تحلیلی بر تجربه شهر دوستدار سالمند؛ مطالعه موردی شهر کرج

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

جهان، اکنون، دو فرآیند عمده جمعیت‌شناختی را تجربه می‌کند: یکی «سالخوردگی جمعیت» و دیگری، «شهرنشینی فزآینده». این دو فرآیند، جزء دغدغه‌های اصلی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است. از جمله الگوهای توسعه شهری که بر رابطه بین فضاهای شهری و پدیده سالخوردگی تأکید دارد، «شهر دوستدار سالمند» است. هدف شهر دوستدار سالمند، ساخت شهر مطابق با نیازهای سالمندان است. پیش‌فرض تحقیق بر این ایده استوار است که سالمندی به همان میزان که «بدن‌مند» است، «مکان‌مند» نیز است. همچنین سالمندی صرفاً محدود به فضاهای خاص شهری نیست، بلکه هر جنبه از زندگی سالمندی با فضاهای گوناگون شهری ارتباط پیدا می‌کند. ارزیابی و تحلیل تجربه شهر دوستدار سالمند بر اساس یک‌سری شاخص‌ها و معیارها صورت می گیرد. این مقاله بر پایه تدوین شاخص‌ها و معیارهای مورد نیاز، از طریق روش‌های کمّی و کیفی، به تحلیل تجربه شهر دوستدار سالمند در شهر کرج پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تجربه شهر دوستدار سالمند در نمونه شهر کرج، به طور کلی پایین‌تر از استانداردهای لازم است. از این رو، نیاز به ارتقاء، اصلاح، احیاء و در مواردی ایجاد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Experience of the Old Friendly City (Case Study: Karaj City)

نویسندگان [English]

  • Ali Araee 1
  • Hossein Nazmfar 2
  • Bakhtyar ezatpanah 3
1 Department of Geography and urban planning, Marand Branch, Islamic Azad university, Marand, Iran
2 Professor of Department of Geography and urban planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Assistant Professor of Department of Geography and urban planning , Marand branch, Islamic azad university ,Marand,Iran
چکیده [English]

The world is currently experiencing two major demographic processes: one, "population aging" and the other, "increasing urbanization." These two processes are among the major concerns of urban planning and management. One of the patterns of urban development that emphasizes the relationship between urban spaces and the phenomenon of aging is the "Age-Friendly City". The goal of the Age-Friendly City is to build a city that meets the needs of the elderly. The premise of the research rests on the idea that aging is as "Embodied" as "Emplaced"as well. Likewise, aging is not just confined to specific urban spaces, but every aspect of ageing life relates to different urban spaces. Evaluation and analysis of Age-Friendly City experience is based on a number of indicators and criteria. This article analyzes the experience of the Age-Friendly City in Karaj based on the criteria and criteria required through quantitative and qualitative methods. The results of this study show that the Age-Friendly City experience in the Karaj sample is generally lower than the required standards. Hence, it needs to be upgraded, refined, revitalized and in some cases created.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age-Friendly City
  • Karaj City
  • Aging
  • Emplacement
  • Urban Planning
احمدی، منصور­(1383)، تئوری‌های مختلف درباره سالمندی، نشریه نشاط و ورزش، سال اول، شماره سوم؛
امیرصدری، آزیتا، سلیمانی، حمید­(1391)، پدیده سالمندی در ایران و پیامد‌های آن، مانامه صدای جمهوری اسلامی، سال یازدهم شماره 65
ایرانشاهی، ایوب. قلعه­نویی، محمود­(1396)، ارزیابی میزان مطابقت فضاهای شهری با شاخص­های شهر دوستدار سالمند، مجله هویت شهر، شماره سال یازدهم، شماره 30، صص 69-82؛
بذرافشان، محمد رفیع و حسینی، محمدعلی و رهگذر، مهدی، و سادات مداح، سید باقر­(1386)، مجله سالمندی ایران، سال دوم، شماره سوم
براند فرای، هیلدر­(1383)، طراحی شهری، ترجمه حسین بحرینی، انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری، تهران؛
برتون، الیزابت. میچل، لین­(1392)، طراحی شهری همه­شمول؛ خیابان­هایی برای زندگی. به ترجمه­ی الهی ساکی و فرناز فنایی، انتشارات آرمانشهر، تهران
حاتمی­نژاد، حسین. راستی، عمران­(1385)، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی؛ برری و مقایسه­ی نظریات جان رالز و دیوید‌هاروی، نشریه سرزمین، سال سوم، شماره 9، صص 38-50
دانشپور، سید عبدالهادی، چرخچیان، مریم­(1386)، فضاهای عمومی و عوامل موثر بر حیات جمعی، باغ نظر، شماره7.
دانشپور، سیدعبدالهادی­، چرخچیان، مریم­(1388)، بررسی مولفه‌های طراحی فضاهای عمومی پاسخگو، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی (دانشگاه تبریز)، سال 14، شماره 30
زارع، بیژن، زارع، مرضیه­(1391)، سالمند شدن جمعیت و ضرورت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، شماره 58؛
زندیه، مهدی­(1391)، مناسب­سازی منظر شهری برای سالمندان؛ نمونه موردی : محله­ی قیطریه­ی تهران، نشریه­ی سالمند، شماره بیست و پنجم
شجاعی، دلارام­(1392)، تحلیل عوامل موثر بر ایجاد و ارتقاء اجتماع­پذیری در فضاهای عمومی شهر تهران، ( نمونه موردی دو محله و یک ناحیه در منطقه 7 تهران )، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر تهران
شکویی، حسین­(1382)، اندیشه­های نو در فلسفه­ی جغرافیا، جلد دوم : فلسفه­های محیطی و مکتب­های جغرافیایی، انتشارات گیتاشناسی، تهران
ضابطیان، الهام، تقو ایی، علی اکبر(1389)، شاخص‌های مناسب ساز ی فضاهای - شهری دوستدار سالمندان با استفاده از رویکرد مشارکتی، فصلنامه علمی- پژوهشی مسکن و محیط روستا، شماره­ 128
ضابطیان، الهام، تقوایی، علی­اکبر­(1388)، شاخص­های مناسب­سازی فضاهای شهری دوستدار سالمندان با استفاده از رویکرد مشارکتی، نشریه مسکن و محیط روستا.
علی­الحسابی، مهران. رفیعی، فرخنده­(1391)، ارزیابی نیازمندی­های سالمندان در فضاهای شهری، مطالعه­ی موردی : پارک خلدبرین شیراز، نشریه معماری و شهرسازی آرمانشهر، شماره 9.
کلانتری، عبدالحسین. نصر اصفهانی، آرش. آرام،‌هاشم­(1392)، عدالت در شهر، مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران، گزارش شماره 172.
نظم فر، حسین، علوی، سعیده، صادقی، نسرین، چهابرج، علی عشقی(1396)، امکانسنجی شهر دوستدار سالمند در شهرهای ایران مطالعه موردی شهر بوکان)، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهری، شماره 27
یالپانیان، آمنه­(1392)، برنامه­ریزی محله دوستدار سالمند با رویکرد مشارکتی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز، تهران.
Alidoust, Sara. Holden, Gordon. Bosman, Caryl, 2014, Urban Environment and Social Health of the Elderly: A Critical Discussion on Physical, Social and Policy Environments, Athens Journal of Health, Vol 1, No 3, pp 169-180.
Aspinall, P.A.; Thompson, C.W.; Alves, S.; Sugiyama, T.; Brice, R.; Vickers, A. 2010, Preference and relative importance for environmental attributes of neighbourhood open space in older people. Environ. Plan. B, 37, 1022–1039. [CrossRef]
Ball, S., (2012) Livable Communities for Aging Populations: Urban Design for Longevity, New York, Wiley and Sons.
Beard, J. R., & Petitot, C. 2010. Ageing and urbanization: Can cities be designed to foster active ageing? Public Health Reviews, 32, 427–450.
Beck, et al. Mental health psychiatric Nursing. Second edition, st: Louis washington D.C. Co., 1989.
Biglieri, Samantha. Hartt, Maxwell, 2017, Aging and Age-Friendly Policy in Ontario’s Mid-Sized Cities, Housing & Social Infrastructure.
Bihhings,Diane. M.C and stokes , lillian. Medical-surgical nursing. St: Louis C.V.Mosby Co,1987
Blanco, I., & Subirats, J. (2008). Social exclusion, area effects and metropolitan governance: A comparative analysis of five large Spanish cities. Urban Research and Practice, 1, 130–148. http://dx.doi.org/10.1080/17535060802169823.
Brunner, Lillian and suddarth, Doris. Text book of medical surgical nursing. Philadelphia: J.B. Lippin cott Co., 1988.
Buffel, T. Handler, S. Phillipson, Ch, 2018, Age-friendly cities and communities: A global perspective, Published by: Policy Press at the University of Bristol, DOI: 10.2307/j.ctt1zrvhc4.
Buffel, Tine. Phillipson, Chris, 2016, Can global cities be ‘age-friendly cities’? Urban development and ageing populations, Cities , Vol 55
Center for an Urban Future (2013). The new face of New York's seniors. New York: Centre for an Urban Future.
Cho, Mihye. Kim, Jiyoun, 2016, Coupling urban regeneration with age-friendliness: Neighborhood regeneration in Jangsu Village, Seoul, Cities 58, p 107-114
Clarke, P.; Nieuwenhuijsen, E.R.2009, Environments for healthy ageing: A critical review. Maturitas, 64, 14–19. [CrossRef] [PubMed]
Corburn, J., (2009) Toward the healthy city: people, places, and the politics of urban planning, MIT Press.
Dannefer, D. and Uhlenberg, P. (1999) Paths of the life course: a typology, in V. L. Bengston and K. W. Schaie (eds) Handbook of Theories of Aging, pp. 306–26, New York: Springer.,
Efroymson, Debra & Thi Kieu Thanh Ha, Tran & Thu Ha, Pham ( 2009 ), “Public Spaces: How They Humanize Cities”, HealthBridge - WBB Trust
Emlet, C. A., & Moceri, J. T. (2012). The importance of social connectedness in building age-friendly communities. Journal of Ageing Research.
Emlet, Charles. Moceri, Joane, 2012, The Importance of Social Connectedness in Building Age-Friendly Communities, Journal of Aging Research.
Ensley, Lorrie (2005), “The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other Hangouts at the Heart of a Community”, Knowledge Management Systems.
Fitzgerald, Kelly. Caro, Francis, 2015, An Overview of Age-Friendly Cities and Communities Around the World, Journal of Aging & Social Policy, Vol 26, Pp1–18.
Francis, Jacinta; Giles-Corti, Billie; Wood, Lisa; Knuiman, Matthew ( 2012 ), “Creating sense of community: The role of public space”, Journal of Environmental Psychology 32 (2012) 401e409
Galcanova, L., & Sykorova, D. (2015). Socio-spatial aspects of ageing in an urban context: An example fromthree Czech Republic cities. Ageing & Society, 35, 1200–1220. http:// dx.doi.org/10.1017/S0144686X14000154.
Galea, S., & Vlahov, D. 2005. Urban health: Evidence, challenges, and directions. Annual Review of Public Health, 26, 341–365.
Garcia-Ramon, Maria Dolors (2004), “urban Planning, gender and the use of public space in a peripherial neighbourhood of Barcelona”, Cities, Volume 21, Issue 3, Pages 215-223.
Gavin, G. J., and Phillips, D. R., (2005) Ageing and Place, New York, Routledge.
Glicksman, A., & Ring, L. (2016). The environment of environmental change: The impact of city realities on the success of age-friendly programs. (2016) In G. Caro, & K. Fitzgerald (Eds.), International perspectives on age-friendly cities (pp. 154–170). New York: Routledge.
Golant, S. (2014). Age-friendly communities: Are we expecting too much. Montreal: IRRP Insight.
Golant, S. M. (1972) The Residential Location and Spatial Behavior of the Elderly, Chicago: University of Chicago Press.
Harper, S. and Laws, G. (1995) Rethinking the geography of ageing, Progress in Human Geography, 19: 199–221.
Hastings, A., Bailey,W., Bramley, G., Gannon, M., &Watkins, D. (2015). The cost of the cuts: The impact on local government and poorer communities. York: Joseph Rowntree Trust.
Kang, H. T., Lee, H.-R., Lee, Y. J., Linton, J. A., & Shim, J.-Y. (2013). Relationship between employment status and obesity in a Korean elderly population, based on the 2007–2009 Korean National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES). Archives of Gerontology and Geriatrics, 57, 54–59.
Kendig, Hal. Phillipson, Chris. 2013, BUILDING AGE-FRIENDLY COMMUNITIES: NEW APPROACHES TO CHALLENGING HEALTH AND SOCIAL INEQUALITIES, Nine local actions to reduce health inequalities, Pp103-111.
Krawchenko, Tamara. Keefe, Janice. Manuel, Patricia. Rapaport, Eric, 2016, Coastal climate change, vulnerability and age friendly communities: Linking planning for climate change to the age friendly communities agenda, Journal of Rural Studies 44, p 55-62
Kurniawati, Wakhidah (2012), “Public Space for Marginal People”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 36 ( 2012 ) 476 – 484
Lui, C. W., Everingham, J. A., Warburton, J., Cuthill, M., & Bartlett, H. (2009). What makes a community age-friendly: A review of international literature. Australasian Journal on Ageing, 28, 116
Mandeli, Khalid Nasralden (2010), “Promoting public space governance in Jeddah”, Saudi Arabia, Cities 27 (2010) 443–455
McGarry, P., & Morris, J. (2011). A great place to grow older: a case study of how Manchester is developing an age-friendly city. Working with Older People, 15(1), 38–46. http://dx.doi.org/10.5042/wwop.2011.0119.
Michael, Y.L.; Green, M.K.; Farquhar, S.A. 2006, Neighborhood design and active aging. Health Place, 12, 734–740. [CrossRef] [PubMed]
Milligan, C.; Gatrell, A.; Bingley, A.2004, “Cultivating health”: Therapeutic landscapes and older people in northern England. Soc. Sci. Med., 58, 1781–1793. [CrossRef]
Moranda, C. (2011). Addressing the ‘ageing out’ problem in the workplace. Professional Case Management, 16, 218–220.
Moulaert, T., and Garon, S., (2016) (eds) Age-Friendly Cities and Communities in International Comparison: Political Lessons, Scientific Avenues, and Democratic Issues, Switzerland, Springer.
Murray, Lesley, 2015, Age-friendly mobilities: A transdisciplinary and intergenerational perspective, Journal of Transport & Health 2, p 302-307
Neal,Margaret B. Delatorre, Alan. 2016, The Case for Age-Friendly Communities, Prepared for Grantmakers in Aging.
OECD (2015), Ageing in Cities, OECD Publishing, Paris.
Queensland Government, 2018, Age friendly communities, Good practice Review, , Department of Communities.
Rowles, Graham D. (1978) Prisoners of Space? Exploring the geographic experience of older people, Boulder, CO: Westview.
Rowles, Graham D. (1983) Place and personal identity in old age: observations from Appalachia, Journal of Environmental Psychology 3: 299–313.
Ruza, J. Kim, J. Leung, I. Kam, C. Man ng, S, 2014, Sustainable, age-friendly cities: An evaluation framework and case study application on Palo Alto, California, Sustainable Cities and Society 14 , pp 390–396
Stanhope, marica. And Lancaster Jeantte. Community health Nursing process and for promoting health. Second practice edition, stlovis: the C.V. mosby Co., 1988.
Steels, Stephanie, 2015, Key characteristics of age-friendly cities and communities: A review, Cities, Vol 47, P 45-52
Sun, Yi. Chao, Tzu-Yuan. Woo, Jean. Au, Doreen 2017, An institutional perspective of “Glocalization” in two Asian tigers: The “Structure_Agent_Strategy” of building an age-friendly city, Habitat International 59, p 101-109
Thompson, C.W.; Sugiyama, T.; Alves, S.; Southwell, K.2016, Parks and Open Spaces: Design Findings and Recommendations. I’DGO-Inclusive Design for Getting Outdoors. Edinburgh: OPENspace. Last updated 10 June 2007. Available online: Http://www.idgo. ac.uk/design_ guidance/open_ spaces.htm# landscape (accessed on 17 May 2016).
Van Cauwenberg, J.; van Holle, V.; de Bourdeaudhuij, I.; Clarys, P.; Nasar, J.; Salmon, J.; Deforche, B. 2014, Physical environmental factors that invite older adults to walk for transportation. J. Environ. Psychol., 38, 94–103. [CrossRef]
Warnes, A. (1990) Geographical questions in gerontology: needed directions for research, Progress in Human Geography, 14: 24–56.
Warnes, A. (ed.) (1989) Human Ageing and Later Life: Multidisciplinary perspectives, London: Edward Arnold.
Worlg Health Organization, 2014, Age – Friendly Cities, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data.
Yazaki, Y. (2002). Assessing the suitability of the elderly for employment. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 27, 534–539.
Yurick, ann Gera. Et al. The aged person and the Nursing process. Second edition U.S.A:
Zeitler, E., Buys, L., Aird, R., & Miller, E. (2012). Mobility and active ageing in suburban environments: Findings from in-depth interviews and person-based GPS tracking. Current Gerontology and Geriatrics Research.
Zhu, B. Zhang, J. Tzeng, G. Huang, S. Xiong, L. 2017, Public Open Space Development for Elderly People by Using the DANP-V Model to Establish Continuous Improvement Strategies towards a Sustainable and Healthy Aging Society, Sustainability, 9, 420; doi:10.3390/su9030420
https://www.sciencedirect.com
https://www.sciencedirect.com
https://qjegh.lyellcollection.org