بررسی راهکارهای ساماندهی اراضی خرد شده کشاورزی آذربایجان شرقی، شهرستان اهر

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، رشته جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

2 استادیار مدعوگروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیفات تهران، ایران

3 دانشیار مدعوگروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

چکیده
هدف از این تحقیق شناسایی راهکارهایی جهت ساماندهی اراضی در جنوب شرقی شهرستان اهر دهستان ورگهان است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری منطقه مورد تحقیق 2868 نفر بهره بردار و از بین آنها از طریق فرمول کوکران تعداد 200 نفر بهره‌بردار بصورت تصادفی انتخاب و پاسخ های آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود . یافته ها نشان می دهد میانگین سن بهره بردار در منطقه موردتحقیق حدود 56 سال است که اکثراً وارد سن کهنسالی شده اند. 5/43 درصد از زمین های کشاورزی کمتر از 5 کیلومتر تا مرکز روستا و بطور میانگین 5/10 کیلومتر از مراکز خدمات جهاد کشاورزی فاصله دارند. راهکارها فروش زمین‌های پراکنده اطراف یک کشاورز به او دارای بالاترین اولویت برای ساماندهی و جلوگیری از خردشدن اراضی می‌دانند و در اولویت‌های بعدی انتقال قطعات به وراث به‌صورت مشاع بدون اجازه قطعه‌قطعه شدن و انتقال زمین به فرزند ارشد جهت حفظ یکپارچگی و تقسیم سود حاصله بین وارث قرار دارد.
کلید واژه ها: خرد شدن اراضی زراعی، ساماندهی اراضی، بهره برداری زراعی،یکپارچه سازی اراضی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Solutions for Organized Agricultural Lands of East Azarbaijan, Ahar County

نویسندگان [English]

  • aboalmohsen aghaei juboni 1
  • shohreh taj 2
  • azita rajabi 3
1 phd studentT,Department of Geography, islamic Azad university,Science and Research Branch, Tehran ,iran
2 Visiting Assistant Professor, Department of Geography, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Visiting Associate Professor, Department of Geography, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this research is to identify ways to organize land in the southeast of the Ahar city of Varghan. This study was applied in a practical and surveyal way. The statistical population of the study area was 2868 people and among them, using the Cochran formula, 200 individuals were randomly selected and their responses were analyzed. The main tool was the questionnaire. The findings show that the average age of the exploiter in the investigated region is about 56 years old, which has mostly reached the age of adulthood. 43.5 percent of the agricultural land is less than 5 kilometers to the village center and an average of 10.5 kilometers away from the agricultural Jihad Agriculture Services. Solutions to selling scattered land around a farmer have the highest priority for organizing and preventing land fragmentation, and in the next priority, the transfer of parts to the herd is carried out jointly without permission of the plot and the transfer of land to the eldest son In order to maintain the integrity and distribution of profits among the heirs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords land fragmentation
  • Land Reconstruction
  • Crop Utilization
  • Integration land
ارسلان‌بد، محمدرضا. اسماعیل‌پور، عزیز. (1379) تأثیر کوچکی و پراکندگی واحدهای تولیدی بر هزینه‌های تولید، مطالعه موردی گندم آبی در آذربایجان غربی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 30. سال هشتم، ص 109.
افتخاری، عبدالرضارکن‌الدین. (1372). فرآیند یکپارچه‌سازی اراضی زراعی و توسعه روستائی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
افتخاری، (1371)، بررسی دیدگاههای مختلف در ارتباط با فرآیتد یکپارچه سازی اراضی، فصلنامه تحقیقاتی جغرافیایی، انتشارات قدس رضوی، شماره 36.
بافکر، ه، و، (1372) پراکندگی و یکپارچگی اراضی، علت‌ها، عوامل و آثار، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه شماره(2)، ص171-167، مجله رشد آموزش جغرافیا، شماره‌های 11، 13، 14، 15.
شهبازی، 1، (1367)، توسعه کشاورزی و مسئله کوچکی، پراکندگی و دوری قطعات اراضی مورد کشت و کار هر خانوار کشاورز، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی.
طالب، م، (1367)عوامل موثر در تقطیع اراضی زراعی و لزوم یکپارچگی زمین‌های واحد بهره برداری، مجله رشد آموزش جغرافیا، شماره‌های 11، 13، 14، 15.
عبداللهی، م، (1377)، نظام‌های بهره برداری کشاورزی ایران، وزارت کشاورزی، معاونت امور نظام بهره برداری، ص33-34.
لهسائی‌زاده، عبدالعلی. (1366). تحولات اجتماعی در روستاهای ایران. انتشارات دانشگاه شیراز. شیراز.
Chao, K., (1986). Man and land in Chinese history: an economic analysis . Stanford university Press, California.
Jacoby, E. H., (1968). Agrarian Reconstruction, Basic Study, No. 18, FAO, Rome, pp: 31-42.
King, R., Burton, S., (1982). Land fragmentation: notes on a fundamental rural spatial problem. Progress in Human Geography 6(4): 475–494.
Kovacs, K., (2001)Results and Experiences of Tama, a Land Consolidation Project in Hungary .International Conference on Spatial Information for Sustainable Development .Nairobi, Kenya. 2–5 October 2001.
Oldenburg, Philip. (1990). Land consolidation as land Reform, in India, World development, Vol. 18, No. 2, 1990: 183-195.
Riddell, Jim. F, Rembold. (2000). Social And Economic Imact Of Land Fragmentation on Rural Society In Selected EU Accession Countries. Food and Agriculture Organisation of the United Nations. Land Tenure Service. Sub-Regional Office for Central and Eastern Europe Hungary
Rizov. M, Gavrilescu. D, Gow H, Mathijs E, Swinnen FM. )2001(. Transition and enterprise restructuring: the development of individual farming in Romania. World Development 29(7).
Tan, Shuhao., Heerink, Nico., Qu, Futian. (2005). Land Fragmentation and its driving forces in china. Land use policy 22 (2005).
Van Dijk, T. (2003). Scenarios of Central European land fragmentation. Land Use Policy, Vol, 20, 149–158.
Zhou, Jian-Ming. (1999). How to Carry Out Land Consolidation An Internationl Comparison. EUI Working Paper ECO No. 99/1.