بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر جایگاه توسعه میان‌افزا (نمونه موردی: منطقه 8 کلانشهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

توسعه میان افزا که شاید بتوان آن را ساده‌ترین تعبیر از توسعه درون‌زا دانست، با تأکید بر زمین‌های خالی و رها شدة درون‌شهری، سعی دارد توسعه را بر روی این اراضی بارگذاری نماید. بطور خلاصه این رویکرد به توسعه در درون محدوده و باز توسعه محدوده با استفاده از پتانسیل های درونی آن می پردازد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی در توسعه میان افزا با تأکید بر منطقه 8 شهرداری تبریز و بهره‌گیری از روش‌های آماری- فضایی به این موضوع پرداخته است. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد. روش‌شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکردهای کمی- فضایی است. روش تحقیق به کار گرفته‌شده در این تحقیق ترکیبی از روش‌های اسنادی- کتابخانه‌ای است. در بخش تحلیلی با در نظر گرفتن شاخص‌ها و ملاحظات توسعه میان افزا در قالب 15 شاخص هدف، به‌صورت موردی به بررسی و امکان‌سنجی توسعه میان افزا در منطقه8 شهرداری تبریز پرداخته ‌شده است. در پژوهش حاضر به‌منظور بررسی و تحلیل نقش راهبردی توسعه میان افزا در بازآفرینی بافته‌ای فرسوده شهری محور تاریخی- فرهنگی کلانشهر تبریز از نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تحلیل توابع همپوشانی (Overlay) از نوع همپوشانی وزن‌دار (Weighted Overlay) بهره‌گیری شده است. نتایج پژوهش در قالب 3 اولویت توسعه‌ای و همچنین محدوده‌های غیرمجاز توسعه، به‌صورت نقشه مورد اشاره قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconstruction of worn-out urban textures with emphasis on the position of intermediate development (Case study: District 8 of Tabriz metropolis )

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Jaliz 1
  • Hosseinzadeh Dalir Karim 2
  • Hossein Nazmfar 3
1 Department of Geography and urban planning, Marand Branch, Islamic azad university, Islamic Azad university, Marand, Iran
2 Professor of Department of Geography and urban planning, Marand branch, Islamic azad university, Marand, Iran
3 Professor of Department of Geography and urban planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The infill development, which may be considered as the simplest interpretation of endogenous development, tends to extend development on these lands, with emphasizing the abandoned and empty intra-city lands. current research with an analytical approach in the infill development with the emphasis on the 8th district of Tabriz Municipality and utilizing statistical-spatial methods has been get involved to this issue. This kind of research is known as descriptive-analytical. the methodology of this research is based on quantitative-spatial approaches. the research method used in this study is a combination of documentary-library methods. in the analytical section, considering the indicators and requirements of infill development in the form of 15 target indicators, the case study and feasibility of infill development in Tabriz 8th district have been discussed. in the current study, to investigate and analyze the strategic role of infill development in regeneration of the urban texture worn of the historical-cultural axis of the metropolitan city of Tabriz, utilizing the geographical information system (GIS) software and Overlapping Functional Analysis, type of weighted overlay is done. the results of present study are presented in the form of three priority development plans as well as unauthorized developmental areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intermediate Development
  • Regeneration
  • Worn Tissues
  • District 8 of Tabriz Municipality
ازکیا، مصطفی (1388)، جامعه شناسی توسعه، ناشر دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان.
آیینی، محمد (۱۳۸۸)، هرم باز آفرینی و مشارکت مردم، معیار ارزیابی برنامه‌های توسعه درونزای شهری، نشریه هویت شهر، سال سوم، شماره ۵؛
بنی‌هاشمی، ام‌هانی، سرور، رحیم، زیاری، یوسفعلی (1394)، توسعه میان افزا در بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه: محله خانی آباد تهران)، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال دهم، شماره 4.
بهادری، لیدا (۱۳8۶)، گزارش توجیهی طرح توسعه شهری از طریق احیاء و زنده سازی بافت فرسوده شهری شهر بیرجند، به راهنمایی: غفاری، پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی.
پورمحمدی, محمدرضا, شفاعتی, آرزو, ملکی, کیومرث. (1391). ارزیابی پتانسیل میان افزایی در محور تاریخی-فرهنگی کلانشهر تبریز. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 17(43), 41-70.
داداش پور،‌هاشم، تقوایی، علی اکبر، نرگس قانع(1393)، بررسی ظرفیتّ توسعة میان افزا در فضاهای موقوفه شهری مطالعه موردیناحیه 3 منطقه 2 شهر یزد، فصلنامه مطالعات شهرهای ایرانی و اسلامی.
زنگی آبادی، علی(92)، جغرافیا و برنامه ریزی شهری کرمان، انتشارات مرکز کرمان شناسی، جلد اول.
سعیدی رضوانی، نوید، داودپور، زهره، فدوی، الهام(1392)، کاربرد اصول توسعه میان افزا در بهبود فضایی- عملکردی بافت‌های شهری (منطقه 17 تهران)، نشریه جغرافیا، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، سال یازدهم، شماره 36.
طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تبریز(1393)، مهندسین مشاور نقش محیط، اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی.
علی اکبری، اسماعیل (1396)، عرصه‌های درون افزای شهری و کارآمدی سیاست رشد درون افزای کلان شهر تهران، پژوهش‌های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دورة 5، شمارة 2.
مستوفی انوشیروان، شکوهی بیدهندی، محمدصالح (1395)، شناسایی اصول و راهکارهای اجرایی توسعه میان افزا در شهر تهران به عنوان یکی از ابعاد توسعه شهری پایدار؛ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران.
ملائی، مریم، پروائی هره دشت، شیوا، رحیمی، کاظم (1394)، در باب چیستی توسعه، نشریه راهبرد توسعه، شماره 48، ص8.
Adams, D., Sousa, C. de, & Tiesdell, S. (2009). Brownfield Development: A Comparison of North American and British Approaches. Urban Studies, 47 (1), 75–104
Annette Steinacker(2003), Infill Development And Affordable Housing, Patterns from 1996 to 2000, Urban Affairs Review, First Published March 1.
Bellu, Lorenzo G(2011), Development and Development Paradigms(A Reasoned) Review of Prevailing Visions, copyright@fao.org, PP:1- 46.
Breheny, M.J., (2006), Sustainable Development and Urban Form, Pion, London;
Caves, R. W. (2005). Encyclopedia of the city. Abingdon, Oxon, OX, New York, NY: Routledge
Christensen, A.J. (2005). Dictionary of landscape architecture and construction. New York: McGraw-Hill.
Cowan, R. (2005). The dictionary of urbanism. Tisbury, Wiltshire: Streetwise Press.
E. Sendich, (2006), Planning and Urban Design Standards, American Planning Association, John Willey & Sons;
Hutchison, R. (2010). Encyclopedia of urban studies. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications.
J. Terrence Farris(2010), The barriers to using urban infill development to achieve smart growth, Journal Housing Policy Debate, Volume 12, 2001 - Issue 1.
Kyttä, M., Kahila, M., & Broberg, A. (2010). Perceived environmental quality as an input to urban infill policy-making. Urban Des Int., 16 (1), 19–35.
Municipal Research and Services Center of Washington (MRSC) (1997), Infill Development Strategies for Shaping Livable Neighborhoods.
Peter Newton& Stephen Glackin(2014), Understanding Infill: Towards New Policy and Practice for Urban Regeneration in the Established Suburbs of Australia's Cities, Journal Urban Policy and Research, Volume 32, 2014 - Issue 2.
Sant’Ana, Matthias(2008), The Evolution of the Concept of Development: From Economic Growth to Human Development, Working Paper, Inter-University Attraction Pole VI/06, pp: 1- 35.
Strategies for successful infill development (2001). Washington, D.C: Northeast-Midwest Insitute, Congress for the New Urbanism.
Virginia McConnell , Keith Wiley(2010), Infill Development: Perspectives and Evidence from Economics and Planning, Resources for the Future, Washington, DC 20036
Walters, David& Brown,Linda (2004) Design First: Design based planning for communities, Architectural Press.
Watson, D., Plattus, A. J., & Shibley, R. G. (2003). Time-saver standards for urban design. New York: McGraw-Hill.
(EPA), United States Environmental Protection Agency, 2004, Making way for urban infill and brown field Redevelopment, New Jersey, John Wiley & Sons.
www.tabriz.ir.