طراحی مدل کیفیت خدمات صنعت هتلینگ سبزدرگردشگری ورزشی (مطالعه موردی استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 دکترای تخصصی مدیریت ورزشی، دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، استاد یار دانشگاه فنی و حرفه ای

4 دکترای مدیریت ورزشی، عضو هیات علمی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل کیفیت خدمات صنعت هتلینگ سبزگردشگران ورزشی می باشد. از زمان انقلاب صنعتی، کشورهای در سرتاسر جهان به طور جدی دنبال توسعه گردشگری سبز می باشند. استخراج بدون محدودیت منابع طبیعی و صنعتی شدن، باعث ایجاد آلودگی و تخریب شده که به شدت به اکوسیستم های طبیعی زمین آسیب رسانده است. به تازگی، سازمان گردشگری وبسیاری از هتلداران شروع به حمایت از جنبش سبز کردنداین پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی در حوزه پارادایم (الگواره) استقراییو از مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد داده‌های حاصل از آن، با بهره‌گیری از کدگذاری باز، محوری و نظری تجزیه و تحلیل‌ قرار گرفته است. جامعه آماری کلیه اساتید دانشگاهی حوزه مدیریت ورزشی، فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته تربیت بدنی، مدیران امور گردشگری ، مدیران آژانس های متولی گردشگری، مدیران هتلها، مسئولان شهری می باشند. نمونه‌گیری با استفاده ازروش نظری وروش قضاوتی هدفمند انجام و تا رسیدن به اشباع نظری دنبال شد که در مجموع34نفر از متخصصان را شامل می شود.نتایج بخش کیفی نشان داد که صنعت هتلینگ سبز 65مفهوم و 8 بعد (زیست محیطی، ملموس بودن خدمات، قابلیت اعتماد خدمات، پاسخگویی، همدلی خدمات، بهای خدمات، زیبایی محیط، خدمات جانبی)دارد که در نهایت به مدل نهایی ختم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Service Quality of the Green Hoteling Industry in Sport Tourism(Case Study of Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • Ali jersarae 1
  • Morteza Dousti Pasha 2
  • Syed Hussain Alavi 3
  • Farshad Emami 4
1 PhD student, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch
2 PhD in Sports Management, Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Doctor of Sport Management, Assistant Professor of Technical and Vocational University
4 PhD in Sports Management, Faculty Member, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this research is to design a model of service quality of green hotel tourism industry for sports tourists. Since the Industrial Revolution, countries around the world have been actively pursuing green tourism development. Unrestricted extraction of natural resources and industrialization have caused pollution and degradation, which has severely damaged the natural ecosystems of the earth. Recently, many hoteliers and hoteliers began to support the Green Movement. This research is a qualitative research in the field of inductive paradigm and semi-structured interviewing. Is located. The statistical population includes all academic professors in sport management, graduates and students of physical education, tourism managers, managers of tourism agencies, hotel managers, city officials. The sampling was performed using a theoretical approach and a purposive approach followed by theoretical saturation, involving a total of 34 specialists. Service, accountability, service empathy, service cost, beauty of the environment, ancillary services) that ultimately led to the final model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of service
  • Green hotel industry
  • Sport tourists
  • Mazandaran province
اختیاری، برگس و عیدی حسین و شعبانی مقدم، کیوان(1397) ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺪل ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ورزش، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ، سال هفتم، شماره 2، صص67-57
اصفهانی، نوشین. گودرزی، محسن. اسدی، حسن. سجادی، نصراله.. اسمیت، استیفن. (1388) تحلیل عواملموثر بر توسعه گردشگری ورزشی داخلی ایران. مدیریت ورزشی، شماره1 صص175-159
افتخاری، عبدالرضا. پورطاهری، مهدی. مهدویان، فاطمه(1390) الویت بندی ظرفیتهای گردشگری مناطق روستای شهرستان نیر، جغرافیا و توسعه صص23-38
بهاری جعفر، فراهانی بنفشه، بهاری شهلا، بذله مرجان، بهاری حامد (1395) ﺗﺄﺛﻴﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه و وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺘﻠﺪاری( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﻫﺘﻞﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ)، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی، ﺳﺎلﻫﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎره ﺑﻴﺴﺖ وﺷﺸﻢ، صص 194-173
بید دوختی، علی اکبر امین وروحیپور، سپیده(1390) تأثیر ویژگیهای جمعیتشناختی بر انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات در صنعت هتلداری استان سمنان، برنامه‌ریزی توسعه گردشگری، دوره2 شماره 6، صص180-160
حدادیان علیرضا، فیض محمدی شیرین، کاظمی علی (1395) بررسی اثر هویت یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره همای مشهد) فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین شماره پیاپی (12)، صص75-92
زارﻋﻲ، ﻋﻈﻴﻢ و ﻣﻼﻳﻲ، ﻣﺠﺘﺒﻲ .( 1391) ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺎده ﺳـﺎزی ﻧﻈـﺎم ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزی اﻳﺮان .( راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ، 2 دوره .1 ﺷﻤﺎره، صص89-71
فیض، داود طاهریان، حامد، زارعی، علی ( 1390 )، کیفیت خدمات ورضایت مشتریان در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتلها ی شهر مشهد)، فصلنامه علمی – کاوشهای مدیریت بازرگانی، صص 149-123
مدنی, امیر محسن، باقری نظام آباد, لیلا(1393) نقش استانداردسازی خدمات صنعت هتلداری ایران در تولید برند ملی، مدیریت فرهنگی، دوره8، صص 133-115
پایگاه اینترنتی مرکز آمار ایران سال1396. بایگانی‌ در ۱۵ مارس ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۱۴ مارس ۲۰۱۷
ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ، رضایی زهرا، احمدی میلاد(1394) ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻃﻮﻝ عمرمشتری در صنعت هتلداری، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ، سال 10، شماره30، صص127-107
فیاضی، مرتضی و کروبی، مهدی(1388)رابطه محیط فیزیکی با درک مشتریان از کیفیتخدمات در صنعتهتلداری مطالعه موردی هتل‌های استقلال، انقلات و کوثر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری
Accenture, 2012. Long-term Growth, Short-term Differentiation and Profits from Sustainable Productsand Services:aGlobal Survey ofBusiness Executives. (Retrieved Sep 26, 2016, from http://www.ddline.fr/wp-content/uploads/2012/12/AccentureLong-Term-Growth-Short-Term-Differentiation-and-Profits-from-SustainableProducts-and-Services1.pdf).
Baloglu, S., Millar, M., 2008. Hotel guests’ preferences for green hotel attributes. In: Eurochrie Conference. Dubai. (Retrieved September 26, 2016, from http:// repository.usfca.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=hosp.)
Dickson, C. & Arcodia, C. 2010b. Promoting sustainable event practice: The role of professional associations. International Journal of Hospitality Management, 29:Pp236-244.
Kaiser, F.G., Oerke, B., Bogner, F.X., 2007. Behavior-based environmental attitude: development of an instrument for adolescents. J. Environ. Psychol. 27 (3),Pp 242–251
Green Hotels Association, 2016b. What Are Green Hotels? (Retrieved September 26, 2016, from http://greenhotels.com/index.php).
.Mallen, C., Stevens, J. & Adams, L.J.2 2011. A content analysis of environmental sustainability research in a sport-related journal sample. Journal of Sport Management, 25:Pp240-256
ÖzgürDavrasa,,MeltemCaberb(2019)Analysisofhotelservicesbytheirsymmetricandasymmetriceffectsonoverallcustomersatisfaction:Acomparisonofmarketsegments، InternationalJournalofHospitalityManagement، Pp83-93
Sangwon Parka, Yang Yangb,⁎, Mingshu Wangc(2019) Travel distance and hotel service satisfaction: An inverted U-shaped relationship، International Journal of Hospitality Management، Pp185-231
Vassiliadis, C., Fotiadis, A., Piper, L., 2013. Analysis of rural tourism websites: the case of central Macedonia. TOURISMOS: aninternational multidisciplinary refereed. J. Tour. 8 (1),Pp 247–263.
Uju Violet Alola(2018) Customer incivility and employees' outcomes in the hotel: Testing themediating role of emotional exhaustion Tourism Management Perspectives journal
Wen-Hwa Lee, Ching-Chan Cheng)(2018) Less is more: A new insight for measuring service quality of green hotels، International Journal of Hospitality Management 68 (2018) Pp32–40