بررسی نقش تهدیدات درونی و بیرونی منطقه شمال غرب بر تدوین راهبردهای دفاعی با ماهیت جغرافیایی- سیاسی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

4 استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

منطقه شمال غرب ایران یکی از محیط‌های ژئوپلیتیکی حساس کشور است که از گذشته با مسائل امنیتی، جنگ و رقابت بین کشورهای منطقه مواجهه بوده است. سؤال اصلی مقاله این است که تهدیدات درونی و بیرونی منطقه شمال غرب چه نقش و جایگاهی در تدوین راهبردهای دفاعی ایران دارند‌؟‌‌ روش این مقاله توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش صاحب‌نظران، خبرگان دانشگاهی و دست‌اندرکاران طراحی راهبردهای دفاعی - استراتژیک، می‌باشند که در مجموع 500 نفر می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری کوکران تعداد اعضای نمونه 217 نفر تعیین شده است. برای سنجش روایی پرسشنامه از نظر کارشناسان، اساتید و متخصصان این حوزه استفاده شد و برای تعین پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که نتیجه آن 0.88 بود و تائید شد. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که عدم توسعه مناطق مرزی منطقه شمال غرب(4.65) به عنوان مهم‌ترین تهدید داخلی در نظر گرفته شده است. بعد از آن مشکل زیست‌محیطی دریاچه ارومیه(4.62)، وجود پهنه جغرافیای که دنباله راهبردهای امنیتی و دفاعی کشورهای همسایه(4.59)، تحرکات برخی گروه‌های معاند در این مناطق(4.56)، بهره‌برداری جریان‌های سیاسی از توسعه‌نیافتگی بخشی از مناطق شمال غرب(4.49)، داشتن حس تعلق کردها نسبت به کردهای ترکیه و عراق(4.48)، وجود منازعات قومی، مذهبی و طایفه‌ای فاکتور(4.47) و اقلیت گرایی قومی در این منطقه(4.43)، حس ناسیونالیستی در بین کردها و آذری‌ها(4.41)، وجود جمعیت‌های ناهمگون با جمعیت اصلی کشور(3.51) قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Internal and External Threats in the Northwest Region on Developing Defense Strategies with a Political Geographical Nature

نویسندگان [English]

  • Masoom Salimi Nazloo 1
  • Pirouz Mojtahedzadeh 2
  • heidar lotfi 3
  • Mohammad Taqi Razavian 4
1 PhD student in Political Geography, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
2 Associate Professor of Political Geography, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Geography, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
4 Professor of Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

this study has tried to examine these developments from the perspective of geopolitical factors affecting the development of the country's defense strategy; the main question of the article is that internal and external threats What role do they play in formulating Iran's defense strategies? The method of this article is descriptive-survey. The statistical population of the study is experts, academic experts and managers in the design of defense-strategic strategies, which are a total of 500 people, using the Cochran's sampling method, the number of sample members is 217. To assess the validity of the questionnaire, the opinion of experts, professors and experts in this field was used, and to determine the reliability, Cronbach's alpha test was used, which resulted in 0.88 and was confirmed. The findings of the article show that the lack of development of the border areas of the northwestern region (4.65) is considered as the most important internal threat. After that, the environmental problem of Lake Urmia (4.62), the existence of a geographical area that follows the security and defense strategies of neighboring countries (4.59), the movements of some dissident groups in these areas (4.56), the exploitation of political currents from underdevelopment in some northwestern areas (4.49) , The Kurds' sense of belonging to the Kurds in Turkey and Iraq (4.48), the existence of ethnic, religious and tribal factors (4.47) and ethnic minority in the region (4.43), the sense of nationalism among Kurds and Azeris (4.41), the existence of populations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Defense Strategy
  • Political Geography
  • Northwestern Iran
مجتهد زاده، پیروز(1381). جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی. تهران: سمت.
محمد نژاد، م. ع؛ و نوروزی، م. ت. (1378)، فرهنگ استراتژی، تهران: سکنا.
تولایی، محمد؛ کلهر، رضا؛ امینیان، بهادر؛ زورق، محمدحسن و احمدوند، علی محمد(1387)، مفهوم شناسی تهدید سخت، نیمه سخت و نرم، مطالعات بسیج 1387 شماره 39.
سنجابی، علیرضا (1380)، استراتژی و قدرت نظامی (مسائل نظامی و استراتژیک معاصر)، تهران: پازنگ
دانش آشتیانی، محمد باقر(1390)، الگویى براى مدیریت راهبرد دفاعی- امنیتى، فصلنامه رهنامه سیاستگذارى، سال سوم، شماره دوم.
Kvint, Vladimir (2009). The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics. Routeledge. ISBN 9780203882917.
Freedman, Lawrence (2013). Strategy. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-932515-3.
Freedman, L 2015 Strategy: a history. Oxford: Oxford University Press.
Mintzberg, Henry and, Quinn, James Brian (1996). The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases. Prentice Hall. ISBN 978-0-132-340304
Evans, G & Newnham, J., (1998), The Penguin Dictionary of International relations, Penguin Books, London, UK. ISBN 0-14-051397-3
Vladimir Toncea, 2006, Geopolitical evolution of borders in Danube Basin
Mehmet Akif Okur, Classical Texts Of the Geopolitics and the Heart Of Eurasia, Journal of Turkish World Studies, XIV/2, pp.76-90 https://www.academia.edu/10035574/CLASSICAL_TEXTS_OF_THE_GEOPOLITICS_AND_THE_HEART_OF_EURASIA_Jeopoliti%C4%9Fin_Klasik_Metinleri_ve_Avrasya_n%C4%B1n_Kalbi_ http://tdid.ege.edu.tr/files/dergi_14_2/mehmet_akif_okur.pdf.
Henry Mintzberg (May 1978). Patterns in Strategy Formation (PDF). Management Science. 24 (9): 934–48. doi:10.1287/mnsc.24.9.934. Archived from the original (PDF) on 19 October 2013.
Sandalow, David; Overland, Indra; O'Sullivan, Meghan (2017-06-26). The Geopolitics of Renewable Energy. Rochester, NY. SSRN 2998305