برنامه ریزی منطقه ای در تحلیل گفتمان توسعه ای دولت سازندگی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

2 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

3 عضو هیات علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

برنامه ریزی و توسعه منطقه ای و جایگاه آن در نظام برنامه ریزی کشور، همچنان چالشی در خور تلاش های بیشتر و گسترده تر به شمار می آید. چرا که نابرابری منطقه ای با مسایلی که به دنبال خود دارد به عنوان مانعی بر سر راه توسعه متوازن و پایدار عمل می کند. دولت هاشمی رفسنجانی درایران بعد از انقلاب اسلامی گفتمان تعدیل‌اقتصادی (سازندگی) را به عنوان گفتمان کلان در امر توسعه جامعه ایران مطرح و متکفل امر برنامه ریزی توسعه بودند تا هم عقب ماندگی سنتی و تاریخی را در جامعه ایران و هم مشکلات ناشی از جنگ هشت ساله و هم بحران‌های ناشی از آن را جبران نمایند . گفتمان سازندگی ،گفتمانی لیبرال و فرد گرایانه بود و گفتمان خود را بر مبنای غیریت و تمایز آشکار با اقتصاد دولتی جنگ هشت ساله مفصل بندی کرد . دال مرکزی این گفتمان توسعه اقتصادی بود و به این خاطر موجب ایجاد تضاد‌ها و بحران‌های ناشی از کسب قدرت در عرصه سیاسی کشور شد . گفتمان سازندگی تنها راه نجات‌کشور را توجه به اقتصاد مدرن و اجرای سیاست‌های مالی و پولی ذیل‌استراتژی تعدیل اقتصادی عنوان می داشت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional planning in the analysis of the development discourse of the construction government

نویسندگان [English]

  • Aref Bidar 1
  • Alireza Esmailzad 2
  • Amin Nawakhti Moghaddam 3
1 PhD student in Political Science, Islamic Azad University of Tabriz
2 Faculty member of the Department of Political Science, Islamic Azad University of Tabriz
3 Faculty member of the Department of Law and Political Science, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

Regional planning and development, and its place in the country's planning system, continue to be a challenge worthy of greater and broader efforts. Because regional inequality with the issues that follow it acts as an obstacle to balanced and sustainable development. Hashemi Rafsanjani's government in Iran after the Islamic Revolution introduced the discourse of economic adjustment (constructiveness) as a major discourse in the development of Iranian society and was responsible for the development of traditional and historical backwardness in Iranian society and the problems caused by war. Eight years and compensate for the crises caused by it. The constructive discourse was a liberal and individualistic discourse, articulating its discourse on the basis of otherness and obvious distinction from the state economy of the Eight-Year War. The central sign of this discourse was economic development, and thus led to conflicts and crises caused by gaining power in the country's political arena. The constructive discourse stated that the only way to save the country was to pay attention to modern economics and implement financial and monetary policies under the strategy of economic adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Political Development
  • Regional Planning
  • Critical Discourse Analysis
Bashirieh, H. (2002). A Preface to the political sociology of Iran in the Islamic Republic of Iran era. Tehran: Negah Moaser..(in persian)
Bashirieh, H. (2005). On the threshold of Iranian political anomy. Journal of Development Process, 62..(in persian)
Bashirieh, H. (2008). Political sociology discourses. Special Journal of Naghd and Nazar..(in persian)
Bashirieh, H. (1995). Civil Society. Journal of Political and Economic Information in Iran, 117-118.
Haji Yousefi, Ali (2001), Regional Planning in Iran from the Beginning to the 1350s, Quarterly Journal of Urban Management, Tehran.(in persian)
Katozian, Mohammad Ali (2). Iran's political economy from constitutionalism to the end of Pahlavi. Nafisi and Azizi's translation. Ninth Edition. Tehran: Ney Publishing.(in persian)
Jorgensen, M., & Louise, P. (2010). Theory and method in discourse analysis [Translated by Hadi Jalili]. Tehran: Publication of Ney..(in persian)
Qajari, H. A. (2000). Discourse disputes in the Islamic revolution. Tehran: Publication of Sociologists.(in persian)
Movasaghi, S. A. (2005). Political economy of development and non-development. Tehran: Tehran University Press..(in persian)
Mo'meni, Farshad (2007). Iran's economy during structural adjustment. Tehran: Naghsh and Negar Publications..(in persian)
Nili, M., Dargahi, H., Kurd Bacheh, M., & Nili, F. (2010). Government and economic growth in Iran. Tehran: Publication of Ney..(in persian)
Nozari, H. (2015). Another discourse of development in Iran. Tehran: Kharazmi University Press..(in persian)
Momeni, F. (2007). Political economy of development in today’s Iran. Tehran: Publication of Naghshonegar..(in persian)
Nili, M. (1997). Iranian Economy. Tehran: Advanced Research Institute in Planning and Development..(in persian)
Richardson, H., W. Taronaru, P., M. (1984). Regional policy. Planning Office of the Deputy for Regional Affairs and Parliament. Tehran: Publications of the Program and Budget Organization.