شناسایی وسطح بندی عوامل اثرگذار برندشهری ازدیدگاه گردشگران منطقه آزاد اروند با رویکردISM

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد آبادان، دانشگاه آزاداسلامی،آبادان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحدآبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحدآبادان، دانشگاه آزاد اسالمی ، آبادان، ایران

چکیده

امروزه با جهانی شدن و رقابت شهرها برای جذب شهروندان، سرمایه گذاران و گردشگران، تصویر شهر و چگونگی ادراک آن مورد توجه قرار گرفته است، جهانی شدن، کوچک شدن فضا و زمان و اهمیت و نقش شهرها در جا به جایی جمعیت،نیروی کار، سرمایه، ارائه خدمات متمایز و جذب گردشگر، جهان را شبیه به یک بازار کرده که هر کشور، شهر یا منطقه می بایست برای سهم خود در معاملات ومبادلات تجاری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان با سایرین رقابت کند لذاهدف پژوهش حاضرشناسایی وسطح بندی عوامل اثرگذاربرندشهری ازدیدگاه گردشگران منطقه آزاداروندبارویکردISM است، این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازحیث ماهیت و روش توصیفی پیمایشی است ،جامعه آماری پژوهش12 نفر ازخبرگان (کارشناسان گردشگری )هستند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی)و تا سرحد اشباع اطلاعات مورد نیاز و کفایت نظری مورد بررسی قرار گرفتند که درنهایت7 عامل از عوامل موثر بر برندشهری با استفاده از مدل یابی ساختاری تفسیری مشخص و مدل مرتبط با آن ترسیم گردید ،این عوامل عبارتند از : 1.امکانات شهری 2.فضای اجتماعی وفرهنگی 3.برگزاری جشنواره ورویدادعلمی4.زیرساختهای شهری منطقه آزاد 5.الگوسازی بامحوریت گردشگری 6.داستانها وخاطرات مردم 7.ساختارکالبدی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and leveling the influential factors of urban brand from the perspective of Arvand Free Zone tourists with ISM approach

نویسندگان [English]

  • soheyla zarinjoyalvar 1
  • shahin raz 2
  • ghasem hadizade 3
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
3 Master student, Department of Business Management, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
چکیده [English]

Today, globalization and competition of cities to attract citizens, investors and tourists, the image of the city and how it is perceived, globalization, shrinking space and time and the importance and role of cities in the movement of population, labor, capital , Providing distinctive services and attracting tourists, has made the world look like a market in which each country, city or region must compete for its share in trade, political, social and cultural exchanges of the world. Tourists of Azadarvand region use ISM, this research is a survey in terms of practical purpose and in terms of nature and descriptive method. Theoretically, 7 factors influencing the urban brand were identified using interpretive structural modeling and related models, these factors are: 1. Urban facilities 2. Social and cultural space 3. Holding festivals and scientific events 4. Infrastructure Urban Free Zone 5. Pattern Tourism-oriented construction 6. Stories and memories of people 7. Physical structure

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban brand
  • tourists
  • interpretive structural equations
بافندکار، انوشیروان، کاظمی، فضل الله. (1396). تبیین عوامل مؤثر در برند سازی شهری (نمونه پژوهی: شهر شیراز). مدیریت شهری نوین، 5(18), 1-14.
ربانی، رومینا و جلالی، سید مهدی و مهرمنش، حسن،1399، تبیین الگوی راهبردی برند سازی شهری در صنعت گردشگری،https://civilica.com/doc/1213856
دوستار، محمد و اکبری، محسن و ابراهیمی خسمخی، حسن،1395، برند شهری و عوامل موثر بر آن، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، مشهد،https://civilica.com/doc/597160
قنبری، فاطمه، سعیدا اردکانی، سعید، رضایی، محمد رضا، رجبی میبدی، علیرضا ( 1400)، ارائه الگوی برندسازی شهری با رویکرد توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر شیراز)، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال،11شماره،41مرودشت، صص .101-118
محمدپورزرندی، ح. و حسنی، ع. و امینیان، ن. (1395). عوامل موثر بر برند شهری و اولویت بندی آنها از دیدگاه گردشگران بین المللی (مطالعه موردی: برج میلاد تهران). اقتصاد و مدیریت شهری، 4(14), 115-135.
Avraham, E. and E. Ketter, (2008): Media Strategies for Marketing Places in Crisis Improving the Image of Cities, Countries, an Tourist Destinations. Butterwort Heinemann
Braun, E. Zenker, S. (2010). Towards an integrated approach for place brand management. In 50th European Regiona Science Association Congress 19-23
Braun, E. (2012). Putting city brandin into practice. Journal of Brand Management.19(4), 257–267
Fernandez,D.B. & Meethan, K. (2013) The relationship of city branding and tourist promotion in the cases of(UK) and Malaga(Spain). 10th Annual Plymout International Conference on Small and Medium Sized Enterprises:ManagementMarketing-Economic Aspects. Greece:
Khalil Abadi, H. & Shahmorady Ghaheh, S. & Khanizadeh, M.A. (2018). Th effect of urban management function on the gradation of citizen's life quality (Case study: The New City of Baharestan), Human & Environment. 45. (In Persian
Kotler, P. (2000): Marketing Management(Millenium Edition ed.. Prentice-Hal
Kasapi, I. Cella, A. (2017): DESTINATION BRANDING: A REVIEW OF THE CIT Y BRANDING LITERATURE. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8 (4), pp: 129-142
Gold, J.R. and Ward, S.V. (1994): PLACE PROMOTION: THE USE OF PUBLICITY AND MARKETING TO SELL TOWNS AND REGIONS (BOOK REVIEW). Town Planning Review, 66, 3,pp 329–343
Moradi, F. Zarabadi, S. and Majedi, H. (2018): AN EXPLANATION OF CITY BRANDING MODEL IN ORDER TO PROMOTE CITY COMPETITIVENESS AND ECONOMIC GROWTH BY USING OF F'ANP MODEL. Urban Economics and Management 6(2(22)),pp177-199
Masoudnia, A. (2014). Investigating and determining the most important factors affecting urban brand in Tehran and providing a suitable strategy, Payam Noor Center of Tehran, Faculty of Management. (In Persian)
Niemann, B, F. (2018). Branding the urban waterfront: urbanity and images of cities. International Journal of the Image, 9(1), 31-41
ECONOMY OF URBAN TOURISM. Urban Economics and Management, 6(1(21)),pp: 55-69
Sanuders, M. N. K. Lewis, P. & Thornhill, A. (2003). Research Methods for Business Students (3rd Ed). Harlow: FT Prentice Hall.
Pan, W. Lu, W. He, H. & Xue, Y, (2018). An environmental indicator: particulate
characteristics on pedestrian pathway along integrated urban thoroughfare in Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, Vol. 32 Issue 9, p2527-2536, Sep2018.
Popescu, G.V. (2017): FROM LOCAL TO GLOBAL WITH CITY BRANDING. Ecoforum, 1(10), pp 1-16
Villar, F. R. C. (2018): CITY BRANDING AND THE THEORY OF SOCIAL Bitacora28 (1),pp 31-36
Wang, Y. J. Wu, C. Yuan, J. (2010). Exploring visitors' experiences and intention to revisit a heritage destination: The case for Lukang, Taiwan. Journal of Quality Assurance in Hospitality Van Riel, C.B.M.
Balmer. J.M.T. (1997) Corporate identiny: The concept, its measurement and management. European Journal of Marketing,31(5)
Zenker, S. and Martin, N. (2011): MEASURING SUCCESS IN PLACE MARKETING AND BRANDING. Place Branding and Public Diplomacy, 7(1),pp 32-41.
Zenker, S. and Braun, E. (2010): BRANDING A CITY: A CONCEPTUAL APPROACH FO R PLACE BRANDING AND PLACE BRAND MANAGEMENT. 39th EMAC Annual Conference 2010, Frederiksberg, Denmark ourism, 11(3), 162-178