آینده پژوهی و مدلسازی نرم افزاری روابط ایران و انگلستان از منظر مؤلفه های قدرت هوشمند با تمرکز بر جغرافیای سیاسی ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روابط بین‌الملل، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار رشته روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد تمام رشته روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

جغرافیای سیاسی به طور کل درگیر تحلیل فضایی پدیده های سیاسی است ضمن اینکه به اختصاصات فضایی فرآیند سیاسی نیز توجه دارد. در جغرافیای سیاسی مفهوم منطقه، یک فضای جغرافیایی است که از یک سلسله پدیده های مشابه و عوامل پیوند دهنده در محیط تشکیل شده است که دارای یک شخصیت جغرافیایی یکپارچه و متمایز از دیگر مناطق است. در این تحقیق، قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران و ارائه یک مدل مهندسی شده در روابط فی مابین ایران و کشور انگلستان با تمرکز بر جغرافیای سیاسی ایران بررسی، تجزیه و تحلیل شده است. در این راستا نقش پارامترهای قدرت، فرهنگ و قدرت هوشمند که تا بحال در برقراری روابط سیاسی، اقتصادی و غیره جدی گرفته نشده بودند برجسته خواهد شد. نتایج این تحقیق در برقراری صلح و امنیت پایدار بین المللی و درک متقابل و همچنین رفع مشکلات و معضلاتی که مانع توسعه پایدار ج.ا.ایران در حال و آینده می شود اثربخشی ویژه ای خواهد داشت. مفاهیم نوین قدرت هوشمند که بر بستر تجارب معاصر بین المللی جایگاه خود را در ادبیات قدرت و سیاست پیدا کرده است، موضوع فهم و به کارگیری مولفه های قدرت هوشمند را به منظور افزایش توانمندی ها در ابعاد مختلف به ویژه بازدارندگی ج.ا. ایران در برابر هرگونه تهدیدات خارجی و داخلی را حائز اهمیت نموده است. مهندسی روابط بین الملل به کمک نرم افزارهای تحلیلی و آماری با استفاده از داده های میدانی در قالب مصاحبه ها و پرسشنامه ها و همچنین مطالعات اسنادی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futures Studies and Software Modeling of Iran-UK Relations from the Perspective of Smart Power Components; Focusing on Iran's Political Geography

نویسندگان [English]

  • omid afkhami 1
  • abumohammad asgarkhani 2
  • davood aghaee 3
1 PhD Student in International Relations, Department of Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor of International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Political geography is involved in the spatial analysis of political phenomena while also considering the spatial specificities of the political process. In political geography, the concept of a region is a geographic space that is composed of a series of similar phenomena and linking factors in the environment that have a unified and distinct geographical personality from other regions. In this study, we analyze the smart power of the Islamic Republic of Iran and present an engineered model of the relations between Iran and the United Kingdom with a focus on Iran's political geography. In this regard, the role of the parameters of power, culture and smart power will be highlighted. They had never been taken seriously in political, economic, etc. relations. Modern concepts of intelligent power have found their place in the literature of power and politics in the context of contemporary international experience. So importance of understanding and applying intelligent power components to enhance capabilities in various dimensions, in particular deterring Iran from any external or internal threats, is important. International relations engineering with the help of analytical and statistical software using field data in the form of interviews and questionnaires as well as documentary studies in the field of humanities and the panel of experts has rarely been done. In this study, several influential variables in the context of political geography have been used in a completely innovative and futuristic perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political geography
  • Neoclassical realism
  • futures studies
 آشنا حسام الدین، درآمدی بر قدرت هوشمند: مطالعاتی برای جمهوری اسلامی ایران، (1390)، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 اخباری، محمد و نامی، محمدحسن (1389) جغرافیای مرز؛ با تأکیید بر مرزهای ایران، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 تولایی محمد، تحلیلی بر گفتمان هیئت حاکمه جدید انگلستان، (1387)، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
میرحیدر، دره، ) 1385)، اصول و مبانی جغرافیای سیاسی، امیر کبیر.
مولایی، محمدمهدی و طالبیان، حامد (1395) آینده پژوهی مسائل ایران با روش تحلیل ساختاری، تهران: فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 23، شماره 86، صص 5-32.
Asan, S. (2007). Qualitative cross-impact analysis with time consideration. Technological Forecasting and Social Change, 74(5), 627-644.
 Aigerim Raimzhanova, “ Power in ir: Hard,soft and Smart,2015, institute for cultural diplomacy and the university of bucharest
Armitage, Richard. “A Smart Power, More Secure America”, CSIS Commission on Smart Power, Washington D.C, 2007.
Godet,A.J.,Meunier,M.F.,Roubelat,F.,(2003). Structural analysis with the MICMAC method & actors strategy with MACTOR method, Futures Research Methodology, No.2.
Ripsman, Norrin. (2009).N eoclassical realism and domestic interest groups, in Steven Lobell, Norrin Ripsman & Jeffrey Taliaferro )eds.(Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy, Cambridge:Cambridge University Press.
Nye, Joseph. “Soft Power” (New York: Public Affairs, 2004):18.
“Smart power in US-China relation”, A Report of the CSIS Commission on China, 2007, at: http://csis.org/publication/smart-power-us-china-relations. (25 September 2009)
Mohammad Nia, Mahdi. (2010) "Understanding Iran’s Foreign Policy: An Application of Holistic Constructivism. Turkey", Alternatives Turkish Journal of International Relations, Vol.9, No.1, pp. 148-180.
Neack, L. (1995). Foreign policy analysis: continuity and change in its second generation. Prentice Hall.
Rowland, J., Rice, M., & Shenoi, S. (2014). The anatomy of a cyber power. International Journal of Critical Infrastructure Protection, 7(1), 3-11.
Walker, S. G., & Malici, A. (2016). Role Theory and Role Conflict in US-Iran Relations: Enemies of Our Own Making. Routledge.
Beckley, M. (2012). China's century? Why America's edge will endure. International Security, 36(3), 41-78.
Herrington, L., & Aldrich, R. (2013). The future of cyber-resilience in an age of global complexity. Politics, 33(4), 299-310.
Marsh, S. (2003). The United States, Iran and Operation ‘Ajax’: Inverting Interpretative Orthodoxy. Middle Eastern Studies, 39(3), 1-38.
Wells, M. C. (1999). Thermidor in the Islamic republic of Iran: the rise of Muhammad Khatami. British Journal of Middle Eastern Studies, 26(1), 27-39.