رابطه بین هم‌کنشی و سرمایه اجتماعی و اقتصادی در بین شهروندان شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشیار، گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی تأثیر انواع هم‌کنشی (کنش متقابل پیوسته، کنش متقابل گسسته) بر انواع سرمایه (سرمایه اجتماعی وسرمایه اقتصادی) در شهروندان شهر اصفهان انجام شده است. روش پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی و برحسب جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی بود. با توجه به تعداد جامعه آماری ، افراد ساکن در مناطق ۱۵ گانه اصفهان که تعداد آنها ۱۹۶۱۲۶۰نفر می‌باشد، با روش تصادفی طبقه‌ای و ساده اقدام به نمونه گیری شد .در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به موقعیت زندگی از پرسشنامه مقیاس موقعیت زندگی بوهولست (۲۰۰۲) و برای ارزیابی انواع سرمایه‌ها از پرسشنامه‌های محقق ساخته استفاده گردید. یافته‌ها در بخش آمار توصیفی با استفاده از نرم‌افزار spss-21 و در بخش روابط بین متغیرها به روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار ایموس تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد بین انواع هم‌کنشی و سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت هرچقدر همکنشی به‌صورت مثبت‌تر و پیوسته‌تر باشد، میزان T-Value برای سرمایه اجتماعی (۲۴/۸) بیشتر است. همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سرمایه‌ها اجتماعی، سرمایه اقتصادی و همکنشی‌ها رابطه وجود دارد، به این معنی که هرچقدر میزان سرمایه نزد افراد بیشتر باشد، همکنشی‌ها نیز مثبت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between interaction, Social Capital, and Economic capital(Case of Study: citizens of the city of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • akram ghorashi 1
  • mansour haghighatian 2
  • seyed ali hashemianfar 3
1 PhD Student, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
3 Associate Professor, Department of Sociology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

this study aimed to investigate and identify the effects of interaction types (continuous interaction, discrete interaction) on different types of capital (social capital, economic capital) among the citizens of the city of Isfahan. Research method: The research method was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. The research population consisted of people living in 15 districts of Isfahan, which according to the last census conducted in 1395 were 1961260 people. In this study, the sample size was calculated using G * Power software. The sample size with ρ = 0.17 was 384 and the number of samples in each region was determined on the basis of the percentage of population in the 15 regions of Isfahan,. Sampling was done by Quota Sampling. the Boholst (2002) Living Status Scale Questionnaire was used to collect information about life situation; Researcher-made questionnaires were also used to for the types of capital (social capital, economic capital). Structural equation modeling method and Amos software were used for hypothesis testing. Results: The results showed that there is a significant positive relationship between the types of interaction and social capital and economic capital. Conclusion: It can be concluded that the more positive and continuous the interaction, the more social capital and economic capital will be generated. In addition, the results of the study showed that there is a relationship between different types of capital (economic, social,) and interactions. This means that if people have more capitals, their interactions will be more positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Economic Capital
  • Interaction
  • Continuous Interaction
  • Discrete Interaction
آزادارامکی، تقی. ( ۱۳۷۶). نقد و بررسی کتاب: بنیان های جامعه شناختی، خاستگاه های ایده های اساسی در جامعه شناسی: نظریه های جامعه شناسی. تهران: انتشارات سروش، ۳۳۰صفحه.
پارسانیا، حمید.(۱۳۹۲). جهان‌های اجتماعی، چاپ دوم، قم، کتاب فردا.
ریتزر، جورج .(۱۳۹۳). نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر ، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی، چاپ شانزدهم، ۸۴۰ صفحه.
شفیعی، زهره. (۱۳۹۱). مقایسه اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل و واقعیت درمانی گروهی بر کاهش بحران هویت و کاهش تعارضات والدین-نوجوان در دانش آموزان دختر شهرستان نیشابور. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه فردوسی، مشهد.
شویره، کریستی یو؛ فونتن، اولیویه. (۱۳۸۵) واژگان بوردیو، ترجمه مرتضی کتبی، تهران، نشر نی.
علامه، فرید. آقایی، اصغر. آتش پور، حمید. مشتاقی، مرضیه (۱۳۹۶ ).تأثیر آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر شادکامی مردان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراها، مجله علمی- پژوهشی پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان ،۲۷- ۳۲صفحه.
قاسمی،یارمحمد. نامدارجویمی، احسان. (۱۳۹۳). بررسی رابطه‌ی سرمایهی فرهنگی و سرمایهی نمادین فرهنگی (مطالعه‌ی موردی: دانشجویان دانشگاه دولتی ایلام)، فرهنگ ایلام، دوره پانزدهم، شماره و ۴۴و۴۵. ۲۳.
قاضی، احمد. ضرغام حاجبی، مجید. (۱۳۹۹). مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی با تحلیل رفتار متقابل بر عوامل شخصیتی معتادان بهبودیافته. فصلنامه تعالی مشاوره و روان درمانی،۹ (۳۵)- ۳۶-۴۶ صفحه.
کلانتری، عبدالحسین. (۱۳۸۱). معنا و عقلانیت در آرای علامه طباطبایی و پیتر وینچ. انتشارات کتاب طه. قم، ۲۹۶ صفحه.
کنعانی، محمدامین. عزیزخانی، اقباله. کلانتری، حوریه. (۱۳۹۳).انواع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و رابطه آنها با خشونت خانگی علیه زنان .مطالعات علوم اجتماعی ایران، ۱۰(۳۹):  ۶۵-۷۶ صفحه.
کوزر، لیوئیس. (۱۳۸۳). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۶۳۰ صفحه.
 آزادارمکی،تقی. (۱۳۹۳). مکتب ها و نظریه‌های جامعه‌شناسی. نشر علم. ۷۵-۱۷۰ صفحه.
Allport, Gordon W. The Person in Psychology; Selected Essays. Boston: Beacon Press, 1968. https://www.amazon.com/ Person-Psychology-Selected-Essays/dp/0807029769.
Lin, Nan. (2001). Social Capital A theory of social Connections 22(1): 28-51. Eugenio, P., Rustichini, A. 2015. Life satisfaction, income and personality. Journal of Economic Psychology, Volume 48. Pages 17-32