بررسی عوامل مؤثر بر پیاده راه‌سازی از منظر بازآفرینی شهری موردمطالعه :منطقه 12 شهرداری تهران ، خیابان باب همایون

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)

3 گروه آموزشی جغرافیا/دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام

چکیده

محدوده‌ها و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﭘﻴﺎده به‌عنوان ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺧﺎﻃﺮه‌اﻧﮕﻴﺰ و ﻫﻮﻳﺖ‌ﺑﺨﺶ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﺮوز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می‌شوند. قبلاً ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺧﻮد را در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ، ﮔﻨﺒﺪ و ﺗﻚ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﻲ‌ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه آن‌ها خود را ﺑﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎن‌های ﭘﻴﺎده‌ﺷﺎن ﻣﻲ‌ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ. هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی مؤلفه‌های پیاده راه‌سازی از منظر بازآفرینی شهری می‌باشد. این مقاله از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از تصمیم‌گیری‌های چنده معیاره استفاده شده است و نتایج حاصل از مدل تاپسیس نشان می‌دهد که در بخش نفوذپذیری و دسترسی شاخص دسترسی پیاده به حمل‌ونقل عمومی، در بخش سرزندگی و تنوع شاخص استقرار کاربری اوقات فراغت، در بخش اجتماعی شاخص تعلق خاطر مکانی به استفاده از پیاده راه و اشتغال در پیاده راه، در بخش ایمنی شاخص افزایش کیفیت ساختار پیاده‌رو، در بخش انعطاف‌پذیری شاخص پرهیز از به‌کارگیری مصالح صلب در کف، در بخش کالبدی شاخص کف سازی مناسب و پرهیز از اختلاف سطح، در بخش رفتاری شاخص انگیزه‌ها برای ماندن و خرید کردن در محدوده، در بخش حفظ هویت شاخص حفظ اسامی بناها و مسیرها با نام‌های دیرپا و در نهایت در بخش زیست‌محیطی شاخص افزایش ایمنی و امنیت در جایگاه‌های اول قرار دارند و اهمیت بیشتری نسبت به سایر شاخص‌ها داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of factors affecting pedestrianisation in terms of urban regeneration Case study: District 12 of Tehran Municipality, Bab Homayoun Street

نویسندگان [English]

  • somayeh ranjbarzadeh 1
  • parvaneh zivyar 2
  • mohsen Ranjbar 3
1 PhD Student in Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, Imam Khomeini Memorial Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor ISMLAIC AZAD UNIVERSITY Shahr-E- Rey branch
3 Department of Geography / Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Yadegar e imam shahre rey of Branch
چکیده [English]

Range and footpaths are known as memorable and identity elements in today's cities. Formerly, cities found their urban identity in high-rise buildings, domes, and monasteries. But today they know themselves with their street streets. The purpose of this research is to evaluate the components of pedestrianisation in terms of urban regeneration. This paper is descriptive-analytic and purposeful in terms of its purpose. The results of the Topsis model have been used to analyze the findings. The results show that in the section on permeability and access to the index of foot traffic access to public transportation, in the section on vitality and diversity, the index of leisure-time deployment, in the social section of the addict index A place to use pedestrians and pedestrian occupations, in the safety sector, the improvement of the quality of the sidewalks, in the flexibility section of the index of avoiding the use of rigid materials in the floor, in the physical section of the appropriate flooring index and avoiding the level difference in the behavioral section of the indicator The motives to stay and buy in the range,

کلیدواژه‌ها [English]

  • pedestrianisation
  • urban regeneration
  • Bob Homayoun
  • multivariate decision making
اسدپور، علی، مظفر، فرهنگ، فیضی، محسن و بهزادفر، مصطفی(1395)، کاربست شاخص‌های ادراک اجتماعی در بازآفرینی منظر رودخانه‌های شهری (نمونه موردی رودخانه خشک شیراز)، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، شماره 3.
آیین نامه طراحی راه‌های شهری، وزارت راه و شهرسازی 1:1374
آئینی، محمد، (1386)، ارتقای بهره وری زمین شهری، ره آورد بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، فصلنامه علمی اقتصاد مسکن شمره 29، 14.
بهفر, آلاله؛ نوید سعیدی رضوانی؛ مارال زمانی راد و اسما یاوری، ۱۳۹۷، بررسی وشناخت نظریه بازآفرینی (نمونه موردی پیاده راه شهر رشت)، کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز
پاکزاد، جهانشاه، راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، شرکت طرح و نشر پیام سیما، تهران، 1384.
شفیعی، سعید، (1380)، مبانی و فنون طراحی شهری، نشر اسلیمی
طبییان، منوچهر؛ ستوده، احمد؛ شایسته، کامران؛ چلیبانلو، رضا، (1386)، جستاری بر مفاهیم و روش‌های کمی ظرفیت برد و ارائه یک نمونه کاربردی، نشریه هنرهای زیبا 29.
عقلمندآذریان, سودا و مهسا فرامرزی، ۱۳۹۷، بازآفرینی شهری بافت‌های تاریخی با رویکرد توسعه پایدار شهری نمونه موردی: محله کهنه خیابان تبریز، کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز،
فیروزی، محمد علی، امانپور، سعید، زارعی، جواد ( 1396)، تحلیل مناسبات مـیـان نـهـادی در مدیریت بـازآفـریـنـی شـهـری پـایـدار بافتهای فرسوده مطالعه موردی: کلانشهر اهواز، فصلنامه مطالعات شهری، شماره 19.
کاشانی جو، خشایار، پیاده راه‌ها از مبانی طراحی تا ویژگی‌های کارکردی، انتشارات آذرخش، 1389.
محمد پور زرندی، امینیان، ناصر، ( 1394)، ارزیابی قابلیتهای بازآفرینی پیاده راه‌های گردشگری از منظر توسعه شهری پایدار )مطالعه موردی خیابان : 15 تهران( فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره یازدهم، 3.
معینی، سید محمدمهدی، افزایش قابلیت پیاده‌مداری، گامی به‌سوی شهری انسانی‌تر، نشریه هنرهای زیبا، شماره 27، پاییز 1385
محمدپور زرندی، حسین و امینیان، ناصر(1394)، ارزیابی قابلیت‌های بازآفرینی پیاده راههای گردشگری از منظر توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی: خیابان 15 خرداد تهران)، اقتصاد و مدیریت شهری، سال سوم، شماره 11، صص 1-21.
آذر، عادل و رجب زاده، علی (1389)، تصمیم گیری کاربردی رویکرد MADM، تهران، انتشارات نگاه دانش
 Brambila, Robero & Gianni Longo, (1977): For pedestrians Only: Planning and Management of Traffic Free zones, NewYork, Whitney library of Design.
Burden,D.(2001),Street Design Guidelines for Healthy Neighborhoods, center for Livable communities, Local Government commission,sacramento,wwwlgc.org/clc
Clifton, K. J., Singleton, P. A., Muhs, C. D. and Schneider, R. J. (2016) "Representing pedestrian activity in travel demand models: Framework and application", Journal of Transport Geography, Vol. 52,pp. 111-122
Cowan, Robert (2008): The Dictionary of Urbanism. Streetwise Pres
Furlan.R, Petruccioli.A , Major.M , Zaina.S , Zaina.S , AlSaeed.M , Sale.D(2018) Theurbanregenerationofwest-bay,businessdistrictofDoha(StateofQatar):Atransit-orienteddevelopmentenhancing livability, JournalofUrbanManagement,8(2018).
Krier, R. (1979), Urban Space, Academy Edition, London.
Lu, L., Ren, G., Wang, W., Chan, C.-Y. and Wang, J. (2016) "A cellular automaton simulation model for pedestrian and vehicleinteraction behaviors at unsignalized midblock crosswalks", Accident Analysis and Prevention, Vol. 95, No. Part B,pp. 425-437.
Manole.C, Integrated Urban Regeneration - Solution for Cities Revitalize, International Economic Conference of Sibiu 2013 Post Crisis Economy: Challenges and Opportunities, IECS 2013
Roberts, P., Sykes, H..(.2000)Urban Regeneration: Handbook. London: Sage Publications
Saeedi. A , Rassafi.A, A Study of Pedestrian Movement on Crosswalks Based on Chaos Theory, International Journal of Transportation Engineering,2018.
Skayannis, P., Goudas, M. and Rodakinias, P. (2017) "Sustainable mobility and physical activity: A meaningful marriage", Transportation Research Procedia, Vol. 24, No. C,pp. 81-88.
Sorensen,E. (2004),Can other deliver kens dream?Regeneration&Renewal,HaymarketPublishers Hammersmith London,p.14.
Tabish.S , Er. Kumar.M ,research paper on study of pedestrian crossing behaviour, analysis at intersection, International Journal of Latest Research in Science and Technology ISSN (Online):2278-5299 Volume 6, Issue 4: Page No. 43-47 , July-August 2017
Zheng, Y., Chase, T., Elefteriadou, L., Schroeder, B. and Sisiopiku, V. P. (2015) "Modeling vehicle–pedestrian interactions outside of crosswalks". Simulation Modelling Practice and