ارائه الگوی جانشین‌پروری در شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

4 عضو هیئت علمی گروه مدیر یت دولتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

در رقابت جهانی امروز، سازمان‌های دولتی وظیفه‌ی خطیری در دستیابی به جایگاهی بلند، متناسب با شان شهرهای پیشرفته و مدرن بر عهده دارند. در این راستا، مدیران نقش بسیار مهمی دارند. سازمان‌های شهری، با توجه به بالا رفتن دوره‌ی بازنشستگی مدیران و ورود مدیران جدیدتر، نیازمند برنامه‌ریزی برای توسعه و جایگزینی مدیران موفق می‌باشند. طبق بررسی‌های صورت گرفته به دلیل رشد عرصه‌های جدید، تعویض سریع مدیران یا بازنشستگی نیروهای فعلی، سالانه تعداد زیادی از منصب‌ها خالی می‌شود. در نتیجه، سازمان موظف است برای پر کردن این جاهای خالی، برنامه‌ریزی مؤثری داشته باشد. در این میان اهمیت رویکردهای نوین برای تامین نیروی انسانی شایسته‌ی مورد نیاز، همچون برنامه‌های جانشین‌پروری، روز‌به‌روز بیشتر احساس شده و در این راستا، مدیران نقش بسیار مهمی دارند. هدف از این پژوهش ارائه الگوی جانشین‌پروری در شهرداری تهران می‌باشد. روش تحقیق توصیفی – اکتشافی بوده است. جامعه آماری پژوهش سه گروه مدیران، کارشناسان و اساتید دانشگاهی هستند که با آن ها مصاحبه شده است. بدین منظور با استفاده از روش‌های کیفی (تحلیل تماتیک داده‌های حاصل از مصاحبه و روش داده بنیان) و روش کمی (روش تحلیل عاملی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل دارا بودن استراتژی مشخص جانشین‌پروری دارای بیشترین اثر در الگوی جانشین‌پروری و درک ضرروت جانشین‌پروری در سازمان، تامین زیرساخت‌ها و شرایط لازم جانشین‌پروری، دارای اهمیت زیادتری در تعیین الگوی جانشین‌پروری در شهرداری شهر تهران بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model of succession in Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • ehsan farrokhi 1
  • mohamadreza bagherzadeh 2
  • mojtaba tabari 3
  • asadollah mehrara 4
1 PhD Student in Public Administration, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
2 Faculty member of Public Management Department, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
3 Faculty member of Public Management Department, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
4 Faculty member of the Department of Public Administration, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

In today's global competition, government agencies have a serious role to play in achieving a high position commensurate with the status of advanced and modern cities. In this regard, managers have a very important role. Urban organizations need to plan for the development and replacement of successful managers due to the increase in the retirement period of managers and the arrival of new managers. According to studies, a large number of positions are vacated each year due to the growth of new areas, the rapid replacement of managers or the retirement of current staff. As a result, the organization must have effective planning to fill these gaps. Meanwhile, the importance of new approaches to provide the required qualified human resources, such as succession programs, is increasingly felt, and in this regard, managers have a very important role. The purpose of this study is to present a model of succession in Tehran Municipality. The research method was descriptive-exploratory. The statistical population of the study is the three groups of managers, experts and university professors who were interviewed. For this purpose, using qualitative methods (thematic analysis of interview data and data-based method) and quantitative methods (factor analysis method) were analyzed. The results showed that the factors having a specific succession strategy have the greatest effect on the succession model and understanding the need for succession in the organization, providing the necessary infrastructure and conditions for succession, is more important in determining the model of success in They were the municipality of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession
  • Tehran Municipality
  • Competent Manpower
  • Organization
  • Tehran
جوکار، علی اکبر و سیدعلی‌هاشمی (1398)، مطالعه جانشین پروری برپایه مدل شایستگی مدیران در سازمان­ها (مورد مطالعه صنایع فولاد خوزستان)، پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
حاجی لو، زهرا، دریاباری، سیدجمال الدین، ارغان، عباس، فرهودی، رحمت الله. (1396). تحلیل تطبیقی مدیریت شهری در کلانشهرهای تهران و لندن و توانمندسازی مدیران در راستای مدیریت یکپارچه شهری. فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 7(4), 133-151.
رضویان، محمد تقی، هرائینی، مصطفی، بهرامی, مهرداد. (1396). نقش شهرداری تهران در ارتقاء شاخص‌های اجتماعی زندگی شهروندان (نمونه موردی، منطقه 6 کلان­شهرتهران). فصل نامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم انداز زاگرس، 9 (32)، 177-196.
سیاف زاده، علیرضا. (1398). عملکردمدیریت شهری در بازآفرینی بافت­های فرسوده منطقه موردی منطقه۱۹شهرداری کلان­شهرتهران، فصلنامه جغرافیا ( برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 9 (3)، 275-291.
صداقت، سالار و علی رضا موغلی (1398)، الگوی جانشین پروری در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
فیروز، حسین (1395)، بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی جانشین پروری در شهرداری منطقه 7 تهران، همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404، تهران، پژوهشکده دولت اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق،
Tanabe, M., Felisoni, Claudio. & Alexander, N., (2004), The effectiveness of strategic planning: Competitiveness in the Brazilian supermarket sector, Journal of Retailing and Consumer services, 11 (2): 51-59.
Taylor, T. & McGraw, P., (2004), Succession Planning Practices in Australian Organizations, International Journal of Manpower, 25, 8, 741-758.
Rothwell, W.J.; Kazanas, H.C. (2003), “The strategic development of talent”, Amherst, MA, HRD Press.
Schepker, D. J., Kim, Y., Patel, P. C., Thatcher, S. M., & Campion, M. C. (2017). CEO succession, strategic change, and post-succession performance: A meta-analysis. The Leadership Quarterly, 28 (6), 701-720.
Singer, P., Goodrich, J. & Goldberg, L. (2004), Your library’s future, Library Journal, 129 (17): 38-40.
Pecotich, A., Tshung, H. C., & Carroll, B. (1998). The effects of management succession in retail service banking. Journal of Retailing and Consumer Services, 5 (4), 199-208.
Leadership Needs in a Changing American Workforce, Ph.D. dissertation, Dep. Education, Spalding Univ., Louisvilk, Kentucky, USA.
Leibman, M., Bruer, R., & Maki, B., (1996), Succession Management: The Next Generation of Succession Planning, Human Resource Planning, 19 (3), 16-29.
Hills, A., (2009), Succession Planning – or Smart Talent management, Journal of Industrial and Commercial Training, Vol.41 No.1P.4.
Hirsh, W., (2008), Succession Planning: Preparing for the Future, Presentation to Derby City Council, January.
Huang, T., (2001), Succession Management Systems and Human Resource Management Outcomes, International Journal of Manpower, Vol. 22, No.8, 736-747.
Johnson, J. E. et al (1994), Succession Management: A Model for Developing Nursing Leaders, Nursing Management, 25 (6) , 5-50.
Friedman, S. D., (1986) , Succession Planning in Large Corporations: Characteristics and Correlates of Performance, Human Resource Management, 25 (2) , 191.
Fulmer, R. M. & Conger, J. A. (2004) , Growing your company’s leaders: How great organizations use succession management to sustain competitive advantage, New York: AMACOM
Gomez-Mejia, L. R., Balkin, D. B. &Cardy, R. L. (1995) , Managing Human Resources, Prentice Hall. NewYork.
Helton, K. A. & Jackson, R. D. (2007) , Navigating Pennsylvania's Dynamic Workforce: Succession Planning in a Complex Environment, Public Personnel Management, Vol. 36, No. 4, 335-47.
Hills, A., (2009) , Succession Planning – or Smart Talent management, Journal of Industrial and Commercial Training, Vol.41 No.1P.4.
Barner, R. (2006) , “Bench Strenght”, San Francisco, American Management Association.
Barnett, R. & Davis, S., (2008) , Creating Greater Success in Succession Planning, Advances in Developing Human Resources, 10 (5) : 721-739.
Barton, K. V.&Rouse, J., M., (2007) , Leadership and Succession Planning in Caribbean Libraries, Workshop on Trends and Development in Caribbean Librates, June 25-29.
Baulcomb, J. S. (2003) , Management of change through force field analysis, Journal of Nursing Management, Vol. 11, 275–80.
Bills, K. L., Lisic, L. L., & Seidel, T. A. Do CEO Succession and Succession Planning Affect Audit Risk? Implications of Promoting from Within. (2142). Implications of Promoting from Within (April 2142).
Balaro, J, M., & Polk, L., (2017) , Developing an Organization for Future Growth Using Succession Planning, Organization and Development Journal, 35 (4) , 41-60.