاله بررسی چکونگی توزیع زمانی فضایی زسرساخت های خدمات گردشگری در شهرستان شاهرود و سنجش تاثیر آن بر افزایش و یا کاهش بهره‌وری صنعت گردشگری دارد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که توزیع زمانی فضایی زیرساخت‌های خدمات گردشگری در شهرستان شاهرود چگونه است و چه تاثیری بر افزایش و یا کاهش بهره‌وری صنعت گردشگری در این شهرستان داشته است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است و شیوه گردآوری داده‌ها و اطلاعات نیز کتابخانه‌ای است. نتایج مقاله نشان می دهد که به طور کلی زیرساخت های خدمات گردشگری است که جاذبه های گردشگری را به مقصد گردشگری تبدیل می‌کند وگرنه صرف داشتن حاذبه‌های گردشگری تعیین کننده حضور گردشگران نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Spatial-temporal distribution of Infrastructure of tourism services in order to optimally manage and increase the productivity of the tourism industry; a case study of Shahroud city

نویسندگان [English]

  • Farzan Kafashan Tusi 1
  • Davoud Hassanabadi 2
  • Mustafa Ali Naghizadeh 3
1 Masters student of Geography and Tourism Planning, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Geography, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the most important and effective sectors of the tourism industry is the tourism service infrastructure, which plays a very important role in increasing the productivity of the tourism industry. The infrastructure of tourism services is a kind of platform for tourism development and has a great role in gaining the satisfaction of tourists. The purpose of this paper is to investigate the spatial time distribution of tourism service infrastructure in Shahroud city and to measure its effect on increasing or decreasing the productivity of the tourism industry. The main question of the article is how is the spatial time distribution of tourism service infrastructure in Shahroud city and what effect has it had on increasing or decreasing the productivity of the tourism industry in this city? The method of this article is descriptive-analytical and the method of data and information collection is library. The results of the article show that in general, it is the tourism services infrastructure that turns tourist attractions into tourist destinations, otherwise just having tourist attractions will not determine the presence of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahroud city
  • tourism services
  • tourism industry
  • infrastructure
امانپور، سعید، محمدی، اصغر و مریم ناصر(1392)، رتبه‌بندی شهرستان‌های استان خوزستان از لحاظ شاخص‌های گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS، فصلنامة علمی- پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال پنجم، شمارة 2، صص 201- 221.
بیات، روح‌الله، فضلی، صفر و مهسا مرندی(1392)، بررسی عوامل مؤثر بر تصویر برند مقصد گردشگری و تأثیر آن بر رفتار گردشگران داخلی­(مطالعة موردی: شهر قزوین)، دوفصلنامة مطالعات گردشگری، دورة دوم، شمارۀ 3، صص 122- 138.
پاپلی یزدی، محمدحسین و مهدی سقایی(1385)، گردشگری، ماهیت و مفاهیم، انتشارات سمت، تهران.
تارنمای وزارت کشور، 1394، ادارة کل تقسیمات کشوری.
تقوایی، مسعود و معافی، فؤاد و راضیه رحیمی(1392)، سطح‌بندی شهرستان‌های استان گیلان از لحاظ امکانات و جاذبه‌های گردشگری جهت تعیین قطب‌های گردشگری، فصلنامة علمی- پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال پنجم، شمارة 2، صص 223- 238.
حیدری، تقی، رشیدی، ابراهیم، حصاری، اصغر و سیمین تولایی(1392)، ارزیابی قابلیت‌های گردشگری شهر زنجان و راهبردهای تقویت جذب گردشگر، فصلنامۀ علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شمارۀ 21، صص 29- 57.
راودراد، اعظم و علی حاجی‌محمدی(1389)، تفاوت شناخت حاصل از گردشگری واقعی و گردشگری مجازی بر پایۀ نظریۀ روایت، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی دورۀ سوم، شمارۀ 2، صص 61- 81.
شماعی، علی و جعفر موسی‌وند(1390)، سطح‌بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS و AHP، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال سوم، شمارۀ 10، صص 23- 40.
ضرابی، اصغر و علیزاده اصل، جبار و عیسی بهاری(1392)، تحلیلی بر زیرساخت‌های گردشگری در مقصد اکوتوریستی بندر ارومیه با استفاده از روش swot، نشریة علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال هجدهم، شمارة 48، صص 177- 210.
ضیایی محمود، امین بیدختی، علی‌اکبر و فاطمه قربانی(1392)، ارزیابی ظرفیت جامعة محلی برای توسعة پایدار گردشگری، فصلنامة مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شمارۀ 24، صص 59- 88.
فرجی سبکبار، حسنعلی، رضوانی، محمدرضا، بهنام مرشدی، حسن و حسین روستا(1393)، سطح‌بندی فضایی محورهای گردشگری استان فارس برمبنای خدمات و تسهیلات گردشگری، مجلة پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورة چهل‌‌وششم، شمارة 3، صص 561- 586.
قنبری، ابوالفضل، شجاعی‌وند، بهمن و بهرام زینلی(1393)، رتبه‌بندی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی براساس زیرساخت‌های گردشگری شهری با روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای، شمارة 12، صص 89- 112.
محمودی‌میمند، محمد، فارسیجانی، حسن و سارا طاهری موسو(1392)، ارائة الگوی ترکیبی عوامل مؤثر بر توسعه و پذیرش گردشگری مجازی در ایران، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، سال دوازدهم، شماره 13، صص 123- 143.
مرکز آمار ایران(1390)، سالنامة آماری استان زنجان، تهران.
موسوی، میرنجف، ویسیان، محمد، محمدی حمید، سمیه و مهناز اکبری (1394)، بررسی و اولویت‌بندی توان‌ها و زیرساخت‌های توسعة گردشگری با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مورد مطالعه: شهرستان‌های استان کردستان(، نشریۀ گردشگری شهری، دورة دوم، شمارۀ 1، صص 17- 31.
موسوی‌وند، جعفر و فرزانه ساسان‌پور(1390)، ارزیابی نقش زیرساخت‌های شهری جهت تعیین قطب گردشگری با استفاده از مدل‌های AHP و TOPSIS (مطالعة موردی: استان مازندران)، فصلنامة فضای گردشگری، سال اول، شمارة 1، صص 65- 82.
یعقوب‌زاده، رحیم(1393)، گونه‌‌شناسی گردشگری، ارائة چارچوبی برای تقسیم‌بندی انواع گردشگری، انتشارات جامعه‌‌شناسان، تهران.
یوسفی امیرعباس، مختاری ملک‌آبادی، رضا و احمد خادم‌الحسینی(1391)، بررسی تطبیقی شاخص‌های توسعة گردشگری الکترونیک در شهر اصفهان، مجلة جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال بیست‌وسوم و شماره 2، صص 133- 150.
ابراهیم‌زاده، عیسی، ضیایی، محمود، دلشاد، علی­(1391)، اصول و فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی توسعه توریسم، انتشارات صحرا، چاپ اول، مشهد
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان­(1389)، گزارش 2، بررسی و ارزیابی بخش گردشگری، طرح جامع گردشگری استان سمنان
استانداری سمنان­(1387)، گزارش اقتصادی- اجتماعی استان سمنان در سال 1386، دفتر برنامه‌ریزی و بودجه، معاونت برنامه‌ریزی استانداری سمنان
دیناری، احمد­(1384)، گردشگری شهری در ایران و جهان، چاپ اول، مشهد، انتشارات واژگان خرد
رنجبریان، بهرام، زاهدی، محمد­(1389)، خدمات صنعت گردشگری، نشر چهارباغ، اصفهان
سقایی، مهدی­(1386)، بررسی و نقد طرح«برنامه ملی توسعه گردشگری ایران»، سایت: touristy.blogfa.com/
صدر موسوی، میرستار، دخیلی کهنمویی، جواد­(1383)، درآمدی بر برنامه‌ریزی تفریحگاه‌های توریستی، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، شماره پیاپی 17، دانشگاه تبریز
مدهوشی، علی، نیازی، عیسی­(1389)، بررسی و تبیین توسعه صنعت گردشگری در استان گلستان، مجلة دانش و توسعه، سال هفدهم، شمارة 30
مرادی، مریم، رحمانی، بیژن­(1389)، نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری، مطالعه موردی: شهر مشهد، فصلنامه جغرافیایی سرزمین(علمی-پژوهشی)، سال هفتم، شماره 25
موحد، علی­(1386)، گردشگری شهری، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، چاپ اول
موسی‌وند، جعفر، ساسان‌پور، فرزانه، (1390)، ارزیابی نقش زیرساخت‌های شهری جهت تعیین قطب گردشگری با استفاده از مدل‌های TOPSIS و AHP (مطالعه موردی: استان مازندران)، فصلنامه فضای گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، سال اول، شماره 1
میری، غلامرضا، دارائی، مرضیه­(1390)، پارادایم گردشگری شهری، توسعه پایدار و برآیند آن در جهانی شدن، اولین همایش بین‌المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، 8-7 آبان، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.
Aurelija Burinskienė and Vida Pipirienė, 2014, The comparison of trade enterprises, Contemporary Issues in siness, Management and Education 2013, Procedia - Social and Behavioral Sciences 110, PP. 267–275.
Pitchipoo. P.a, Vincent D.S.b,Rajini, N.c Rajakarunakaran S., 2014, 12th GLOBAL CONGRESS ON MANUFACTURING AND MANAGEMENT, GCMM COPRAS2014. Decision Model to Optimize Blind Spot in Heavy Vehicles: A Comparative Perspective, Procedia Engineering 97 (2014), 1049 – 1059.
Cawley, M, Marsat, J, (2007), Promoting Integrated Rural Tourism: Comparative Perspectives on Institutional Networking in France and Ireland, Tourism Geographies 9(4)
Haber, Sigal, Lerner, Miri, (1998), Correlates of Tourist Satisfaction, Annals of Tourism Research, Vol. 25, No. 4, pp. 197-201.
Inskeep, E, (1991), Tourism Planning: an Integrated and Sustainable Approach, New York, John Wiley & Sons
Mcintosh, Robert W, Goeldner, Charles R., Ritchie, J. R. Brent, (1995), Tourism Principle, Practice, Philosophies, USA, John Wiley & sons, Inc., 7th Ed.
Stynes, D. J. & Halloran, C., (2004), Tourism Planning, Michigan State, University Extensions Bulletin.
Timothy, Dallen J, Wall, Geoffrey, (1995), Tourist Accommodation in an Asian. Historic City, the Journal of Tourism Studies, Vol.6, No.2
Uysal, Muzaffer(2003), Satisfaction Components in Outdoor Recreation and Tourism Settings, e-Review of Tourism Research (eRTR), Vol. 1, No. 3, pp. 2-29.
http://www.maphill.com
https://www.researchgate.net
https://www.researchgate.net