بررسی قابلیت‌های پیشرفت و توسعه گردشگری بجنورد با استفاده از برنامه ریزی راهبری

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار ایران

2 استایار گروه جغرافیا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

چکیده

استان خراسان شمالی به دلیل مطلوبیت توریستی همه ساله پذیرای تعداد زیادی از گردشگران است که برای زیارت جاده شمال را انتخاب می‌کنند و بعد از عبور از آب و هوای مرطوب وارد یک استان با اقلیم معتدل و گاهاً خنک در فصل تابستان می‌شوند؛ اما با این وجود به نظر می‌رسد که برای استفاده بهتر و بیشتر از این فرصت و برای جذب گردشگران برنامه‌ریزی راهبردی صورت نگرفته و بنابراین پتانسیل‌های گردشگری استان و بخصوص شهرستان بجنورد به شکل نسبتاً کامل و مطلوبی در راستای پیشرفت و توسعه گردشگری قرار نگرفته‌اند. هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی قابلیت‌های پیشرفت و توسعه گردشگری بجنورد از منظر برنامه‌ریزی راهبری با استفاده از شاخص سوآت. سؤال اصلی پژوهش این است که با توجه به فرصت‌ها و تهدیدها و نیز قوت‌ها و ضعف‌های بجنورد در سیستم گردشگری مناسب‌ترین استراتژی برای برنامه‌ریزی راهبری پیشرفت و توسعه گردشگری بجنورد با استفاده از مدل سوآت کدام استراتژی است‌؟ نتایج این مقاله نشان می‌دهد که استراتژی تهاجمی مناسب‌ترین راهبرد برای پیشرفت و توسعه گردشگری در شهرستان بجنورد است. روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی و آمار استنباطی می‌باشد. برای جمع‌آوری داده های از بررسی‌های اسنادی و کتابخانه‌ای و میدانی استفاده و برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از مدل SWOT‌استفاده گردید. برای این منظور محیط داخلی‌(نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی(فرصت‌ها و تهدیدها) منطقه مطالعه گردید و سپس برای سنجش وزن سنجه‌ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the development capabilities of Bojnourd tourism using leadership planning

نویسندگان [English]

  • Sana Ghasemi 1
  • Davoud Hassanabadi 2
1 Graduate of Master of Geography and Tourism Planning, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Geography, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
چکیده [English]

North Khorasan province welcomes a large number of tourists every year who choose to visit the northern road and after passing through the humid climate, they enter a province with a temperate and sometimes cool climate in summer.However, it seems that strategic planning has not been done to make better and more use of this opportunity and to attract tourists, and therefore the tourism potentials of the province, especially Bojnourd city, have not been relatively complete and desirable in the direction of tourism development.The main purpose of this study is to investigate the development capabilities of Bojnourd tourism from the perspective of management planning using the SWAT index. The main question of the dissertation is that considering the opportunities and threats as well as the strengths and weaknesses of Bojnourd in the tourism industry, what is the most appropriate strategy for planning the management of Bojnourd tourism development using the SWAT model? The results of this article show that the offensive strategy is the most appropriate strategy for tourism development in Bojnourd. Research method in this research is descriptive method and inferential statistics. Documentary, library and field studies were used to collect data and SWOT‌ model was used to analyze the findings.For this purpose, the internal environment (strengths and weaknesses) and external environment (opportunities and threats) of the region were studied and then the hierarchical analysis process was used to measure the weight of the measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Development
  • Leadership Planning
  • Bojnourd
  • Swat