بررسی وضعیت مدیریت و برنامه ریزی ترافیک تالش و ارائه راهکارهای جهت روان سازی ترافیک

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

4 استادیار گروه جغرافیا، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران.

5 استادیار رشته جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

هدف اساسی مدیریت و برنامه ریزی ترافیک شهری به کار بردن اقداماتی برای استفاده بهینه و حداکثر از امکانات وتاسیسات موجود در نواحی شهری می باشد. همانگونه که با افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی نیاز به‌توسعه هماهنگ شهرها منطبق بر اصول و ضوابط شهرسازی وجود دارد، همزمان با این توسعه باید مسایل حمل و نقل و ترابری و ترافیک نیز به صورت همزمان و هماهنگ مورد مطالعه قرار بگیرد. رشد شهری تقاضای سفر زیادی را روی تسهیلات ناکافی موجود حمل ونقل، باعث شده است و شهرها برای خدمات حمل و نقل تاحدود زیادی به سیستم خیابان های خود متکی هستند. در همین ارتباط، مدیریت و برنامه ریزی ترافیک شهری می تواند، موثرترین ابزار هدایت ترافیک شهری شود. بر این اساس در این پژوهش اهمیت و ضرورت پرداختن به مسئله ترافیک شهر تالش و تبیین مشکلات آن، از هدررفت منابع (پول و زمان) جلوگیری کند و ضمن ایجاد آرامش بیشتر شهروندان، زمینه‌های دستیابی به شهر سالم و پایدار را فراهم نماید. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر برنامه ریزی و مدیریت ترافیک شهری در شهر تالش با روش توصیفی و تحلیل محتوا می باشد. نتایج پژوهش حاضر با استفاده از مدل AHP اثرگذارترین متغیر بر روان سازی و مدیریت و برنامه ریزی ترافیک در شهر تالش بر اساس روش AHP توسعه استفاده از حمل و نقل در مدیریت عرضه ترافیک می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the status of traffic management and planning and providing solutions to smooth traffic

نویسندگان [English]

  • Behzad Dorostkar Navani 1
  • Hosein Asghari 2
  • Alireza porsheykhan 3
  • seyedeh sedighe hasani mehr 4
  • shahram AmirEntekhabi 5
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Astara, Iran
2 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Astara, Iran
3 Assistant Professor of Geography, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran
4 Assistant Professor, Department of Geography, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran.
5 Assistant Professor of Geography, Payame Noor University, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of urban traffic management and planning is to use measures to make the best and maximum use of facilities and facilities in urban areas. As with the increase of population and urbanization, there is a need for coordinated development of cities in accordance with the principles and criteria of urban planning, along with this development, the issues of transportation, transportation and traffic must be studied simultaneously and in a coordinated manner. Urban growth has led to a high demand for travel due to inadequate transportation facilities, and cities rely heavily on their street systems for transportation services. In this regard, urban traffic management and planning can be the most effective tool for directing urban traffic. Accordingly, in this study, the importance and necessity of addressing the traffic problem of Talesh city and explaining its problems, to prevent the loss of resources (money and time) and while creating more peace of citizens, to provide the grounds for achieving a healthy and sustainable city. Accordingly, the main purpose of this study is to plan and manage urban traffic in the city of Talesh by descriptive methods and content analysis. The results of the present study using the AHP model are the most effective variables on traffic smoothing and management and planning in the city of Talesh based on the AHP method of developing the use of transportation in traffic supply management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • planning
  • urban traffic
  • Talesh city
امینی نژاد، سیدرامین، افتخاری، قدرت، (1389)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و مهندسی حمل و نقل شهری، تهران، دانشگاه پیام نور.
پورمحمدی، محمدرضا و بدری اصل، شیرین (1396)، تحلیلی بر الگوهای مکان‌یابی ایستگاه‌های متروی شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز)، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال 21، شماره 60، صص 79 – 61.
-فلاح، الهام و نوری امیری، (1394)، مقدمه‌ای بر الزامات و راهکارهای دستیابی به حمل و نقل یکپارچه شهری در تهران، همایش مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
منافی، سمیه و کلانتری، محسن (1391)، کاربرد سامانه پشتیبان تصمیم‌گیری در مدیریت ترافیک شهری، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 25.
نظریان، اصغر، گودرزی، داوود، (1391)، ساختار فیزیکی - کالبدی شهر‌ها و نقش آن در ترافیک شهری (مطالعه موردی: شهر بروجرد)، مجله آمایش محیط، 50-27.
یعقوبی، نورمحمد؛ کیهانیان، ابوذر؛ سمیع‌پور گیری، ابراهیم و لطیفی، سلیمه (1391)، شناسایی راه‌های تعیین الگوی بهینه ترافیک شهری، فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، سال اول، شماره 1، تابستان، صص 149-129.
 
Kulur, M. (2014), How does traffic affect our health? Available at: http://www.buzzle.com/articles/howdoes-traffic-affect-our-health.
Li, Y., & DaCosta, M. N. (2013), “Transportation and income inequality in China: 1978-2007. Transportation Research Part, A: Policy and Practice, pp. 56-71.
Litman, T.(2011), “Developing Indicators for Sustainable and Livable Transport Planning” . Victoria Transport Policy Institute.
Rodrigue, paul J. Claude Comtois and Brian Slack (2006), The Geography of Transportation Systems, Routledge, New York, U.S.
Santos, G., Behrendt, H., & Teytelboym, A. (2010).Policy instruments for sustainable road transport. Research in Transportation Economics, (28 (1). pp:46-91.
Tang, K. X., & Waters, N. M. (2005). The Internet, GIS and Public Participation in Transportation Planning. Progress in Planning, 64 (1), pp: 7-62.
Toronto. S,Schwedes, O. (2010). The failure of integrated transport policy in Germany: a historical perpective, Journal of Transport Geography, Volume 18, Issue 1, Pages 85-96.