طراحی و تبیین مدلی جغرافیای- منطقه ای برای توسعه رهبری در سازمان های دولتی ایران (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی ، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائم شهر، ایران

چکیده

توسعه رهبری برای سازمان‌ها در محیط کسب‌وکار فعلی به یک ضرورت حیاتی و استراتژیک تبدیل شده‌است، مسئله اصلی که محقق در این پژوهش دنبال می کند این است که الگوی مناسب توسعه رهبری در سازمانهای دولتی ایران با مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران چگونه باید باشد؟ و این الگو دارای چه ابعاد و مولفه هایی می باشد؟ پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و کاربردی است ، از نظرماهیت و روش آمیخته است ، که در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفت، نمونه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی به تعداد 16 نفر و در بخش کمی،کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با حجم نمونه 265 نفر تعیین گردید. برای جمع-آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. روائی سوالات به تایید خبرگان رسید و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی استفاده شد، برای تعیین کفایت نمونه ها از آزمون تناسب کایزر – مایر و بارتلت استفاده شد،جهت تشخیص عامل های سازه توسعه رهبری ازروش تحلیل عاملی اکتشافی و برای برازش الگو از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار SMART PLS انجام شد.بر اساس مدل مفهومی پژوهش،توسعه رهبری از طریق توسعه سه سطح: فردی، سیستمی و وضعیت و با نه معیار که شامل رفتارهای رهبر،شرایط شبکه، رهبری اشتراکی، یادگیری سازمانی ، محیط رهبری، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و با ارائه شرایط اتوکاتالیز و تنش در نظام اجتماعی باعث سازگاری مثبت سیستم می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining a Geographical-Regional Model for Leadership Development in Iranian Government Organizations (Case Study: Mazandaran University of Medical Sciences)

نویسندگان [English]

  • Mahshied Hasan pour 1
  • Mojtaba Tabari 2
  • Mehrdad Matani 3
1 PhD Student in Human Resource Management, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Ira
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Media Management, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
4
میرسپاسی، ناصر(1384). توسعه منابع انسانی با رویکرد جهانی مبتنی بر دانش، دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی.
Arthur Rubens, Gerald A. Schoenfeld, Bryan S. Schaffer, Joseph S. Leah, 2018. Self-awareness and leadership: Developing an individual strategic professional development plan in an MBA leadership course. The International Journal of Management Education 16 (2018) 1–13.
Bruce McCollum. 2014. Leadership development and self- development: an empirical study. Career Development International, Vol. 4 Iss 3 pp. 149 – 154.
Bruce J. Avolio, William L. Gardner. 2005. Authentic leadership development: getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly 16 (2005) 315–338.
David V. Day, Michelle M. Harrison. 2007. A multilevel, identity-based approach to leadership development. Human Resource Management Review 17 (2007) 360–373.
Christopher Mabey. 2013. Leadership Development in Organizations: Multiple Discourses and Diverse Practice. International Journal of Management Reviews, Vol. 15, 359–380 (2013).
Craig L. Pearce. 2007. The future of leadership development: The importance of identity, multi-level approaches, self-leadership, physical fitness, shared leadership, networking, creativity, emotions, spirituality and on-boarding processes. Human Resource Management Review 17 (2007) 355–359.
David V. Day, John W. Fleenor, Leanne E. Atwater , Rachel E. Sturm , Rob A. McKee. 2013. Advances in leader and leadership development: A review of 25 years of research and theory. The Leadership Quarterly 25 (2014) 63–82.
David V. Day. 2000. LEADERSHIP DEVELOPMENT: A REVIEW IN CONTEXT. Leadership Quarterly, 11(4), 581–613.
Dean Elmuti, William Minnis and Michael Abebe. 2015. CONCEPTUAL PAPER Does education have a role in developing leadership skills? Management Decision Vol. 43 No. 7/8, 2005 pp. 1018-1031 .
Francis Amagoh, 2009. Leadership development and leadership effectiveness. Management Decision Vol. 47 No. 6, 2009.
Glenys Drew. 2009. A “360” degree view for individual leadership Development. Journal of Management Development Vol. 28 No. 7, 2009. pp. 581-592.
Jeffery D. Houghton, Trudy C. DiLiello. 2010. Leadership development: the key to unlocking individual creativity in organizations. Leadership & Organization Development Journal Vol. 31 No. 3, 2010.
Jill، Mierke. 2013. Leadership development to transform a library. Library Management Vol. 35 No. 1/2, 2014 pp. 69-77.
Krystal L. Brue, Shawn A. Brue, 2018. Leadership Role Identity Construction in Women’s Leadership Development Programs. Journal of Leadership Education.
Majd Megheirkouni. 2015. Leadership development methods and activities: content, purposes, and implementation. Journal of Management Development Vol. 35 No. 2, 2016 pp. 237-260.
Michael, D.K. (2010). "Shared Leadership: Is it Time for a Change?", Emerging Leadership Journeys, Vol. 3, No.1, PP: 22-32.
Nicholas Clarke, 2013. Model of complexity leadership development. Human Resource Development International, 2013 .Vol. 16, No. 2, 135–150.
Robert Holmberg, Magnus Larsson, Martin Bäckström. 2015. Developing leadership skills and resilience in turbulent times A quasi-experimental evaluation study. Journal of Management Development Vol. 35 No. 2, 2016 pp. 154-169.
Robert Kerr, John Garvin, Norma Heaton and Emily Boyle. 2005. Emotional intelligence and leadership effectiveness. Leadership & Organization Development Journal Vol. 27 No. 4, 2006 pp. 265-279.
ROBIN J. ELY, HERMINIA IBARRA, DEBORAH M. KOLB. 2011. Taking Gender Into Account: Theory and Design for Women’s Leadership Development Programs. Academy of Management Learning & Education, 2011, Vol. 10, No. 3, 474–493.
Robert G. Lord , Rosalie J. Hall. 2005. Identity, deep structure and the development of leadership skill. The Leadership Quarterly 16 (2005) 591–615.
Scott A. Quatro, David A. Waldman, Benjamin M. Galvin. 2007. Developing holistic leaders: Four domains for leadership development and practice. Human Resource Management Review 17 (2007) 427–441.
Sheri-Lynne Leskiw and Parbudyal Singh. 2007. Leadership development: learning from best practices. Leadership & Organization Development Journal Vol. 28 No. 5, 2007. 4320.
WENDY CAREY, DONALD J. PHILIPPON, AND GRETA G. CUMMINGS. 2011. COACHING MODELS FOR L E A D E R S H I P D EVELOPMENT: AN INTEGRAT I V E R E V I EW. JOURNAL OF LEADERSHIP STUDIES, Volume 5, Number 1, 2011.
Ullah, SM. Dong, S.P. (2013), "Shared Leadership and Team Effectiveness: Moderating Effects of Task Interdependence", African Journal of Business Management, Vol. 7, No. 40, PP: 4206-