بررسی عوامل مؤثربرتوسعه صنعت گردشگری شهری(مطالعه موردی منطقه یک شهرتهران)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

مدیر گروه،دانشکده علوم پایه ،تهران ،اسلامشهر،جغرافیا،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،

چکیده

شهرها به عنوان مبدا توریست فرست و هم به عنوان مقصد توریست پذیر محسوب می شوند. بیشتر شهرها و به ویژه شهرهای قدیمی و پایتخت ها این چنین نقشی را دارا هستند. متروپل های بزرگ و پایتخت های کشورهای صنعتی نیز به علت دارا بودن نقش های مختلف جذابیت خاصی برای مسافران دارند شهرها معمولا مجموعه متنوعی از جاذبه ها مثل سالن های تئاتر، استادیوم های ورزشی، پارک ها، شهربازی، مراکز خرید، موزه ها، بناهای یادبود، مناطق با معماری خاص و ... را شامل می شوند و دارای جاذبه های گردشگری شامل تاسیسات درمانی و پزشکی، سرگرمی و تفریحات، بناهای تاریخی، موزه ها، پارک ها و فضای سبز و غیره می باشد تبلور یافتن اما مسلما این کار بدون شناسایی عوامل تاثیرگذار ، بر نامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. براین اساس در این پژوهش سعی داریم، با توجه به قابلیت های بالقوه منطقه یک شهر تهران در زمینه گردشگری با استفاده از مدل ANP، عوامل تاثیر گذار بر روی گردشگری منطقه یک تهران را مورد بررسی قرار دهیم و جهت توسعه هر چه بیشتر آن راهکارهایی استراتژیک ارائه دهیم. این پژوهش از نظر روش، کتابخانه ای و پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه است. تحلیل های حاصل نشان می دهد که اطلاع رسانی ، برگزاری نمایشگاه و جشنواره های فصلی و خدمات آژانس و تورهای گردشگری بیشترین سهم را در توسعه صنعت گردشگری منطقه دارد.. و تاثیر بسزایی در افزایش توان اقتصادی اجتماعی افراد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigating the Effective Factors on the Development of Urban Tourism Industry (Case Study of Tehran University Area)

نویسنده [English]

  • azadeh arbabi sabzevari
Department of Management, Faculty of Basic Sciences, Tehran, Islamshahr, Geography, Islamic Azad University, Islamshahr Branch
چکیده [English]

Cities are considered as the source of the tourist first as well as the tourist destination. Most cities, especially old ones and capitals, have such a role. Great metropolises and capitals of industrial countries also have a special attraction for travelers due to their various roles. Cities usually have a variety of attractions, such as theaters, sports stadiums, parks, town hall, shopping malls, museums, monuments, areas with a particular architecture, etc. and have tourism attractions including medical facilities, entertainment, monuments, museums, parks and green spaces, etc. Crystallization of tourism as a requirement, changing into the world's largest service industry and specializing tourism has provided the opportunity for any destination to hope to take advantage from the benefits of tourism. But, of course, it will not be possible without identifying effective factors and strategic planning and management. Accordingly, this research tried to investigate the factors affecting tourism in Tehran's District 1 using the ANP model, considering the potential capabilities of this city in the field of tourism, and presented strategic solutions to further develop it. This is a desk study and survey based on questionnaire. The analyses showed that informing, holding exhibitions and seasonal festivals and tourism agency and services have the largest share in the development of tourism industry in the region. Also socioeconomic criterion has the highest impact factor on other criteria affecting the development of tourism industry. The high

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Urban Tourism
  • development
  • ANP
  • District 1
  • Tehran
بیژنی، علی، بهزاد، اردوان، نادری فر، حمیدرضا­(1396)، تحلیل پهنه‌های اکوتوریستی با استفاده از مدل‌های AHP و TOPSIS (مطالعه موردی حوضه آبخیز سیاهرود، رودبار، استان گیلان، ایران) فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا برنامه‌ریزی منطقه‌ای دوره 8 شماره 1
تقوایی، مسعود و صفرآبادی، اعظم­(1391)، مدیریت گردشگری شهری با تاکید بر برنامه‌ریزی فضاهای شهری جاذب گردشگر (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 9، ص 185-210
تکمیل همایون، ناصر، (1380)، تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی.
تولایی، سیمبن، مروری بر صنعت گردشگری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه خوارزمی، 1392.
حبیبی، آرش.، ایزدیار، صدیقه­، سرافرازی، اعظم­(1393)، تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی، انتشارات کتیبه گیل.
حسن بیگی، محمدرضا(1389)، تهرانقدیم تهران: انتشارات ققنوس.
حیدری چپانه، رحیم؛ ناصر، صنوبر؛ سعدلونیا، حسین(1394)، تحلیلی بر نقش تصویر برند بر توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: کلان شهر تبریز، نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دوره 6، شماره22، صص79-94.
خانی، فضیله؛ غریب زاده، قاسم(1389)، به کارگیری مدل ریاضی در سنجش میزان موفقیت گردشگران در مناطق جغرافیایی، مطالعه موردی شهر بوشهر، نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره دوم، شماره چهارم، صص49-63.
خسـروی نـژاد، محبوبـه (1387)، گردشـگری خانـهی دوم و اثـرات آن بـر جوامـع روسـتای، دانشـگاه اصفهـان، گاهنامـه‌ی اطلـس، شـماره نهم.
خورشید، صدیقه.، ذبیحی، رضا. (1389)، یک مدل کمی ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری محصولات با استفاده از تکنیک‌های تحلیل شبکه فازی – تحلیل پوششی داده‌ها برمبنای کارت امتیازی متوازن، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره 1، جلد 21
رضوانی، علی اصغر، جغرافیا و صنعت توریسم. چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1382.
زنگ آبادی، علی، مصلحی، محسن، وارثی، حمیدرضا. (1394) تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش‌بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان) فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا برنامه‌ریزی منطقه‌ای دوره 5 شماره 2
صـدر موسـوی، میرسـتار و دخیلـی کهنموئـی، جـواد («، )1386 ارزیابـی وضعیـت تسـهیلات گردشـگری اسـتان آذربایجان شـرقی از دید گردشـگران، » مجله پژوهش­های جغرافیایی. شماره61، صص129-144.
ضرابی، اصغر و اسلامی پریخانی، صدیفه، (1390)، سنجش تأثیرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی توسعۀ گردشگری )مطالعه موردی شهرستان مشکین شهر. پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره 75، صص 37-52.
طرح تفصیلی منطقه 1، 1385، مهندسین مشاور بافت شهر، وزارت مسکن و شهرسازی.
قدمی، مصطفی و غلامیان بایی، محمد (1393)، اثرات گردشگری، پیامدها، چارچوب‌ها و سیاست‌ها، تهران، انتشارات مهکامه.
موحد، علی؛ امانپور، سعید و نادری، کاوه (1390)، بازاریابی گردشگری شهری بر اساس برندیابی با مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)، مجله علمی تخصصی برنامه‌ریزی فضایی، سال اول، شماره سوم، صص 17-36
موحد، علی؛ کهزادی، سالار(1389)، تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری استان کردستان با استفاده از مدل سوات، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال اول، شماره دوم، صص85-102.
نوری، نورالدین؛ شجاعی، مهدی(1386)، بررسی سیاستهای دولت در صـنعت گردشـگری، دانش مدیریت، سال، شماره 20، صص63-90.
میرزایی، حسن، فلاح تبار، نصرالله، استعلاجی، علیرضا(1397)، ارائه الگوهای بهینه توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری ایران مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان گیلان فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا برنامه‌ریزی منطقه‌ای دوره 9 شماره 1
Atilgan, E., Akinci, S., and Aksoy, S. 2003. Mapping Service quality in the Tourism Industry. Managing Service Quality, 13(5):412-422.
Anuar Ahmad Nazrin Aris, Siti Noorbaizura Bookhari & Noor Azah Aziz; The Effectiveness of Safe City Programme as Safety Basic in Tourism Industry: Case Study in Putrajaya; Procedia - Social and Behavioral Sciences 42 (2012 ) 477 – 485.
Qin, G., Meizhen, L., Jin hua, M. and Jun lei, Z. (2011). The development of urban night tourism based on the nightscape lighting projects--a Case Study of Guangzhou, Energy Procedia, 5: 477–481
Łapko Aleksandra (2014), Urban Tourism in Szczecin and its Impact on the Functioning of the Urban Transport System, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 151, 30 October 2014, Pages 207-214
Carlisle, Sheena, Johansen, Aleksander and Kunc, Martin. (2016) Strategic foresight for (coastal) urban tourism market complexity : the case of Bournemouth. Tourism Management, 54. pp. 81-95. ISSN 0261-5177.
Lee Amy H.I; Wen-Chin Chen, Ching-Jan, Chang (2008), A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan, Expert Systems with Applications 34, pp. 96–107