تحلیل سینوپتیکی و الگوهای گردشی موثر بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری ( مطالعه موردی حمل و نقل هوایی شهر اهواز )

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گرؤه جغرافیا،ؤاحد اهؤاز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهؤاز ، ایران

2 گرؤه جغرافیا دانشکده ادبیات احد تهران مرکزی .دانشگاه آزاد اسلامی

3 گرؤه جغرافیا ،ؤاحد اهؤاز ،دانشگاه آزاد اسلامی ،اهؤاز ،ایران

چکیده

شناخت الگوهای گردشی حاکم بر اختلالات پروازی در راستای کاهش چالش‌های صنعت حمل و نقل هوایی بسیار پراهمیت است. به منظور شناسایی الگوهای گردشی مؤثر در ایجاد اختلالات پروازی از داده‌های مربوط به فشار سطح دریا و ترازهای پانصد و 850 هکتوپاسکال در قلمرو جغرافیایی 0 تا 80 درجه طول شرقی و 0 تا 80 درجه عرض شمالی و همچنین فراسنج‌های جوی امگا، رطوبت ویژه و نسبی و مؤلفه‌های مداری و نصف‌النهاری باد بر اساس روزهای همراه با اختلال پروازی بیش از 8 مورد و افق دید کم در ماه‌های مورد نظر انتخاب و نقشه‌های مرتبط در محیط نرم‌افزارGrads ترسیم شد. نتایج به دست آمده نشان که الگوهای گردشی موثر در اختلالات پروازی در ماه ژانویه در فصل سرد سال وجود سامانه کم فشاری در تراز دریا، سامانه پُرارتفاع واچرخندی در تراز 850 هکتوپاسکال و پشته‌ای ارتفاعی در تراز پانصد هکتوپاسکال حاکمیت دارد، دریای مدیترانه، منطقه مورد مطالعه . در ماه ژوئن در فصل گرم سال در تراز دریا سامانه کم فشاری پهنه گسترده‌ای از هند، پاکستان، عمان، عراق و جنوب ایران را فرا گرفته است، در الگوهای گردشی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 850 هکتوپاسکال یک سامانه کم‌ارتفاع چرخندی بر روی منطقه شکل گرفته‌ است. در تراز پانصد هکتوپاسکال استقرار پر ارتفاع جنب‌حاره منطقه را تحت تاثیر خود قرار داده است. به طور کلّی استقرار و تقویت پُر ارتفاع جنب‌حاره، در تراز پانصد هکتوپاسکال و گردش چرخندی در تراز 850 هکتوپاسکال به همراه حاکمیت کم‌فشار حرارتی در سطح زمین، آرایش همدید الگوهای تابستانه در دوره گرم سال را نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synoptic Analysis and Circulation Patterns Affecting Urban Transport Planning (Ahwaz Air Transport Case Study)

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghasemi ghasemvand 1
  • farideh azimi 2
  • Manijeh Zohourian pordel 3
1 Department of Geography.Ahvazzad University.Ahvaz. Iran
2 department of Geography Adabiat faculty central of Tehran branch Islamic Azad university Tehran Iran
3 Department of Geography.Ahvaz Branch.Islamic Azad University .Ahvaz .Iran
چکیده [English]

Understanding the patterns of flying patterns that govern air traffic is important for reducing the challenges of the aviation industry. In order to identify the circulation patterns effective in creating flight disturbances, data from sea level pressures and 500 and 850 hectares in the geographical range of 0 to 80 degrees east longitude and 0 to 80 degrees north latitude as well as atmospheric atmospheric parameters, specific humidity and Ordinary and meridian components of the wind were selected based on the days with more than 8 airway disruptions and low visibility horizons in the months and the related maps were drawn in the Grads software environment. The results show that effective circulation patterns in flight disturbances in January of the cold season have low compression system at sea level, high-altitude wake-up system at 850 hectares and heights at high altitudes of 500 hectares, the Mediterranean Sea, the study area . In a roundabout pattern, the geopotential height of 850 hPa was formed by a planetary low-level system formed on the area. Is. At a level of 500 hectares, the high-altitude deployment of the area affects the area. Generally, the height and height of the junction, at 500 horsepower, and the rotational flow at 850 hPa, along with the rule of the heat shrinkage on the surface of the earth, show the harmonic arrangement of summer patterns during the warm period of the year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahwaz
  • Transportation Industry
  • Urban Planning
ارست، مینا، شجاعی، سعید و حسن خسروی (1392). تاثیر گرد و غبار بر زنبور داری در ایران، سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان­های گرد و غبار، یزد.
امیدوار، کمال، نارنگی­فرد، مهدی وخداکرمحاتمی بهمن بیگلو (1393). شناسایی الگوهای همدید روزهای آلوده به ذرات معلق به روش واکاوی خوشه­ای شهرشیراز، مجلهم خاطرات محیطی، سالسوم، شماره چهارم، صص 81-94.
امیدوار، کمال، نارنگی­فرد، مهدی و سیده مرضیه حقیقت ضیابری (1392). تحلیل الگوهای همدید روزهای فرین آلوده به ذرات معلق درشیراز، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال دوم، شماره پنجم، صص 49-62.
پناهی، علی (1395). بررسی الگوهای همدیدی براساس دوره‌های بحرانی آلودگی هوا در وارونگی دمایی شدید شهر تبریز، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، دورة 48، شماره 4، صص 607-625.
سازمان هواشناسی کشور(1387)، مجموع دستورالعمل کدها و روش­های دیده بانی سطح زمین(سینوپ)، معاونت فنی و عملیاتی، اداره کل شبکه، ویرایش اول.
رضا حسین­زاده، رضا دوستان، مرضیه حقیقت ضیابری و مریم حقیقت ضیابری (1392)، بررسی الگوهای همدید مؤثر بر آلودگی هوا در کلانشهر مشهد، جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، سال 11، شماره 21، صص 81-101.
غلامعلی خمر، علی عالی و الهام جلیلی جهرمی (1392). ارزیابی و تحلیل طوفان­های شن بر پراکنش جغرافیایی بروز بیماری­های تنفسی (سل) در سیستان با استفاده از مدل TOPSIS، سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان­های گرد و غبار، یزد.
خوش اخلاق، فرامرز نجفی، محمدسعیدزمانزاده، سیدمحمدشیرازی، محمدحسن، صمدی مهدی(1392)، بررسی ترکیب اتبار گرد و غبار در غرب و جنوب غرب ایران، جغرافیا و مخاطرات محیطی، سالدوم، شماره 6، صص 17-36.
خوش­اخلاق، فرامرز، نجفی، محمد سعید و مهدی صمدی (1391). واکاوی همدید رخداد گرد و غبار بهاره در غرب ایران، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، سال 44، شماره 2 (پیاپی 80)، صص 99-124.
رضائی مقدم، محمدحسین، مهدیان بروجنی، مجتبی. (1394). منشأیابی ریزگردها با استفاده از تصاویر سنجندة AVHRR ماهوارة NOAA (مطالعة موردی: جنوب غرب ایران). جغرافیا و پایداری محیط، سال 5، شماره 17، صص 1-13.
زبردست، اسفندیار و حسین ریاضی (1391). تحلیل ارتباط بین قابلیت پیاده مداری محلات و آلودگی هوا مطالعه موردی: نواحی پیرامون ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در شهر تهران، مطالعات شهری، شماره 5، صص 35-45.
زنگنه، معصومه (1393). آب و هواشناسی توفان­های گرد و غبار در ایران، دو فصلنامه آب و هواشناسی کاربردی، سال 1، شماره 1، صص 1-12.
ساری صراف، بهروز، رسولی، علی اکبر، زرین، آذر، نجفی، محمد سعید. (1396). شبیه‌سازی توزیع قائم سامانه­‏های گرد و غبار زا در ارتباط با سامانه­‏های همدید و توپوگرافی در غرب ایران. پژوهش­های جغرافیای طبیعی، دوره 49، شماره 2، صص 169-189.
شریفیان عطار، رضا، مظهری، علی، سعیدی رضوانی، محمد و حامد سعیدی رضوانی (1392). بررسی پیامدهای زیست محیطی آئروسل­های معدنی در سلامت انسان، سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان­های گرد و غبار، یزد.
سحر شکوهی، حسن خسروی و بهناز زهتابیان (1392). تاثیر ریزگردهای بیابانی بر سلامت انسان، سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان­های گرد و غبار، یزد.
علی­اکبر شمسی­پور و طاهر صفرراد (1391). تحلیل ماهواره­ای- همدیدی پدیده­ی گرد و غبار (گرد و غبار تیرماه 1388)، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، شماره 79، صص 126-111.
فریده عظیمی (1387) ارزیابی تأثیر وارونگی دما بر روند آلودگی هوای شهر اهواز، فصل نامه جغرافیایی سرزمین سال پنجم، شماره 19، صص 105-112.
عظیمی، فریده (1387)، پهنه بندی دمای سطح شهر اهواز با استفاده از تصاویر حرارتی سنجنده ETM، فصل نامه جغرافیایی سرزمین، سال پنجم، شماره 17، صص 97-109.
علیجانی، بهلول و کوهزاد رئیس پور (1390). تحلیل آماری، همدیدی طوفان‌های گرد وخاک در جنوب شرق ایران (مطالعه ی موردی: منطقه ی سیستان). سال دوم، شماره پنجم، صص 107-132.
کارگر، الهام، بداق جمالی، جواد، رنجبر سعادت آبادی، عباس، معین الدینی، مظاهر، گشتاسب، حمید (1395). شبیه سازی و تحلیل عددی طوفان گرد و غبار شدید شرق ایران. تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال ۳، شماره ۴، ص ۱۰۱-۱۱۹.
کریمی احمدآباد، مصطفی و کامیار شکوهی رازی (1390). اندر کنش گردش جو و پوشش سطح زمین در ساز و کار تشکیل و گسترش توفان‌های گرد و غبار تابستانه­ی خاورمیانه (توفان گرد و غبارتیرماه 88)، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شماره 78، صص 130-113.
کریمی، خدیجه، طاهری شهر آئینی، حمید، حبیبی نوخندان، مجید، حافظی مقدس، ناصر (1390)، شناسایی خاستگاه تولید توفان­های گرد و غبار در خاورمیانه با استفاده از سنجش از دور. نشریه پژوهش‌های اقلیم شناسی، سال دوم، شماره هفتم و هشتم، صص 57-72.
مدیری، مهدی، خزایی، مهدی و احسان مدیری (1393). واکاوی همدیدی توفان­های گرد و غباری شدید تابستانه مورد مطالعه: زابل، فصلنامه نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، سال هفتم، شماره 1، صص 249-259.
ناصرپور، سمیه علیجانی، بهلول و پرویز ضیائیان (1394)، منشأ یابی توفان­های گرد و غبار درجنوب غرب ایران با استفاده از تصاویر ماهواره­ای و نقشه­های هوا، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، دورۀ 47، شماره 1، صص 21-36.
هالک، فرح سادات، کاوسی رحیم، علی و محبوبه بنی فاطمی (1395). مجلة مخاطرات محیط طبیعی، سال پنجم، شماره هفتم، صص 1-12.
هلالی، جلیل، اسعدی اسکویی، ابراهیم و جواد بذرافشان (1392). پهنه­بندی تعداد روزهای همراه با پدیده گرد و غبار در گستره ایران با استفاده از تکنیک سامانه اطلاعات جغرافیایی، سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان­های گرد و غبار، یزد.