بررسی نقش اقتصاد ایران بر الگو مسکن معاصر شهر تهران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل کیش، جزیره کیش، ایران

2 گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مسکن به عنوان یکی از عناصر حیاتی زیست انسان و تأمین کنندة نیازهای مختلف او در مقیاس ملّی و بین المللی مورد توجّه است. همچنین مسکن اصلی‌ترین بخش اقتصاد یک کشور است، چرا که از طریق آن وضعیت اقتصادی یک کشور نمود پیدا می‌کند. در این راستا هدف پژوهش حاضر دستیابی به مهم‌ترین مسائل اقتصادی در جهت سیر تحولات کیفی مسکن در شهر تهران طی سال‌های 1395-1399می‌باشد و فرضیه مطرح در نیل به این هدف این است که مهم‌ترین مساله اقتصادی در مسکن شهر تهران طی سال‌های 1395-1399 مساله درآمد اقشار مردمی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است. حال پژوهش حاضر با استفاده ازروش تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای دریافت که در شهر تهران طی سال‌های 1395 تا 1399 که اقتصاد کشور دچار بحران بود، دولتمردان و برنامه‌ریزان به دنبال سرمایه‌گذاری بر بخش مسکن بودند. طی این سال‌ها با توجه به کاهش و رکود وضعیت درآمد و اقتصاد مردم، خانه‌ها به فضاهایی با متراژ بسیار پایین بدل شد و همین امر موجب ثبات و رکود در حوزه مسکن شد. به طوریکه در حوزه مسکن نرخ رشد اقتصادی با کاهش بی‌سابقه ای روبرو شده است. لذا در یک جمع‌بندی کلی می‌توان اذعان نمود که رشد اقتصادی یک شهر با میزان درآمد مردم آن شهر و وضعیت کالبد معمارانه یک ساختمان دارای ارتباطی دوسویه است. زیرا در معماری امروز اقتصاد نقش پیش برنده و کاهنده دارد، اقتصاد به عنوان یک کنشگر در معماری بنا، در زیبایی آن، در ابعاد معنایی در ابعاد اجتماعی، در ابعاد سرمایه ملی و ... تاثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of Iran's economy on the contemporary housing model in Tehran

نویسندگان [English]

  • somayeh khajehnejad 1
  • hamid majedi 2
  • teymour rahmani 3
1 PhD Student, Department of Architecture, Islamic Azad University, Kish International Branch, Kish Island, Iran
2 Department of Architecture, Islamic Azad University, Tehran Research Sciences Branch, Tehran, Iran
3 Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Housing is also the main part of a country's economy, because it reflects the economic situation of a country. In this regard, the aim of this study is to achieve the most important economic issues in the course of qualitative changes in housing in Tehran during the years 2016-2017 and the hypothesis to achieve this goal is that the most important economic issues in housing in Tehran during 2016-2017 income issue It is the people and investment in the housing sector. The present study, using descriptive-analytical research method and library tools, found that in Tehran during the years 1395 to 1399, when the country's economy was in crisis, government officials and planners were looking to invest in the housing sector. During these years, due to the decline and stagnation of the income and economy of the people, houses became very small spaces, and this led to stability and stagnation in the field of housing. In the field of housing, the economic growth rate has faced an unprecedented decline. Therefore, in a general conclusion, it can be acknowledged that the economic growth of a city has a two-way relationship with the income of the people of that city and the condition of the architectural body of a building. Because in today's architecture, economics has a promotional and reducing role, economics as an actor in the architecture of the building, in its beauty, in the semantic dimensions in the social dimensions, in the dimensions of national capital, and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy "
  • Housing "
  • Housing quality model "
  • "
  • Tehran
ابراهیمی، سمیه و سید غلامرضا اسلامی. 1389. معماری و شهرسازی ایران در دوره گذار. نشریه هویت شهر 6(4):3-14.
اسلامی. لیلا. محمدی یگانه. بهروز. چراغی. مهدی. 1398. تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر تحولات مسکن معیشت محور در نواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان). فصلنامه مسکن وروستا.  شماره 166. 35-48.
آصفی، مازیار و الناز ایمانی. 1393. ریشه یابی و شناخت عوامل دگرگون ساز روح معماری گذشته ایران در گذر زمان، اصالت گذشته، تازگی اکنون. مجله هویت شهر. 19(8): 63-76.
آصفی، مازیار و الناز ایمانی. 1395. باز تعریف الگوهای طراحی مسکن مطلوب ایرانی- اسلامی معاصر با ارزیابی کیفی خانه‌های سنتی. فصلنامه پژوهش های معماری اسلامی. شماره یازدهم. سال چهارم.  56-73.
اهرى، زهرا، اصغر ارجمندنیا، سید محسن حبیبى و فرهاد خسروخاور. 1367. مسکن حداقل. تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
نورمحمدی، خسرو. 1395. اقتصاد ایران: توسعه، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ، نشر نی، تهران.
پیرنیا، محمدکریم. 1374. آشنایی با معماری اسلامی ایران، دانشگاه علم و صنعت، تهران.
توسلی، محمود. 1367. قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
ثبات ثانی. ناصر.1395. مقدمه ای بر برخی عوامل تأثیرگذار بر معماری معاصر ایران در فاصله ی سال های 1320 تا 1357 ه.ش. فصلنامه آرمانشهر. شماره 11. 49-60.
حبیبی، سیدمحسن. 1379. جامعه مدنی و حیات شهری. مجله هنرهای زیبا 7: 22-33.
شابیرچیما، جی. 1993. مدیریت شهر. ترجمه پرویز زاهدی. 1379. تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
طالب، مهدی. 1368. عوامل مؤثر در مهاجرت روستایی در ایران. مجله رشد آموزش علوم اجتماعی. 2:14-20.
عاقلی کهنه شهری، لطفعلی. 1386. تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای سرمایه گذاری در واحدهای مسکونی شهری. فصلنامه اقتصاد مسکن، تابستان، شماره 40. 5-18.
قادری. جعفر. ایزدی. بهنام.1395. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر قیمت مسکن در ایران (1395 - 1350). فصلنامه اقتصاد شهری. سال اول. شماره اول. 55-75.
قلی زاده. علی اکبر. اکبریان. حجت.1389. سرمایه گذاری مسکن و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 7. شماره 1. 105-133.
کارمونا. متیو. استیون تیسدل، تنراک، تیم هیت،1394. مکان های عمومی فضای شهری. چاپ سوم: انتشارات دانشگاه هنر:تهران.
منافی آذر. رضا. نظری. عبدالحمید. ولائی. محمد. آزادی قطار. سعید.1397. بررسی مکانی-فضایی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مسکن مهر میاندوآب. فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی. سال 18. شماره 62. 137-157.
منان رئیسی. محمد.1395. تحلیل مکان یابی ریزفضاهای مسکن معاصر ایرانی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی. نشریه علمی - پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران. شماره 13. 123-133.
منصوری. سید امیر.1389. چیستی منظر شهری. ماهنامه منظر. شماره 9. 30-33.
نصر. طاهره.1394. جایگاه پارادایم «معماری مسکن» در سیمای امروز شهر ایرانی  اسلامی. فصلنامه شهر ایرانی اسلامی. شماره 22.  67-78.
Habitat (2003), “The Habitat Agenda Goals and Principles, Commitments and the Global Plan of Action”, UN-HABITAT website (accessed Sep. 2010): http://www.unhabitat.org /downloads/docs/1176 6455 The Habitat Agenda.pdf
Hewitt, W, E., (1998), "The role of international municipal cooperation in housing the
developing worlds urban poor’s the Toronto- Sao Paulo Example", Habitat International, 22: 411- 422.