مسئولیت بین‌المللی ناتو در بحران‌های ژئوپلیتیک از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

4 استادیار دانشکده حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، تبیین مسئولیت بین‌المللی ناتو در بحران‌های ژئوپلیتیک از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است. شواهد نشان می‌دهد، گسترش روزافزون ناتو به‌عنوان یک سازمان نظامی بین‌المللی در عرصه روابط بین‌الملل ازیک‌طرف باعث تحکیم روابط و مناسبات بین‌المللی شده است و از طرف دیگر باعث ایجاد مشکلات و ابهاماتی در چگونگی عملکرد و به‌تبع آن پذیرش مسئولیت توسط این نهاد بین‌المللی گردیده است. در این میان ماهیت خاص ناتو سبب ابهامات بیشتری در حقوق بین‌الملل به‌خصوص در زمینه اجرای قواعد مسئولیت بین‌المللی شده است. ماهیت نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) سبب پررنگ‌تر شدن نقش اعضاء در عملکرد و جهت‌دهی به فعالیت‌های سازمان شده است. در نتیجه این مسئله می‌تواند در انتساب اعمال و ایجاد نوعی مسئولیت دوگانه یا مسئولیت هم‌زمان اعضاء و سازمان مؤثر باشد. پیشنهاد می‌شود در ساختار ملل و مواد منشور ملل متحد تغییراتی ایجاد شود تا مسئولیت ناتو به‌عنوان یک سازمان نظامی از راهبرد دغدغه حقوق ملت‌ها به حقوق افراد تبدیل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NATO's international responsibility for geopolitical crises from the perspective of international humanitarian law

نویسندگان [English]

  • Salar sanjarzei 1
  • Abomohammad Asgakhani 2
  • sohrab salahi 3
  • Maryam Moradi 4
1 PhD Student in International International Law, Islamic Azad University, Qeshm Branch
2 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Law, Imam Hossein University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Faculty of Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain NATO's international responsibility in geopolitical crises from the perspective of international humanitarian law. The research method is descriptive-analytical. Evidence shows that the growing expansion of NATO as an international military organization in the field of international relations has on the one hand strengthened international relations and on the other hand has caused problems and ambiguities in how it operates and consequently the acceptance of responsibility by this international body. Meanwhile, the special nature of NATO has caused more ambiguity in international law, especially in the implementation of the rules of international responsibility. The military nature of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) has highlighted the role of members in the performance and direction of the organization's activities. As a result, it can be effective in assigning actions and creating a dual responsibility or simultaneous responsibility of members and the organization. It is suggested that changes be made to the structure of the nations and to the provisions of the Charter of the United Nations so that NATO's responsibility as a military organization shifts from a strategy of concern for the rights of nations to the rights of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitical crises
  • humanitarian law
  • international law
  • international responsibility
  • NATO
 آقایی، سید داوود (۱۳۹۵) نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، تهران، انتشارات فرهنگ
 ارفعی، عالیه؛ ایلخانی پور، فریار؛ گیلان دوست، ترانه و مسائلی، محمود (۱۳۹۲). حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
امینیان، بهادر (۱۳۹۴) ناتو و گسترش آن، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین
برونو، سیما (۱۳۹۵). ناتو، سازمان ملل و جنبه‌های حقوقی استفاده از زور، ترجمه محمدجعفر قنبری جهرمی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۴.
پتمن، بارنا (۱۳۹۸) حقوق بشر و دموکراسی: تعیین مرزهای جامعه، دوفصلنامه حقوق بشر، سال چهاردهم شماره ۱، صص ۱۲۳-۱۵۰
خسروی، علی‌اکبر (۱۳۹۵). دفاع مشروع و محاکم بین‌المللی، قم: انتشارات فراگفت
ذاکریان، مهدی (۱۳۸۹). شکاف‌های هشت‌ساله ریاست‌جمهوری بوش و سازمان ملل متحد، نشریه اسرائیل شناسی - آمریکاشناسی
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (۱۳۹۵) حقوق بین‌المللی بشردوستانه، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش
فقیه حبیبی، علی (۱۳۹۵). جایگاه حقوق بشردوستانه در اسلام و اسناد بین‌المللی، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال ششم، شماره ۲، صص ۸۱-۱۰۳.
قربان نیا، ناصر (۱۳۹۷). حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
کاسسه، آنتونی، (۱۳۸۰)، مشروعیت بین‌المللی اقدامات بشردوستانه قهرآمیز در جامعه جهانی، ترجمه جعفر سروری، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره ۱۷۰ - ۱۶۹.
کرمی، جهانگیر (۱۳۹۴) شورای امنیت و مداخله بشردوستانه، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه
گل عیسی زایی، محمد؛ عاطفه امینی نیا و جمیل حسن‌پور (۱۳۹۷) بررسی تبعات حقوقی بین‌المللی خروج نیروهای ناتو از افغانستان، چهارمین کنفرانس بین‌المللی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، مرکز توانمندسازی مهارتی فرهنگی و اجتماعی جامعه
محمدی، محمود؛ عسگرخانی، ابومحمد (۱۳۹۵) تحول در مأموریت‌های ناتو و ضرورت تقویت رژیم نظارتی در حقوق بین‌الملل (راهبرد مسئولیت‌پذیری ناتو)، ماهنامه راهبرد، سال بیست و پنجم، شماره ۸۱
ممتاز، جمشید (۱۳۹۵) مداخله بشردوستانه ناتو و اصل عدم توسل به‌زور، ماهنامه سیاست، سال هشتم، شماره ۱۴
موسی‌زاده، رضا (۱۳۹۳). حقوق معاهدات بین‌المللی، تهران: نشر میزان
مهرپور، حسین (۱۳۹۴). نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران: انتشارات اطلاعات
ممتاز، جمشید (۱۳۹۷). حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تهران: بنیاد حقوقی نشر میزان
Bellamy, Alex j., (2018) “The Responsibility to Protect and the Problem of Military Intervention”, International Affairs, 98 (8).
Deng, Francis M., (2017). Divided Nations: The Paradox of National Protection. Annals of American Academy of Political and Social Science, 631.
Kuperman, Alan J., (2018). "The Moral Hazard of Humanitarian Intervention: Lessons from the Balkans", International Studies Quarterly, Vol. 50, No.2.
Stoltenberg, Jens (2015), NATO- Opinion: The Secretary General's Annual Report, Retrived in:https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_127331.htm
Terracino, Julio Bacio, 2017, “National Implementation of ICC Crimes: Impact on National Jurisdictions and the ICC”, Journal of International Criminal Justice, No. 5.
Watsso. W, (2016). International Humanitarian law in non-international crisis, Saint couisr University press, Stockholm.