رتبه بندی مولفه ها و شاخص های شهرهوشمند در منطقه 22 کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد بین‌الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه گسترش سریع شهرنشینی همراه باافزایش انواع آلودگیهای محیطی،تخریب چرخه های زیستی وایجادساختارهای نامناسب درعرصه های مختلف زندگی موجب شده است تاتوجه به شهرهوشمندبه عنوان راهکاری بی بدیل درجهت حل معظلات شهری موردتوجه ویژه مدیران وبرنامه ریزان قرارگیرد.هدف این تحقیق بررسی ورتبه بندی مولفه هاوشاخص های شهرهوشمند درمنطقه 22کلانشهرتهران می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده‌های میدانی (پرسش‌نامه) است. نمونه آماری به منظور جمع آوری داده‌های میدانی در این مطالعه تحت نمونه اماری از حجم کلی نمونه آماری برابر 300 نفر تشکیل شده است. تحلیل آن با استفاده از تحلیل های آماریT-test و هم‌بستگی پیرسون و TOPSIS انجام شده است. بر این اساس نتایج تحلیل اماری تاپسیس نشان می دهد که که شاخص شهروندوزندگی هوشمنداز بیش‌ترین وزن به لحاظ اهمیت و تاثیر در ایجاد امنیت برخوردار است به طوری که بیش‌ترین وزن TOPSIS به مقدار 0٫2313 را به خود اختصاص داده است. هم‌چنین شاخص‌های اقتصادهوشمندبا میزان TOPSIS به میزان 0٫1856 در رتبه دوم حکمروایی هوشمندبا وزن TOPSIS به مقدار 0٫1810 در رتبه سوم و شاخص های محیط زیست وپویایی هوشمندبا وزن TOPSIS به ترتیب به مقدار 0٫0792 و 0٫0532 در رتبه چهارم و پنجم قرار گرفته‌اند. . نتایج تحلیل اماری t-test نیز موید این مطلب می باشد و بر این اساس شاخص های حکمروایی، محیط زیست و پویایی هوشمند در سطح معناداری مناسبی قرار دارند و شاخص های شهروند،زندگی واقتصاد هوشمنددر سطح معنی داری متوسطی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of components and characteristics of a smart city in the 22nd metropolitan area of Tehran

نویسندگان [English]

  • zahra mahdizadeh 1
  • hamidreza joudaki 2
  • Yusefali Ziyari 3
1 PhD Student, Department of Geography and Urban Planning, Qeshm International Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Department of Urban Planning, Eslamshahr Branch, Islamic Azad University, Eslamshahr, Iran
3 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the rapid expansion of urbanization with the increase of environmental pollution, destruction of biological cycles and the creation of inappropriate structures in various areas of life has led to attention to the smart city as an irreplaceable solution to solve urban problems for managers and planners. It is located in 22 metropolitan areas of Tehran. The research method is descriptive-analytical and using field data (questionnaire). Statistical sample In order to collect field data in this study, the statistical sample consisted of a total statistical sample size of 300 people. Its analysis was performed using statistical analysis of T-test and Pearson correlation and TOPSIS. Based on this, the results of TOPSIS statistical analysis show that the intelligent citizenship index has the highest weight in terms of importance and impact on creating security, so that TOPSIS has the highest weight of 2313 0 0. Also, the indicators of smart economy with TOPSIS rate of 1856 0 in the second rank of smart governance with TOPSIS weight of 1810 0 0 in the third rank and environmental and dynamic dynamics indicators with TOPSIS weight of 0 ٫ 0792 and 0532.00 in the fourth and fifth ranks, respectively. Are. The results of t-test statistical analysis also confirm this, and based on this, the indicators of governance, environment and intelligent dynamics are at a reasonable level and the indicators of citizen, life and smart economy are at a moderate level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • Components and Specifications
  • Intelligent City
  • District 22 of Tehran
آزادی، زیور، مجتبی زاده خانقاهی، حسین، امیراحمدیان، بهرام (1399)، تحلیل فضایی شاخص‌های رشد هوشمند شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران)، فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا(برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال دهم، شماره 4
آنامرادنژاد، رحیم بردی، نیک پور، عامر، حسینی، سیده زهره (1397)، تحلیل کالبدی-فضایی نواحی شهری بر اساس شاخص‌های رشد هوشمند شهری شهر بابل، نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال نهم، شماره 34
اسماعیل‌زاده، حسن، فنی، زهره، عبدلی، سیده فاطمه (1398)، هوشمندسازی، رویکردی در تحقق توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: منطقه 6 تهران، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 51، شماره 1
بهزادفر، مصطفی (1382)، ضرورت‌ها و موانع ایجاد شهر هوشمند در ایران، مجله هنرهای زیبا، شماره 15
پوراحمد، احمد، زیاری کرامت الله، حاتمی نژاد، حسین، شهرام پارسا (1397)، تبیین مفهوم و ویژگی‌های شهر هوشمند، باغ نظر، سال یازدهم، شماره 58
خمر، غلامعلی، حیدری، اکبر (1395) ارزیابی الگوی رشد هوشمند شهری در شهرهای ایران با تاکید بر شهر صدرا، فصلنامه علمی و پژوهشی فضای جغرافیایی، شماره 53
رهنما، محمدرحیم، حسینی، سید مصطفی، محمدی حمیدی، سمیه (1399)، سنجش و ارزیابی شاخص‌های شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 52، شماره 2
رضایی بزنجانی، رضا، اذانی، مهری، صابری، حمید، مومنی، مهدی (1398) برنامه‌ریزی راهبردی مناطق شهری کرمان بر پایه رشد هوشمند شهری، فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای) سال دهم، شماره 1
رضایی زاده مهابادی، کامران، محمدی، حسین، سرور، رحیم (1398)، امکان‌سنجی ایجاد شهرهای پایدار  و هوشمند در ایران، فصلنامه علمی وپژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه ای) سال دهم
قیسوندی، حمید، قیسوندی، آرمان، کیهان (1390)، شهر هوشمند تکوین انقلاب شهری نوین، شهرالکترونیک واقعیت شهرهای فردا، نشریه کتاب ماه وهنر، شماره 155
Anastasia, S. (2012). The concept of smart cities;Towards community development? Networks and communication studies. 26.
Caragliu, A. Del Bo, C. Nijkamp, P. (2009). Smart Cities in Europe. In Proceedings of the 3rd Central European Conference in Regional Science – CERS 2009 (pp. 49-59)
HABITAT III. (2015). SMART CITIES. United Nations. Conference on Housing and Sustainable Urban Development.
Hall, R. E. 2000, The Vision of A Smart City, Proc, of the 2nd International Life Extension Technologyworkshop, Paris, France.
Hong, Ye, 2015, Research on Emergency Resource Scheduling in Smart City based on HPSO Algorithm, Internationa Journal of Smart Home, Vol. 9, No. 3, PP. 1-12l
Meijer, A. 2015, Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance, Published online before print April 29, 2015, doi: 10.1177/0020852314564308 International Review of Administrative Sciences April 29, (2015) 0020852314564308-
Schaffers, H. Komninos, N. Pallot, M. Trousse, B. Nilsson, M. and Oliveira, A. (2011). Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation. In: J. Domingue et al. (Eds.): Future Internet Assembly, LNCS 6656, pp. 431–446