تبیین نظام جامع طراحی معماری نماهای شهر تهران از دیدگاه مدیران و طراحان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه معماری واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 استاد گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 استادیار گروه مرمت واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل و ارزیابی طراحی معماری نماهای شهر تهران به منظور تبیین نظام جامع و پاسخگو تعریف گردید. روش این پژوهش از منظر هدف، در زمره پژوهش های کیفی می باشد که به صورت مطالعات کتابخانه ای و برداشت های میدانی صورت گرفته است، پرسش نامه ها و مصاحبه های صورت گرفته تحت نظر خبرگان این حوزه مورد سنجش، روایی و پایایی قرار گرفته و تایید شده است، جامعه آماری به 2 بخش تقسیم گردیده است. بخش اول مدیران شهری، کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوع طراحی معماری نماهای شهری و بخش دوم طراحان و حرفه مندان حقیقی و حقوقی، اساتید و دانشجویان معماری و طراحی شهری بوده اند. با توجه به اینکه جامعه آماری محدود می باشد، لذا امر نمونه گیری از تمامی افراد در دسترس صورت گرفته است. در تجزیه و تحلیل فصل چهارم با استفاده از روش دلفی در چهار گام و نرم افزار SPSS ، نسبت به ارائه اجزای نظام جامع طراحی معماری نماهای شهری اقدام گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که نظام جامع طراحی معماری نما به طور کلی شامل: 1- سند طراحی نماهای شهری. 2- کمیته های تخصصی در سطح مناطق که موضوع هدایت و راهبری طراحی نماهای شهری رابر عهده دارند. 3-برنامه اجرایی و زیر ساخت اطلاعات مکانی که شامل راهکار اجرایی نمودن مفاد سند می باشد. 4- کمیته عالی مدیریت، برنامه ریزی و پایش و همچنین بخش ها و سامانه هایی که به منظورپاسخگویی جامع موضوعات پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the comprehensive system of architectural design of Tehran facades from the perspective of managers and designers

نویسندگان [English]

  • Siamak Kakavand 1
  • Farah Habib 2
  • Mokhtari Taleghani, Eskandar 3
1 PhD student, Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Restoration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was defined with the aim of analyzing and evaluating the architectural design of Tehran city facades in order to explain the comprehensive and responsive system. The method of this research from the perspective of the purpose is among the qualitative researches that have been done in the form of library studies and field surveys. Questionnaires and interviews have been evaluated, validity and reliability and approved by experts in this field. Statistically, it is divided into 2 parts. The first part was urban managers, experts and specialists related to the subject of architectural design of urban facades and the second part were designers and real and legal professionals, professors and students of architecture and urban design. Due to the fact that the statistical population is limited, so the sampling of all available people has been done. In the analysis of the fourth chapter, using the Delphi method in four steps and SPSS software, the components of the comprehensive system of urban facade architectural design have been presented. The results showed that the comprehensive system of facade architecture design in general includes: 1- Urban facade design document. 2- Specialized committees at the regional level that are in charge of guiding and directing the design of urban facades. 3- Execution plan and spatial information infrastructure, which includes a solution for implementing the provisions of the document. 4. The High Committee for Management, Planning and Monitoring, as well as the sections and systems that have been proposed for a comprehensive response to the issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban views
  • comprehensive system
  • management and planning
  • theoretical foundations
  • urban landscape design documents
Alexander, E. R. (1985). From Idea to Action: Notes for a Contingency Theory of the Policy Implementation Process Administration & Society, 16, 403.
Alterman, R., Morris H. (1978). Implementation of Urban Land Use Plans. Journal of the American Institute of Planners, 33(1), 274-85.
Alikhan Gorgani, Ruhollah; Musa Khani, Morteza and Memarzadeh, Gholamreza (2014), Study of structural elements of Tehran's urban management model in six urban areas, Quarterly Journal of Economics and Urban Management, No. 6, Spring. In Persian.
Armanshahr Consulting Engineers (2017), Formulation of Coordination, Continuity and Visual Coherence Criteria for Urban Views of District 13 of Tehran Municipality, 2017. In Persian.
Assilzadeha,H.,(2004),Natural disaster data and Information management system. University putra Malaysia:Institute of advanced Technology (ITMA).
Ardakani, Mohammad Hossein (2010), Yazd Farda Articles Group, (Yazd Farda Website). In Persian.
Abramayar, Tessy and Jeffrey Pinto (1999), Management of Geographic Information Systems, translated by Tehran Geographical Information Center, Geographical Information Center of Tehran. In Persian.
Burby, R. J. (2003). Making Better Plans That Matter: Citizen Involvement and Government Action. Journal of the American Planning Association, 69, 33 – 44.
Burby R., May P., Berke P., Dalton L., French S., Kaiser E. ( 1997). Making Governments Plan: Experiments in Managing Land Use. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Behn, R.D. (1980). Why Murphy Was Right?. Policy Analysis, 6, 361-363.
Berke, P., Backhurst, M., Day, M., Ericksen, N., Laurian, L., Crawford, J., Dixon, J. (2006).What Makes Plan Implementation Successful? An Evaluation of Local Plans and Implementation Practices in New Zealand. Environment And Planning B: Planning & Design 33 (4), 581-600
Chakrabarty, B.K.(2001), ''Urban Management; Concepts, Principles, Techniques and Education ,''Cities, Vol. 18, No. 5, pp 331-345.
Castells, Manuel (2001); The Emergence of Networking Society, Translators, Ahad Aliglian and Afshin, New Plan, Tehran. In Persian.
Carmona, M., De Magalhães, Edwards, M. (2001).The Value of Urban Design. London, CABE (Thomas Telford).
Dalton, J., Elias, M., Wandersman, A. (2007). Community Psychology: Linking Individuals and Communities. (2nd Ed.), Belmont, CA: Wadsworth.
Durlak, J. A., Dupre, E. P. (2008). Implementation Matters: A Review of Research on the Influence of Implementation on Program Outcomes and the Factors Affecting Implementation. American Journal of Community Psychology, 41, 689–708.
Elmore, R. F. (1979). Backward Mapping: Implementation Research and Policy Decisions. Political Science Quarterly, 94(4), 601-616.
Farhoudi, Rahmatollah; Qalibaf, Mohammad Baqer; Chaharahi, Zabihullah and Javaheri, Ahmad (2009), Analysis of physical physical divisions based on integrated case management of Shiraz. Geography (Scientific Research Journal of the Geographical Society of Iran), New Volume, Year 6, No. 19. In Persian.
Golkar, K. (2011). Urban Design: Process or Processes. SOFFEH, 52.
Hosseini, Zahra; Atefeh Sanei (2009), Feasibility study of the establishment of integrated urban management in Iran, a case study of Mashhad. In Persian.
Javadkar, W.L. (2003), Management Information Systems, translated by Ahmad Sardari, Samat Publications. In Persian.
Kargar, Bahman (2006), Urban Security, Publications of the Geographical Organization of the Ministry of Defense and Armed Forces Support. In Persian.
Khoury, Zaki B. (1996). Implementing the New Urban Agenda: The Case of Ismailia, Egypt. Environment & Urbanization, 8 (1). April.
Laurian, L., Day, M., Backhurst, M., Berke, P., Ericksen, N., Crawford, J., Dixon, J., Chapman, S. (2004). WhatDrives Plan Implementation? Plans, Planning Agencies and Developers. Journal of Environmental Planning and Management, 47 (4), 555-77.
Laurian, L., Day, M., Backhurst, M., Berke, P., Ericksen, N., Crawford, J., Dixon, J., Chapman, S. (2004). What Drives Plan Implementation? Plans, Planning Agencies and Developers. Journal of Environmental Planning and Management, 47 (4), 555-77.
Laurini, Robert (2006), Geographic Information Systems for Urban Planning, translated by Mohammad Hadi Khalilnejadi, Processing and Urban Planning Publications, Tehran. In Persian.
Mc Gill,R.(2001). Urban Management Checklist. Cities VOL.18, NO.5, PP 347-354.
Matland, Richard E. (1995). Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, 5(2), (Apr. 1995) 145-174.
Mohammadi Liri, Jahanbakhsh (2010), The Role of Information Technology in Urban Management and Development, Publisher: Jihad University Cultural and Art Research Institute. In Persian.
Mansouri, S. (2013), Strategies for urban landscape management, Scientific-Promotional Journal of Urban Landscape Perspective. In Persian.
Mc Gill, R. (1998). Urban management in developing countries, Cities, 15(6), 463-471.
Modiri, Mehdi and Khosrow Khajeh (2005), A Reference to Geographic Information Systems, Publications of the Geographical Organization of the Armed Forces, Tehran. In Persian.
NaSCIO.,(2008), Wher is the data?show Me,Governance of Geospatial Resources,july
Norton, Richard K. (2005). More And Better Local Planning: A Statemandated Local Planning In Coastal North
Oliveira, V., Pinho, P. (2009). Evaluating Plans, Processes and Results. Planning Theory & Practice, 10(1), 35 –63.
Poorahmad, Ahmad (2006), Territory and Philosophy of Geography, University of Tehran Press, Tehran, First Edition. In Persian..
Pakzad, J. (2007). How The Pioneers Of Urban Design In Iran Think. Abadi, 17, 8-19.
Rahbar, Neda (2017), Conceptual Design of the Integrated Urban Management System Using Web-Based Location Systems, Journal of Geography and Urban Planning Zagros Perspective, Volume 9, Number 34. In Persian.
Razavian, Mohammad Taghi (2002); Urban Civil Management, Peyvand No Publications, Tehran. In Persian.
Shabir Jimba, Jay (2000), City Management, Policies and Innovations in Developing Country. Translated by Parviz Zahedi, Urban Processing and Planning Company.. In Persian.
Saghafi Asl, Arash and Zabrdast, Esfandiar and Majedi, Hamid (2013), Identifying and prioritizing effective criteria and indicators in the process of feasibility of urban design projects in Iran, Armanshahr Architecture and Urban Planning Magazine, No. 13. In Persian.
Shia, Ismail (2003), The need for urban management change in Iran. Journal of Geography and Development. In Persian.
Sager T. (1995). From Impact Assessment to Recommendation: How are the Impact Assessment Results Presented and Used? Environ Impact Assess Rev, 15, 377–97.
Talen, Emily. (1996). After The Plans: Methods to Evaluate the Implementation Success of Plans. Journal of Planning Education and Research.16 (2), 79-91.
Talen, Emily. (1997). Success, Failure and Conformance: An Alternative Approach to Planning Evaluation. Environment and Planning.
Wandersman, A., Goodman, R. M., Butterfoss, F. D. (2005). Understanding Coalitions and How They Operate (M. Minkler, Ed.), Community Organizing and Community Building For Health (2nd Ed., 292–313). New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
Wildavsky, Aaron. (1973). if Planning is Everything Maybe is Nothing. Policy Sciences, 4 (2), 127-53.