بررسی نقش اخلاق گردشگری در ارتقاء امنیت گردشگران و توسعه مقاصد گردشگری و توریسم ایران

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار، هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

امنیت گردشگران تنها مقوله ای سخت افزاری، عینی و سنتی نیست بلکه هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و نرم افزاری نیز روز به روز در کنار بعد پیش گفته اهمیت پیدا کرده اند. در بحث امنیت گردشگری و توریسم و توسعه مقاصد گردشگری و توریسم اخلاق می تواند ایفاگر نقشی نجاری و نرم افزاری باشد. هدف این مقاله بررسی نقش اخلاق گردشگری و توریسم در ارتقاء امنیت گردشگران و توسعه مقاصد گردشگری و توریسم ایران است. سوال اصلی مقاله این است که اخلاق گردشگری و توریسم در ارتقاء امنیت گردشگران و توسعه مقاصد گردشگری و توریسم ایران چگونه می تواند ایفای نقش نماید؟ روش این مقاله کیفی است. شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای است. روش تجریه و تحلیل اطلاعات توصیفی تحلیلی است. یافته­های مقاله نشان می­دهد که سیستم گردشگری و توریسم برای آن که به صورت پایدار و ایمن ادامه پیدا کند نیازمند آموزش و ترویج چارچوب های اخلاقی است. در واقع سیستم گردشگری و توریسم بدون اخلاق منتهی به ناهنجاری در طبیعت، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع می شود و نهایتا به ورشکستگی خواهد انجامید. در واقع اگر گردشگران اخلاق نداشته باشند نمی توانند با مقصد و میزبان ارتباط برقرار کنند و اگر جامعه میزبان رعایت اخلاق را در ارتباط با گردشگران ننماید نتیجه آن گریزان شدن گردشگران و کسادی بازار گردشگری و توریسم خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of tourism ethics in promoting tourist security and developing Iran's tourism destinations

نویسنده [English]

  • Hossein Rahmani Tirkalai
Assistant Professor, Faculty of Payame Noor University
چکیده [English]

Tourist security is not only a hardware, objective and traditional category, but also social, cultural and software norms have become more important day by day along with the aforementioned dimension. In the discussion of tourism security and the development of tourism destinations, ethics can play a carpentry and software role. The purpose of this article is to investigate the role of tourism ethics in promoting the security of tourists and the development of tourism destinations in Iran. The main question of the article is how tourism ethics can play a role in promoting the security of tourists and developing Iran's tourism destinations? The method of this article is qualitative. The method of collecting information is library. The method of data analysis is descriptive-analytical. The findings of the article show that the tourism system needs to be trained and promoted ethical frameworks in order to continue in a sustainable and safe manner. In fact, an unethical tourism system leads to anomalies in nature, culture, economy and society and will eventually lead to bankruptcy. In fact, if tourists do not have ethics, they cannot communicate with the destination and the host, and if the host community does not observe ethics in relation to tourists, the result will be the flight of tourists and the slump in the tourism market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • ethics
  • security
  • tourism ethics
  • tourism destinations
  • tourism system