طراحی مدل مهارت افزایی مروجان کشاورزی ایران با تاکید بر ظرفیت سازی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار،ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی مدل مهارت افزایی مروجان کشاورزی ایران با تاکید بر ظرفیت سازی است. جامعه آماری شامل مروجان کشاورزی مراکز جهاد کشاورزی پنج منطقه کشور(تقسیم بندی استانهای کشور از نظر وزارت جهاد کشاورزی که هر منطقه شامل 6 استان میشود) که به تعداد 8142 نفر می‌باشند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 366 نفر بدست آمد. جهت برآورد و تأیید پایایی و روایی ابزار تحقیق از شاخص‌های روایی ظاهری، روایی محتوایی، روایی همگرا، روایی تفکیکی، و پایایی درونی بهره گرفته شد. نتایج مشخص نمود که سازه‌های موثر بر ظرفیت سازی حدود 76 درصد از واریانس متغیر مهارت افزایی را تبیین می کنند که در حد بسیار مناسبی است. ضمنا عامل آموزشی و فنی تاثیر معنی دار بر مهارت افزایی دارد که در ارتباط با مهارت‌های ارتباطی، فنی و مدیریتی معنی دار شده است ولیکن در ارتباط با عامل اجتماعی و اقتصادی صدق نمی کند و تاثیر معنی دار بر مهارت افزایی نداشته است. در ارتباط با عامل فرهنگی نیز در ابعاد ارتباطی و فنی تاثیر معنی دار بوده ولیکن در بعد مهارت مدیریتی مورد تایید قرار نگرفته است. لازم به ذکر است از بین شاخص های مذکور، نقش عامل فنی با بالاترین ضریب مسیر معنی دار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a skills development model for Iranian agricultural promoters with emphasis on capacity building

نویسندگان [English]

  • Mansour Teuori 1
  • Seyed Jamal Farajullah Hosseini 2
  • Mohammad Sadegh Sabouri 3
1 Ph.D. student of Agricultural Extension and Education, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to design a skills development model for Iranian agricultural promoters with emphasis on capacity building. The statistical population included agricultural promoters of agricultural jihad centers in five regions of the country (division of the country's provinces according to the Ministry of Agricultural Jihad, each region includes 6 provinces) which is 8142 people and the sample size was 366 people using Cochran's formula. In order to estimate and confirm the reliability and validity of the research instrument, the indicators of apparent validity, content validity, convergent validity, discriminant validity, and internal reliability were used. The results showed that the structures affecting capacity building explain about 76% of the variance of the skill-building variable, which is very appropriate. In addition, the educational and technical factor has a significant effect on skill enhancement, which has become significant in relation to communication, technical and managerial skills, but does not apply in relation to social and economic factors and has not had a significant effect on skill enhancement. In relation to the cultural factor, it has had a significant impact on the communication and technical dimensions, but has not been approved in terms of managerial skills. It should be noted that among the mentioned indicators, the role of technical factor with the highest path coefficient was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capacity building
  • ‌ skills development
  • promoters
موسوی موحدی، علی اکبر.، کیانی بختیاری، ابوالفضل.، و اسکندری، عبدالمجید. (1384). ظرفیت سازی ملی.
فیضی کامران، مقدسی علیرضا. (1382). پژوهشی در مفاهیم، کارکردها و دوره های آموزش کارآفرینی، مقاله 5، دوره 1، شماره 3.
زعفریان، رضا.، مجاب، فرناز و شهریاری، ایلوش. (1391 ). مهارت آموزی دانشجویان فناوری اطلاعات در بازارکار با رویکرد شایستگی ها. خلاصه مقالات نخستین همایش مهارت آموزی و اشتغال در ایران. تهران: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور. ص: 107.
سلیمی، ‌جمال. (1391). آموزش فنی و حرفه‏ای در قرن 21: سیاست‏ های یونسکو در خصوص آموزش فنی و حرفه‌ای در عصر اطلاعات و مقایسه جایگاه آموزش فنی و حرفه‌ای ایران با آن سیا‌ست‌ها. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، دوره 6، شماره 17، صص: 25-43.
شیرمحمدی، مینا و عسیی پیری.(۱۳۹۵). ارزیابی شاخص های ظرفیت سازی توسعه پایدار اجتماع محلی با تحلیل عاملی ( مطالعه ی موردی شهرک کارمندان و اسلام آباد، زنجان).دومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
حاجی کریمی، عباسعلی.،رضاییان، علی.، هادی زاده مقدم، اکرم.، و بنیادی نایینی، علی.(1390). بررسی تاثیر شایستگی های هوش عاطفی، شناختی و اجتماعی در شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی ایران.  اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)،   بهار و تابستان 1390 , دوره  5 ، شماره  1 ، (پیاپی 9)، صص: 223-254.
پدرام، محسن. (1390 ). ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی، شماره 180 ، صص23-19.
جلیل‌وند، حسین. (1392). تأثیر انگیزش شغلی بـر یـادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنـان در واحـدهای سـتادی بانک سـپه ، پایـان‌نامـه کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
Schulz, B. (2008). The importance of soft skills: Education beyond academic knowledge. Journal of Language and Communication.
Sethi, D. (2014). Executive perceptions of top Ten soft skills at work: Developing these through Saif. Indian Institute of Management ozhikode.http://dspace.iimk.ac.in/handle/2259/706.accessed on October 23, 2018.
Williamson, I.P. Rajabifard, A. and Enemark,S. Developing Spatial Data Infrastructures, From Concept to Reality,Taylor and Francis, London, 2003.