تبیین قابلیت های شهرستان های مرزی استان اردبیل و تاثیر آن در روابط ژئوپلیتیک ایران و جمهوری آذربایجان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد یاد گار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد یاد گار امام خمینی‌(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد یاد گار امام خمینی‌(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله در راستای ارزیابی فرضیه تحقیق که عبارت است از : به نظر می رسد قابلیت های شهرستان های مرزی اردبیل در روابط ژئوپلیتیک ایران وآذربایجان تاثیرگذارند" به رشته تحریر در آمده است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است. مبانی نظری و ادبیات پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و یافته های پیمایشی از طریق تدوین و توزیع پرسشنامه میان جامعه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد مقدار معنی داری آزمون برای فرضیه پژوهش برابر با 0.00 می باشد و از آنجا که این مقدار کمتر از سطح استاندارد (سطح 0.05) است لذا نتایج آزمون و رتبه بندی مولفه ها حاکی از آن است که قابلیت های این شهرستان های مرزی در سطح قابل توجهی در روابط ژئوپلیتیک ایران و جمهوری آذربایجان تاثیرگذار است.همچنین بر اساس جدول رتبه بندی از میان مولفه ها و ظرفیت های شهرستان های مرزی اردبیل، گویه های : اشتراکات زبانی و مذهبی، ظرفیت های حوزه گردشگری و توریسم درمانی، تجانس نژاد و قومیت، ظرفیت های حوزه حمل و نقل و برگزاری جشن ها و آیین های مشترک (مانند نوروز) به ترتیب بیشترین تاثیرگذاری را در روابط ژئوپلیتیک ایران و جمهوری آذربایجان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the capabilities of border cities of Ardabil province and its impact on the geopolitical relations between Iran and the Republic of Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • Esfandiar Ziaei Halimeh Jani 1
  • Ali Asghar esmaeil Pourroshan 2
  • Mohsen Ranjbar 3
  • Mohammad Akhbari 4
1 PhD Student in Political Geography, Yadegar -e- Imam Khomeini (RAH) Shahr-e-Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Political Geography, Department of Geography, Yadegar -e- Imam Khomeini (RAH) Shahr-e-Rey Branch, Islamic Azad University. Tehran, Iran
3 Associate Professor of Political Geography, Department of Geography, Yadegar -e- Imam Khomeini (RAH) Shahr-e-Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Political Geography, Department of Geography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article has been written in order to evaluate the research hypothesis, which is: It seems that the capabilities of Ardabil border cities in the geopolitical relations between Iran and Azerbaijan are effective. "The research method is descriptive-analytical. Theoretical foundations and literature of the research Using library studies and survey findings through the compilation and distribution of a questionnaire among the community has been collected and analyzed using SPSS software. Findings and results show a significant amount of test for the research hypothesis. Is equal to 0.00 and since this value is less than the standard level (level 0.05), so the test results and ranking of components indicate that the capabilities of these border cities at a significant level in the geopolitical relations between Iran and the Republic of Azerbaijan. Also effective according to the ranking table among the components and capacities of Ardabil border cities, items: linguistic and religious commonalities, capacities in the field of tourism and medical tourism, homogeneity of race and ethnicity, capacities in the field of transportation and holding Common celebrations and rituals (such as Nowruz) are better Tib has had the greatest impact on the geopolitical relations between Iran and the Republic of Azerbaijan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capability
  • border cities
  • Ardabil province
  • geopolitical relations
  • Iran
  • Republic of Azerbaijan
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران (1397) ارزش صادرات و واردات بندر آستارا، قابل دسترس در : http://www.tccim.ir/
اسفندیاری درآباد، فریبا،غفاری گیلانده عطا (1393)کاربرد مدل TOPSIS در فرایند تحلیل توان های محیطی برای توسعه شهری مطالعه موردی: شهرستان های اردبیل، نیر، نمین و سرعین، جغرافیا و توسعه ،دوره 12 , شماره  پیاپی38،بهار
ایمانی،بهرام،ارشدی،علی(1396) اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی و ﺳﻄ ﺢﺑﻨﺪی روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮی (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی : ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮕﯿﻦﺷﻬﺮ)،فصلنامه فضای گردشگری،سال ششم،شماره 24
جباری، ولی (1389 ) مساجد و اماکن جمهوری آذربایجان و محدودیت های حکومت»، فصل نامه تخصصی پژوهشی مرکز فرهنگی قفقاز سال اول،شماره اول،بهار 1389، صص 53-74
حسین پور پویان،رضا(1392) تبیین مؤلفه های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی روابط در مناطق ژئوپلیتیکی،فصلنامه ژئوپلیتیک،سال نهم،شماره (پیاپی 30)،تابستان
حیدری ساربان،وکیل(1397) مطالعه و تحلیل اثرات فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر هویت اجتماعی جوانان روستایی شهرستان مشگین شهر،مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای،سال شازدهم،شماره 2،پاییزو زمستان
حیدری فر،محمد رئوف و پاهکیده،اقبال(1397) ارزیابی عوامل ژئوپلیتیکی، تهدیدها و مخاطرات مناطق مرزی استان کرمانشاه،جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای،شماره 27،تابستان
زین العابدین،یوسف(1394)پیشینه و چشم انداز مرزهای سیاسی با تاکید بر جغرافیای سیاسی دریایی و مرزهای ایران،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
زین العابدین و همکاران(1395) مقایسه انگیزه گردشگری مرزی در شهرستان های آستارا و بیله سوار،پژوهشنامه، مطالعات مرزی،سال چهارم،شماره دوم،تابستان
سالنامه آماری (1395) سازمان مدیریت و برنامه ریزی
صابر،زهرا ، اخباری،محمد ، فرجی راد،عبدالرضا (1397) تحلیل مولفه های تاثیرگذار آمایش منطقه مرزی بر مناسبات ایران و عراق،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه مطالعات مرزی،شماره 19،دوره 6،بهار
طهماسبی وند،آرزو،طهماسبی وند،مریم،جسارتی،علی(1395)شهرهای مرزی و نقش آن در امنیت و ثبات کشور،مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
قاسمی، احد (1377)، «مغان نگین آذربایجان ج 1»، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
قنبری،فرناز(1398) آشنایی بیشتر با استان مرزی اردبیل،قابل مشاهده در com
عبدی،عطاء الله، حیدری، جهانگیر، پناهی،حمید، دلالت، مراد (1397) تحلیل کارویژه های جغرافیای سیاسی شهرهای مرزی در بحرانهای ژئوپلیتیک،(مورد مطالعه: شهر مرزی کوبانی و بحران داعش)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال ششم، شماره دوم، تابستان
عزتی، نصراله و حیدری‌پور، اسفندیار و اقبالی، ناصر؛ (1390)، نقش و جایگاه آمایش مناطق مرزی در نظام برنامه‌ریزی (مطالعه موردی: مناطق مرزی ایران)، فصنامه علمی ـ پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال سوم، شماره چهارم (پاییز)
مجتهدزاده،پیروز و همکاران(1386)تحلیل هم پوشی سیاست خارجی ایران در تعامل با جمهوری آذربایجان واقعیت های ژئوپلیتیک،فصلنامه مدرس علوم انسانی،دوره12،شماره2
مختاری ملک آبادی،رضا،علی اکبری،اسماعیل،خسروی،بختیار(1395)سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری از موقعیت مرزی (مطالعه موردی شهر مرزی مریوان)،مطالعات شهری،شماره بیستم،پاییز
معیتی, جواد؛ علیرضانژاد گوهر دانی، رجب، خضری ، مهرداد ( ۱۳۹۳) ظهور جمهوری آذربایجان و چالش های کالبدی شهر مرزی آستارا،مجموعه مقالات هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
موسوی،میرنجف،پرویزی،فخر الدین(1394)بررسی جایگاه شهرستان نمین در توسعه منطقه ای استان اردبیل،مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی،میراث شهری و توسعه پایدار
موسوی،سید محمد،موسی سی محمد رضا، نصیری، سولماز (1392) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال جمهوری آذربایجان، همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز،طالقان
میرحیدر(مهاجرانی)،دره(1387)، مبانی جغرافیای سیاسی، تهران:سمت
وثوقی،سعید، رضایی، مسعود (1394) نگاهی ایرانی به فهم موانع و ناکامی در روابط تهران – باکو، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی، دوره 4، شماره 4، زمستان
وطن خواه سادات،اکبر(1388) امکان سنجی اقلیمی کشت مرکبات در پارس آباد مغان،پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیایی طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)، دانشگاه آزاد واحد اهر
ALILI, Ahmad (2015) Azerbaijan and Iran after the Sanctions: The Pathways of Advanced Engagement  and Confrontation,center for economic & social development, http://www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&id=637&kat=5&csl=72
Nuriyev,Elkhan (2010) The Geopolitics of Azerbaijan, Chatham House Study Group, Published London : The Royal Inst. of Internat. Affairs [u.a.], 2010 ; Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2010
https://marznews.com
freezones.ir
http://www.tabnakardebil.ir