رویکرد ضد-ژئوپولیتیکی مبتنی بر مولفه های عدالت محور در رویه های قضایی سازمان تجارت جهانی

نوع مقاله : مقاله های علمی - پژوهشی بنیادی

نویسنده

استادیار جغرافیای سیاسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

دوران جدید یعنی دوره ی پس از پایان جنگ سرد تا برهه فعلی را می توان دوره شکوفایی سازمانهای بین المللی در نظام روابط بین الملل دانست. به ویژه در برهه  اخیر که تأسیس و گستره فعالیت ده ها سازمان مختلف بین المللی با شتاب زیادی نسبت به گذشته، صورت گرفته است. این موضوع را می توان معلول تشخیص نیاز مبرم به این نهادهای بین المللی در عرصه روابط بین الملل در کنار دولت ها و همینطور پایان یکجانبه نگری ایالات متحده امریکا در نظام ژئوپولیتیکی جدید دانست.  با وجود تحولات فوق الذکر به علاوه وابستگی بیش از پیش کشورها و مناطق، توسعه روابط بین الملل، سازمان دهی و قاعده مند کردن این روابط چند جانبه را بیش از گذشته ضروری ساخته است. نتیجه این توسعه نقش سازمانهای بین المللی در روابط خارجی کشورها،  تاثیر پذیری خودکار مصوبات و اقدامات سازمانهای بین المللی از اوضاع جدید است. با این توضیحات ، سازمان تجارت جهانی (WTO) یکی از سازمانهای بین المللی است که از با توجه به توازن های که می تواند در ساختار نظام جهانی ایجاد کند، دارای اهمیت ویژه ای می باشد. براین اساس  نوشتار حاضر با بررسی  یکی از فرایندهای موثر در ایجاد توازن یعنی فرایندهای قضایی سازمان تجارت جهانی با تاکید بر رویکردهای موجود در قبال کشورهای در حال توسعه  با روش توصیفی و تحلیلی براساس مطالعات اسنادی و کتابخانه ای تهیه و تنظیم شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که رویه های فعلی  WTO به طور کلی و رویه های قضایی این سازمان به طور خاص با دادن امتیازاتی به کشورهای عمدتا در حال توسعه جدای از اینکه به دنبال تعدیل رویه های ژئوپولیتیکی (سابقا غالب) بوده است برای رفع نابرابری ها جهت تامین عدالت اقتصادی در بررسی های قضایی خود ، رویکردهای ضد-ژئوپولیتیکی شامل رویه های عدالت محور را مد نظر قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anti-Geopolitics approach based on components of economic justice in WTO jurisprudence

نویسنده [English]

  • Azam yousefi
Assistant Professor of Political Geography, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

The new era, the period after the end of the Cold War to the present, can be considered the period of prosperity of international organizations in the system of international relations. Especially in the new era in which the establishment and scope of activities in several international organizations have been accelerated compared to the past. It can be seen that this is an urgent need, not only in international relations with governments, but also in the end of the United States' unilateralism in the new geopolitical system. Despite the above-mentioned stimulus, due to the increasing dependence of countries and regions, the development of international relations, organization and regulation of these multilateral relations has become more necessary than ever. Automation of approvals and activities of international organizations is a new situation. With this explanation, the World Trade Organization (WTO) is one of the international organizations that has a special feature due to the balances it can create in the structure of the world system. To write now by examining one of the effective processes in creating a balance, namely the judicial processes of the World Trade Organization by strengthening the existing approaches to the developing being with the method of description and analysis of documentary and library studies that have been prepared and arranged. The results of the research show that the current WTO procedures in general and the judicial dreams of this organization in particular have been developed by giving concessions due to deepening in the new conditions, because it pursues geopolitical (formerly dominant) procedures to eliminate unequal In order to provide economic justice in the review of their cases, anti-geopolitical approaches include justice-oriented procedures that, if your opinion is taken into account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-Geopolitics
  • Geopolitics
  • International Organizations
  • Developing Countries
  • WTO
Amiri, Hashem, Lotfi, Haidar (1399) Geopolitics and anti-geopolitics, Farhikhtegan Danesh Publications, Tehran, Iran.(in persian)
Center for International Economic Studies, Stockholm University (2004), Methods of Compensation in the WTO Dispute Resolution System and the Interests of Developed Countries. Issue 63 August 83: 74.(in persian)
Dunne, Time; Milya Kurki; Steve Smith. (2010). International Relations Theories: Disciplin and Diversity. Oxford. Oxford University press.
Keohane, Robert. O. (2012). “Twenty Years of Institutional Liberalism”. International Relations, Vol.26 (2), pp.125-138.
Keohane, Robert O. (1984). After hegemony: cooperation and discord in the world political economy. New Jersey: Princeton University Press
Hockman, Bernard, M, (1995)"Trade laws and Institutions, Good Practices and the Word Trade Organization,(Washington, D.C: The World Bank)
Momeni, Mohsen, Enayati, Seyed Mohammad Hassan (2016), The Role of the World Trade Organization (WTO) in the development and promotion of international economic law, Comprehensive International Congress of Iranian Law.(in persian)
Reisi, Leila, (2013), Legal Dispute Resolution System: Intellectual Property, Jangal Publications, Javadaneh, Second Edition, Tehran.(in persian)
Rajaei, Seyed Mohammad Kazem, Moalemi, Seyed Mehdi (2011) Introduction to the concept of "economic justice" and its indicators: Economic knowledge of the second year of spring and summer 2011 No. 2 (4 in a row) .(in persian)
Sadeghi Haghighi, Didakht, Raisi, Leila (2015), Barriers to Participation of Developing Countries in the Dispute Resolution System of the World Trade Organization, Quarterly Journal of International Relations Studies, Volume 9, Number 34 - Serial Issue 34 Summer 2016 Page 127-144.(in persian)
Ronato, Roger, (1996) ‌ "Liberalization of trade and the rule of law in the world ‌to all affiliated", اکPakdaman, ‌ Reza (translator) in Tehran: Institute of Studies and Business Research, .(in persian)‌
Yousefi, Ahmad Ali; (2013). Alavi Economic System, Tehran, Publications of the Institute of Islamic Culture and Thought, Third Edition. .(in persian)
Qureshi, Ashifh (2013), “Participation developing countries in the WTO dispute settlement system”, Journal of African Law, Vol.24, No.2.
WTO,"Government Procurement" (Geneva:WTO,1998)
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm
http://isihome.ir/content/19--world-trade-organization
www.reuters.com/articl