الگویی برای طراحی معماری استادیوم با توجه به استانداردها و فناوری‌های نوین نمونه موردی: شهر جدید اندیشه

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد ‏مدیریت ورزشی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.

2 مدرس گروه معماری‌، واحد شهر قدس، تهران، ایران.

3 استادیار جغرافیای طبیعی، دانشگاه افسری امام علی‌(ع).

چکیده

ورزش و تفریحات سالم یکی از مهم­ترین راهکارهای انسان صنعتی امروز برای حفظ سلامت و رشد جسمی وروحی و ایجاد می­کند و قشر بزرگی از جامعه مدتی را به ورزش، تماشای مسابقات ورزشی می­پردازند. یک استادیوم مدرن، صرفا محل تماشای رویدادهای ورزشی نیست، بلکه تبدیل به یک بخش هیجان انگیز و فراموش نشدنی در خاطر تماشاگران شده است. اصول طراحی این مجموعه برپایه خلق فضایی سرپوشیده و در عین حال القاء حس محیطی باز و آزاد برای بازیکنان و تماشاگران است. از طرف دیگر بهره­گیری از تکنولوژی مدرن روز برای رسیدن به سازه­ای سبک صورت گرفته است و زمانی که استادیوم ها بصورت استراتژیک و رعایت اصول و ضوابط طراحی ساخته شوند، بیشتر از رویدادهایی که میزبان­شان هستند موجب جذب تماشاگر می­شوند و این امر نه تنها یک منبع درآمد بلکه به عنوان یک ارزش افزوده منحصر به فرد در امور ورزشی محسوب می­شود. با توجه به انواع تحقیق بنیادی، نظری، کاربردی و علمی، تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع روش تحقیقی- تحلیلی بوده که در نهایت منجر به طراحی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for designing stadium architecture according to new standards and technologies Case study: New Andisheh city

نویسندگان [English]

  • Freshteh Golzadeh 1
  • Zahra Hamidi 2
  • Mohammad Hossein Fathi 3
1 Graduate of Sports Management, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran.
2 Lecturer in the Department of Architecture, Ghods City Branch, Tehran.
3 Assistant Professor of Natural Geography, Imam Ali (AS) Military University.
چکیده [English]

Exercise and healthy recreation is one of the most important strategies of industrial man today to maintain health and physical and mental growth and creates a large segment of society for some time to exercise, watching sports competitions. A modern stadium is not just a place to watch sports events, but it has become an exciting and unforgettable part for the spectators. The design principles of this series are based on creating an indoor space and at the same time instilling a sense of open and free environment for players and spectators. On the other hand, modern technology has been used to achieve a light structure, and when stadiums are built strategically and in accordance with design principles and criteria, they attract more spectators than the events they host, and not only that. It is a source of income but also as a unique added value in sports affairs. According to the types of basic, theoretical, applied and scientific research, the present research is of applied type. The research method in the present study is a research-analytical method that ultimately leads to design

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports
  • stadium
  • technology
  • design
-          Abbaszadegan, Mostafa, 2007, Shahr Shahrvand va Varzesh, Tehran: Shahr Publishing Institute Publications.
-          Amin Fard Behrooz, Sadeghi Arash, Kamali Mohsen, (2016), "Value Engineering of Instrument Systems Used in Designing, Procurement and Construction of Stadium Roof Structures (Case Study: Stadiums of Baghdad Sports Complex",.  First National Conference on Applied Research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management(
-          Asadi, the site of Masoud's burial ground, Khojasteh Milad, (2015), "A Study of Sports Stadiums as One of the Important Equipment in the City of Historical Transformation of Stadiums.
-          Ansari, Hamidreza and Sahar Alizadeh Shalchi, 2015, Sports Club Design with a Sustainable Architecture Approach, First Scientific Research Congress of New Horizons in the Fields of Civil Engineering, Architecture, Culture and Urban Management, Tehran, Tehran Association for the Development and Promotion of Fundamental Science and Technology, ( https://www.civilica.com/Paper-UMCONF-UMCONF01_151.html).
-          Budget Program Organization, Office of Research and Technical Criteria, 1995, Journal No. 132-2, Technical Criteria of Country Stadiums, Volume 2: ‌ Regulations and Criteria for Designing Sports Spaces, Tehran: Publication of the Center for Economic-Social Documents and Publications
-          Budget and Program Organization, Office of Research and Technical Criteria, 1995, Magazine No. 4-132, Technical Criteria of Country Stadiums, Volume 4: Climate and Sports in the Open Air, Tehran, Publishing Center for Socio-Economic Documents and Publications
-          Chahestani, Amir Bahmani, Esfandiarpour Niloufar, (2009), "Variety of Forms in the Structure of Spatial Structures and the Application of These Structures in Sports Stadiums",: Second National Conference on Civil Engineering and Architecture in 21st Century Urban Management
-          - Engel, Heinrich, 1980, Construction Systems, Cooperative of the Faculty of Fine Arts, Tehran
-          Ernest Neufert, (2005), "Architectural Information", translated by Kourosh Mahmoudi, Shahr Ab Publications, Tehran
-          Engel, Hino, 1998, Structural Systems, Pahlavi's Face Flower, Ali (Translator), Tehran: Karang Publishing.
-          Farzaneh Valley Selection, (2017), "How to formulate design implications and goals using technology in the construction of sports stadiums", the second national conference on architecture and energy with an approach to environmental protection and the use of natural energy.
-          Georgian Mahlabani Yousef, Abdi Rad Hamid, 2010, Design criteria and regulations for sports stadiums, Tahan / Heleh Publications.
-          Ghorbani, Anahita, (2016), "Sports Stadium Design for Women", Master's Thesis
-          Hassanian Mehr Fatemeh Sadat, Fatemeh Kaboudi, (1397) "Environmental Adaptability Study of Thermal and Anti-Explosive Fiber Concrete as Smart Materials in the Construction Industry" Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning in the Islamic World.
-          Holgate, Alan. The Art of Structural Engineering. The Work of Jarg Schlaich and his Team. Edition Axel Menges, Stuttgart, 1997.
-          Mirzadeh Ahari, Mirhadi and Parisa Daraj, 2015, Designing Abi Sports Complex, First Scientific Research Congress of New Horizons in the Field of Civil Engineering, Architecture, Culture and Urban Management, Tehran, Tehran Association for Development and Promotion of Basic Sciences and Techniques https://www.civilica.com/Paper-UMCONF01-UMCONF01_119.html
-          Majlisi Mehdi, (2017), "Passive Defense in High Population Places such as Stadiums and Crowded Halls Like Indoor Sports Halls", 4th National Conference on Construction and Project Management.
-          Mirzadeh Ahari, Mirhadi and Parisa Daraj, 2015, Designing Abi Sports Complex, First Scientific Research Congress of New Horizons in the Field of Civil Engineering, Architecture, Culture and Urban Management, Tehran, Tehran Association for Development and Promotion of Basic Sciences and Techniques https://www.civilica.com/Paper-UMCONF01-UMCONF01_119.html
-          Moore, Fuller, 2008, Understanding the Behavior of Structures, Golabchi, Mahmoud (Translator), Tehran University Press
-          Mottaqi Fard Aitak, Salek Zamankhani Jalal, (2016), "Study of Architecture of Sports Places such as Football Stadiums and Its Role in Tourism" First National Conference on Architecture and Urban Planning (Andisheh, Theories and Methods)
-          Nadrian Jahromi Massoud, Jalili Fatemeh, (2009), "Analysis of the Relationship between Social Disorder and the Observance of Behavioral Norms in Sports Stadiums by Spectators", 6th International Conference on New Findings in Science and Technology with a Focus on Science in Development.
-          Nixdorf, Stefan. Stadium Atlas, Ernst & Sohn, Berlin, 2008.
-          Novi Consulting Engineers, 2006, Booklet for Developing Criteria for Designing Sports Spaces, Physical Education Organization
-          Office of National Building Regulations, (1397), "Topic 4 National Building Regulations", Iran Development Publishing, Tehran.
-          Salkhord ghorbani Rezvan, Eivazi Houshang, «. Optimal location for the construction of a sports stadium using the AHP model and fuzzy logic (Case study: Arak city ", the first international conference on new developments in civil engineering.
-          Partovi Mehr, Navid and Bahram Mohammadian, 2016, Designing a Multifunctional Stadium Design with a Smart Approach (BMS), 3rd International Congress on Sustainability in Architecture and Urban Planning - Dubai and Masdar, UAE (Dubai), Islamic Azad University, UAE Branch - Alborz Urban Planning Architecture Association - Urban Engineers Association - Banshahr Paydar Institute - Iran Architecture Center - Anabafshahr Consortium)https://www.civilica.com/Paper-CAMU03-CAMU03_209.html(
-          Sodagar Hossein, Sodareh Sharareh, (1397), "Smart Sports Stadiums with Wooden Space Structures and Movable Roofs for Sustainable Architecture", 3rd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design.