تاثیرحکمت اشراق بر نظریه زیست محیطی دکتر سید حسین نصر

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استاد گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

بحران محیط زیست ، در حال حاضر چالش بزرگ انسان امروزی است چراکه با غفلت از مقام و جایگاه واقعی خود و طبیعت پیرامونی اش ، به دخالت بیش از پیش در آن پرداخته و باعث وخامت حال آن شده است تا جائیکه اندیشمندان ، مهندسان و صاحب نظران در حل بحران پیش آمده چندان موفق نبوده اند و این در حالی است که طبق آموزه های حکمت اشراقی ، انسان ، جانشین خداوند در زمین و طبیعت ، مرتبه ای از مراتب کلی وجود و دارای قداست است . در این راستا سید حسین نصر ، با تاثیر از آموزه های اشراقی معتقد است که بحران محیط زیست ، چالشی معنوی است و ما باید قداست را به طبیعت برگردانده و جایگاه واقعی انسان را گوشزد نمائیم چراکه انسان خلیفه اله است و حفاظت از طبیعت جزء تکالیف و وظائف انسان می باشد . هدف از این مقاله توصیف تاثیرات حکمت اشراق بر نظرات سید حسین نصر می باشد که در مورد محیط زیست ارائه کرده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of Hekmat-e-Eshragh on Environmental theory of Dr. Sayed Hossein Nasr

نویسندگان [English]

  • Enshaallah Rahmati 1
  • sayed Naser Mousavi 2
1 Professor, Department of Philosophy, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 PhD student in Islamic Philosophy, Azad University, Tehran Branch
چکیده [English]

The environmental crisis is now the great challenge of today's man. Because, by neglecting its true status and its peripheral nature, it has interfered with it immensely And it has made it worse. To the extent that scholars and engineers have not been successful in resolving the crisis. And yet, according to the teachings of the Hekmat Eshraghi, man, the successor of God to the earth and nature, is a degree of generality and sanctity.Dr Sayyed Hossein Nasr, influenced by Hekmat Eshraghi teachings, believes that the environmental crisis is a spiritual challenge and we have to return holiness to nature and point out the true position of man.Because human is the caliph of God and nature conservation is one of the duties of human.The purpose of this article is to describe the effects of Hekmat Eshragh on the views of Dr Seyed Hosein Nasr on the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sohrevardi
  • Sayed Hossein Nasr
  • Modernity
  • Environmental crisis
سیدحسین‌ نصر، معرفت‌ و معنویت، ترجمه‌‌ انشاء الله رحمتی، تهران، دفتر پژوهش‌ و نشر سهروردی،
 سیدحسین‌ نصر، نیاز به‌ علم‌ مقدس، ترجمه‌‌ حسن‌ میانداری، قم، موسسه‌ فرهنگی‌ طه، چاپ‌ اول، ۱۳۷۹٫
سیدحسین‌ نصر، آرمان‌ها و واقعیت‌های‌ اسلام، ترجمه‌‌ انشاء الله رحمتی، تهران، جامی، چاپ‌ اول، ۱۳۸۲٫
 سیدحسین‌ نصر، معارف‌ اسلامی‌ در جهان‌ معاصر، تهران، شرکت‌ سهامی‌ کتاب‌های‌ جیبی‌ با همکاری‌ موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر، چاپ‌ سوم، ۱۳۷۱٫
 سیدحسین‌ نصر، نظر متفکران‌ اسلامی‌ درباره‌ طبیعت، تهران، شرکت‌ سهامی‌ انتشارات‌ خوارزمی، چاپ‌ سوم، ۱۳۵۹٫
 سیدحسین‌ نصر، جوان‌ مسلمان‌ و دنیای‌ متجدد، ترجمه‌ی‌ مرتضی‌ اسعدی، تهران، طرح‌ نو، چاپ‌ چهارم، ۱۳۷۶٫
 سیدحسین‌ نصر، علم‌ و تمدن‌ در اسلام، ترجمه‌ی‌ احمد آرام، تهران، نشر اندیشه، چاپ‌ اول، ۱۳۵۰٫
سیدحسین‌ نصر، جاودان‌ خرد (مجموعه‌ مقالات‌ دکتر سیدحسین‌ نصر، به‌ اهتمام‌ سیدحسن‌ حسینی، تهران، انتشارات‌ سروش، چاپ‌ اول، ۱۳۸۲٫
نصر، سید حسین (1384) دین و نظام طبیعت، ترجمه محمد حسن غفوری، تهران: انتشارات حکمت.
مصر، سید حسین (1391)، اسلام علم مسلمانان و تکنولوژی، گفت و گو با مظفر اقبال، ترجمه حسین کرمی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
قائمی نیا، علی رضا (135)، علم قدسی در حکمت خالده، مجله ذهن، شماره 26، صص 38-42
 ‌مقالات‌
سیدحسین‌ نصر، دین‌ و بحران‌ زیست‌ محیطی، ترجمه‌ محسن‌ مدیرشانه‌چی، نقد و نظر، سال‌ پنجم، شماره‌ اول‌ و دوم، زمستان‌ و بهار -۱۳۷۷ ۱۳۷۸٫
 سیدحسین‌ نصر، انسان‌ و طبیعت؛ بحران‌ معنوی‌ انسان‌ متجدد، ترجمه‌‌ احمدرضا جلیلی، نقد و نظر، سال‌ چهارم، ‌شماره‌ سوم‌ و چهارم، تابستان‌ و پاییز ۱۳۷۷٫
سیدحسین‌ نصر، جهان‌بینی‌ اسلامی‌ و علم‌ جدید، ترجمه‌‌ ضیأ تاج ‌الدین، نامه‌ فرهنگ، سال‌ هشتم، شماره‌ دوم، تابستان، ۱۳۷۷٫
 سیدحسین‌ نصر، روابط‌ میان‌ ادیان‌ در سایه‌ بحران‌های‌ پیرامونی، باور، دوره‌ جدید، شماره‌ پنجم، ۱۸ خرداد ۱۳82
سیدحسین‌ نصر، ایران‌ و سرنوشت‌ فلسفه‌ اسلامی، جاویدان‌ خرد، ش‌ اول، سال‌ اول، ۱۳۵۴
 گفت‌وگو با سیدحسین‌ نصر، موقعیت‌ فلسفه‌ اسلامی، روزنامه‌ همشهری، ۱۲ مرداد ۱۳۸۲٫
رحمتی، انشاء ا... (1385)، دین و بحران زیست محیطی، روزنامه اطلاعات، شماره 23707، تهران.
حسینی، سید حسین، مقاله سنت (1387)، غرب و غربت، نقد و نقبی بر کتاب در جست و جوی امر قدسی، مجله علمی تخصصی پژوهش‌های اسلامی، سال اوّل، ش 2.
گنون، رنه (1387)، بحران دنیای متجدد، ترجمه حسن عزیزی، تهران: حکمت.
نصر، سید حسین (1379)، نیاز به علم مقدس، ترجمه حسن میانداری، ویراسته احمدرضا جلیلی، قم: مؤسسه فرهنگی طه.
نصر، سید حسین (1384)، انسان و طبیعت، بحران معنوی انسان متجدّد، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
سهروردى، شهاب‏الدین یحیى. (1380ش). مجموعة آثار شیخ اشراق. جلد 1و2. تصحیح‌هانرى کربن. تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.
 سیدحسین نصر، معرفت و معنویت، ترجمه انشاءاللّه رحمتى، چ چهارم، تهران، نشر سهروردى، 1385.
نصر، سید حسن (1377)، انسان و طبیعت، بحران معنوی انسان متجدّد، مجله نقد و نظر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ترجمه احمدرضا جلیلی، دوره 4، شماره 15-16، صص 204-213.
کمپانی زاع، مهدی (1394)، سیری کوتاه در طبیعیات سهروردی، سال دهم، شماره 10، صص 64-68
جوادی آملی، عبدالله (1386)، اسلام و محیط زیست، قم: انتشارات اسراء.
نصر، سید حسین (1353)، سهروردی و اشراقیان، ترجمه: احمد آرام، مجله نگین، شماره 110، صص 62-66.