بررسی و تحلیل مولفه های فضای عمومی شهری به جهت دستیابی به تعاملات اجتماعی(نمونه موردی: منطقه 12 تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

فضاهای شهری ظرف فعالیتهای شهری و بستری برای تعاملات اجتماعی و زمینه ساز شکل گیری سرمایه اجتماعی به شمار می آیند و میزان موفقیت فضاهای شهری با میزان استفاده از فضا و حضور انسان در آن متناسب است. آنچه امروزه در اغلب فضاهای شهری با آن روبه رو هستیم کاهش تعاملات اجتماعی و مشارکت اجتماعی ساکنان در این فضاهاست. هدف از پژوهش بررسی و ارزیابی مولفه های فضای عمومی شهری به جهت دستیابی به تعاملات اجتماعی(نمونه موردی: منطقه 12 تهران) می باشد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. در این مقاله پاسخگوی این سوالات است که آیا می توان از طریق طراحی فضای عمومی شهری مناسب، باعث افزایش تعاملات اجتماعی شد؟و آیا می توان با افزایش امنیت فضاهای عمومی، حضور پذیری افراد را ارتقا بخشید؟ نتایج تحقیق نشان میدهد در بین شاخص های تحقیق نگهداری و مراقبت از فضا با 38%، شاخص سرزندگی عواملی چون دسترسی مناسب با 32% و زیبایی بصری با17% بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis of urban public space components to achieve social interactions (Case study: District 12 of Tehran)

نویسنده [English]

  • Hooman Rahimi
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ghods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Urban spaces are part of urban activities and a platform for social interactions and the formation of social capital And the success rate of urban spaces is proportional to the use of space and human presence in it.What we face in most urban spaces today is the reduction of social interactions and social participation of residents in these spaces.The purpose of this study is to investigate and evaluate the components of urban public space in order to achieve social interactions (Case study: District 12 of Tehran)The research method in this research is descriptive and analytical and SPSS software was used to analyze the data.This article answers the questions of whether it is possible to increase social interactions by designing a suitable urban public space?And can the presence of people be improved by increasing the security of public spaces?The results show that among the research indicators of space maintenance and care with 38%, vitality index, factors such as good accessibility with 32% and visual beauty with 17% have the highest weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social interaction
  • public space
  • public arena
  • urban space
امین زاده، بهناز، داعی نژاد، فرامرز(1381)، ملاحظات محیطی در طراحی و بهسازی خیابان های شهری، فصلنامه هنرهای زیبا، شماره11.
بازوندی، فرشاد، شهبازی، مهرداد(1393)، نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان و میزان بهره گیری از فضای شهری(مطالعه موردی: پیاده راه خیابان سپه سالار تهران)، فصلنامه پژوهش های منظر شهر، سال اول، شماره1.
پامیر، سای(1389)، آفرینش مرکز شهری سرزنده، اصول طراحی شهری و بازآفرینی، ترجمه مصطفی بهزادفر و امیر شکیبامنش، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
پاکزاد، جهانشاه(1386)، راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، انتشارات شهیدی، تهران.
پوراحمد، احمد(1388)، بررسی راه های نگه داشت و توسعه باغ ها و فضاهای سبز شهری، شهرداری ها، شماره5.
توسلی، محمود، بنیادی، ناصر(1387)، طراحی فضاهای شهری و جایگاه آن ها در زندگی و سیمای شهری، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
حبیبی، سید محسن(1390)، تا حدی راحت قدم بزنید، نشریه داخلی سازمان زیباسازی شهر تهران، معاونت برنامه ریزی و توسعه، دوره اول، شماره2.
سعیدی رضوانی، نوید، خستو، مریم(1389)، عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری، خلق فضای شهری سرزنده، نشریه هویت شهر، سال چهارم، شماره6.
شال امینی، وحید، بهبودیان باجگیران، سعید(1389)، معیارهای دستیابی به سرزندگی پایدار در فضاهای عمومی شهرهای جدید با تکیه بر شاخص های توسعه پایدار، مطالعه موردی شهر جدید گلبهار، نخستین همایش توسعه شهری پایدار.
حسینی، باقر و بیسادی، مونا(1389)، فضاهای جمعی مطلوب برای زنان، ماهنامه بین المللی راه و ساختمان، شماره 52.
جیکوبز، جین(1386)، مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی، ترجمه حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، انتشارات دانشگاه تهران.
چپ من، دیوید(1384)، آفرینش محلات و مکان ها در محیط های انسان ساخت، ترجمه منوچهر طبیبیان و شهرزاد فریادی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
لینچ، کوین(1381)، تئوری شکل شهر، ترجمه سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران.
صالحی، اسماعیل، خسروی، محمدرضا، احمدی، علی(1390)، بررسی راهکارهای ارتقا سرزندگی در بافت های فرسوده، مطالعه موردی محله جولان همدان، مجله شهر نقش پردازان، شماره 3.
صابری، حمید، مومنی، مهدی، میر نجف، موسوی،1398، مقایسه تطبیقی میزان مطلوبیت کیفیت فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: منطقه 8 و 6 شهر اصفهان)، فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)، د وره 9، شماره 3
فروتن، منوچهر، صنعتگر کاخکی، مریم، رضایی، محمد کاظم(1392)، روش ارزیابی سرزندگی محیطی در مجتمع های تجاری و مراکز خرید، پژوهش های شهری هفت حصار، شماره6.
کاشانی جو، خشایار(1389)، پیاده راه ها، از مبانی طراحی تا ویژگی های کارکردی، انتشارات آذرخش، تهران.
گل، یان(1389)، فضاهای عمومی و زندگی جمعی، ترجمه علی غفاری و صادق سهیلی، تهران.
گلکار، کوروش(1385)، نشاط و سرزندگی در شهر به کمک طراحی شهری، نشریه علمی شهر نگار، شماره38.
معروفی، سیامند، پایزیدی، قادر،1397سنجش تداوم در محیط شهری و عوامل موثر بر آن فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)، دوره 8، شماره 4
ناپلین، دایا، سوزان، شیلد(2005)، نگرشی نو بر تنوع فرهنگی در فضاهای عمومی با تأکید بر پارک های شهری، ترجمه واراز مرادی مسیحی ئ دیگران، تهران، انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
21-Ligay, Elena(2011) An Assessment of ‘Governance’ for Sustainable Tourism Development: the case of North Cyprus, Submitted to the Institute of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the Degree Master of Science In Tourism and Hospitality Management., Advances in Climate Change Research,Volume 10, Issue 1, March 2019, Pages 47-58
22-K. Paskaleva-Shapira, E. Besson, 2016, Integrated management of urban cultural tourism in European small and mid-sized cities: a governance approach, Institute for Technology Assessment and Systems Analysis, Karlsruhe Research Centre, Germany, www.witpress.com, ISSN 1743-3541 2016, WIT PressW IT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 97
22-Jurigová Zuzana, Lencsésová Zuzana, 2015, Monitoring System of Sustainable Development in Cultural and Mountain Tourism Destinations, Journal of Competitiveness Vol. 7, Issue 1, pp. 35 - 52, March 2015, ISSN 1804-171X (Print), ISSN 1804-1728 (On-line), DOI: 10.7441/joc.2015.01.03
23-Hamedinger, A. (2004). The changing organization of spatial planning in Vi-enna.Vienna University of Technology.
24-UN-HABITAT. (2006). Campaign on urban governance. Retrieved from www.unhabitat.org.
25-Kumssa, A., & Mbeche, M. (2004). The role of institutions in the development process of African countries. Social Economics, 31(9), 840-854.