طراحی مدلی بومی برای مدیریت استعداد فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی امین با تاکید بر مولفه‌های جغرافیای انسانی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحداسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد اسلامشهر

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد اسلامشهر

4 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسائی، ارزیابی و اولویت بندی ابعاد مدیریت استعداد فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی امین بود؛ رویکرد پژوهش کیفی و به شیوه نوع داده بنیاد خود ظهور انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان، متخصصین و افراد آگاه به امر در زمینه مدیریت استعداد در دانشگاه علوم انتظامی بود. برای تعیین نمونه‌های این پژوهش و تعیین خبرگان از روش نمونه-گیری هدفمند استفاده شد. برای گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. برای حصول اطمینان از روایی ابزار در پژوهش و به‌منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته‌ها از دیدگاه پژوهشگر، از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد و پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبه‌های انجام گرفته استفاده شد. روش تحلیل داده‌ها کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل تشکیل دهنده مدیریت استعداد به ترتیب اولویت شامل جذب(سیاست مدیریت استعداد؛ شناسایی استعداد؛ مخزن استعداد‌/ استعداد بر مبنای تقاضا و تامین منابع)، حفظ و نگهداشت(برنامه‌ریزی نیروی کار و استراتژی مدیریت استعداد)، توانمندسازی(آموزش و بهسازی و توسعۀ استعداد)، مدیریت عملکرد(رهبری و مدیریت توسعه و پیشرفت شغلی) و تعالی(جانشین پروری؛ وفاداری سازمانی و تجربه مدیریتی/سازمانی) بودند. در همین راستا، پژوهش حاضر نیز درصدد شناسائی، ارزیابی و اولویت بندی ابعاد مدیریت استعداد فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی امین بود تا بتواند پاسخگوی نیازهای آتی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a native model for managing the talent of commanders of Amin University of Law Enforcement Sciences with emphasis on human geography components

نویسندگان [English]

  • Sara Akbari 1
  • Abbas Khorshidi 2
  • Batool Faqih Aram 3
  • Akbar Salimi 4
  • Nader Barzegar 3
1 PhD Student in Educational Management, Department of Educational Management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
2 Professor of the Department of Educational Management, Islamic Azad University, Islamshahr Branch
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Islamshahr Branch
4 Assistant Professor, Amin University of Law Enforcement Sciences
چکیده [English]

The purpose of the study was to design a talent management model for commanders of Amin Forensic Science University; a qualitative research approach was conducted in a self-contained data type. The statistical population consisted of experts, experts and knowledgeable people in the field of talent management at the Police Science University. Purposeful sampling was used to determine the samples of this study and to determine the experts. Semi-structured interview tool was used for data collection. To ensure the validity of the instrument in the research and to ensure the accuracy of the findings from the researcher's point of view, valuable insights from the professors familiar with the field and academic experts in the field were used, and the reliability of the test and method was tested. Inter-subject agreement was used to calculate the reliability of the interviews. The method of data analysis was theoretical coding based on data theorization method. The results showed that the components of talent management such as recruitment (talent management policy; talent identification / talent pool / talent based on demand and resource allocation), retention (workforce planning and talent management strategy), empowerment (Talent education and improvement), performance management (leadership and management of career development), and excellence (surrogacy; organizational loyalty and managerial / organizational experience) were identified in the talent management model for security police commanders. In this regard, the present study also sought to provide a talent management model for the commanders of Amin University of Law Enforcement Sciences to be able to meet future needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent management
  • surrogacy
  • retention and excellence
Akbari, Sara. (2019). Designing a talent management model for commanders of Amin University of Law Enforcement Sciences. PhD Thesis, Islamic Azad University, Islamshahr Branch.
Barani, Manouchehr. (2017). Provide a talent management model for managers (Case study: Managers of the National Company for Southern Oilfields). Specialized doctoral dissertation (not published). Islamic Azad University, United Arab Emirates Branch.
Babaian, Ali and Yousefi, Hussein. (2014). The Impact of Talent Management on Organizational Commitment of NAJA Employees. Journal of Disciplinary Management Research, 6 (9), pp. 217-236.
Parish, Roghayeh; Salarzehi, Habibollah; Moghli, Alireza and Roshan, Seyed Aligholi. (2016). A framework for talent management in the tourism industry. Journal of Human Resource Management Research, Imam Hossein University, 8th year, No. 29-1.
Thing, Peter; Thomas, Robert; Craig, Elizabeth. (2015). Talent-based organization, strategies for globalization, talent management and performance improvement. Translated by Ibrahim, Abdul Rahim and Keshvari grandson, Hadi. Tehran: Iran Industrial Training and Research Center Publications. (Original language release date, 2007). 4.
Haji Karimi, Abbas Ali and Hosseini Abolhassan. (2010). The Impact of Underlying Strategic Factors on Talent Management, Strategic Management Studies, No. 2, pp. 71-51.
Habibpour, Al-Hawirdi; Gholipour, Arian and Memarzadeh Tehran, Gholamreza. (2018). Designing a Talent Management Model in the Banking Industry, Quarterly Journal of Human Resources Training and Development, Fifth Year, No. 19, 28-1.
Khalundi, Fatemeh and Abbaspour, Abbas. (2013). Designing a talent management process optimization model; Case study of Pars Oil and Gas Company. Public Management Research, Scientific Research Journal, No. 19, 128-103.
Rezaian, Ali and Soltani, Farzaneh. (2009). Introducing a comprehensive and systematic talent management model to improve the individual performance of oil industry employees. Quarterly Journal of Management and Human Resources in the Oil Industry. Third Year, No. 8, 49-7.
Rezaei, Ahmad and Gorji, Mohammad Baqer. (2013). Providing a talent management model for Golestan Azad University staff. Golestan: The Second National Conference on Modern Management Sciences.
Zayn al-Dini, Jahanshah. (2017). Designing a talent management model in NAJA special units. Master Thesis in Crime Prevention Management, Amin University of Law Enforcement Sciences.
Dehghanan, Hamed; Afjeh, Seyed Ali Akbar; Soltani, Morteza and Javaherizadeh, Ebrahim. (2018). Data foundation model of the talent management process. Human Resource Management Research, Scientific Research, No. 34, 83-52.
Sohrabi, Ruhollah; Jafari Seresht, Davood and Miandar Basmanji, Fahimeh. (2017). Provide a talent management framework with a human resource agility approach. Journal of Human Resource Management Research, Imam Hossein University (AS). Year 9, No. 2, pp. 20-1.
Sadeghi, Esmatullah. (2018). The effect of strategic application of talent management on organizational learning and job empowerment of Kashan University staff. Master Thesis, Kashan University.
Salehzadeh, Reza and Labaf, Hassan. (2011). Development of a Model for Strategic Talent Management to Improve Organizational Performance, Second Executive Management Conference.
Taleghani, Gholamreza; Amini, Somayeh; Ghaffari, Ali and Adousi, Hussein. (2013). Investigating the relationship between talent management and the performance of faculty members of the University of Isfahan. Journal of Public Management, Faculty of Management, University of Tehran, Scientific Research. No. 3, Volume 5, 102-83.
Ameri, Mohammad Ali (2017). Designing a Management Model for Command and Management Talents in the Police Force of the Islamic Republic of Iran (Case Study: Preventive Police). PhD Thesis in Crime Prevention Management (not published). Amin University of Law Enforcement Sciences, Faculty of Command and Staff.
Alian Ataabadi, Hossein; Taghavi Rashidizadeh, Hossein and Zarei, Farhad. (2014). Talent Management System (First Edition), Isfahan: Amokhteh Publications. 28.
Ghaffari, Hassan; Purkiani, Massoud; Shekari, Gholam Abbas and Sheikhi, Ayub. (2016). Design a talent management model with an integration approach. Journal of Public Management Research, Scientific Research, Tenth Year, No. 36, 142-117.
Gholipour, Arian and Iftikhar, Nayreh. (2017). Talent management (elitism, elitism and elitism). First Edition. Tehran: Mehraban Publishing House, 65.
Gholipour, Rahmatollah and Khazaei, Mahmoud. (2017). Study of the effect of perception of talent management strategy on employees' job performance with the role of emotional intelligence mediation. Journal of Management Studies (Improvement and Transformation), Volume 27, Number 87, 28-1.
Goodarzi, Gholamreza and Jahanshiri, Javad. (2014) Command and Disciplinary Management from the Perspective of Islamic Doctrines, National Security Quarterly, No. 14, 89-118.
Ganjali, Asadaleh; Alishiri, Mohammad Mehdi and Bagheri, Muslim. (2017). Talent management: what, why and how. First Edition. Tehran: Imam Sadegh (AS) University. 44-43.
Mahfouzi, Ali; Word sellers, Davood and Ghorbani, Mahmoud. (2019). Designing a comprehensive model of talent management with a succession approach in order to develop organizational productivity using structural equation method (Case study: government organizations). Journal of Productivity Management, Scientific Research, Twelfth Year, No. 48, 275-249.
Nazar Pouri, Amir Hoshang; Mousavi, Seyed Najmuddin; Hakak, Mohammad and Pirzad, Ali. (2016). Designing and explaining the system model of talent management in universities. Tehran: Armaghan Danesh Magazine. Journal of Yasouj University of Medical Sciences. Volume 21, Number 10, 1040-1029.
Aguirre, M. C. D., Lagunas, E. A., Rodríguez, S. V. M., & Campbell, A. C. (2019). Entrepreneurship as a Boost of Economic Growth in Mexico and Chile. In Regional Integration in Latin America: Dynamics of the Pacific Alliance (pp. 167-176). Emerald Publishing Limited
Armstrong, M. (2014). Human Resource Management Practice.13th edition. Printed and bound in the UK by Ashford Colour press Ltd.pp.263-276.
Armstrong, M. (2017). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 14th Edition. | New York: Kogan Page Limited. British Library Cataloguing-in-Publication Data.
Aryanto, V. D. W. (2017). The Role of Local Wisdom-Based e-Eco-Innovation to Promote Firms' Marketing Performance. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD), 8(1), 17-31.‏
Bersin, J., Harris, S., Lamoureux, K., Laurano, M., Mallon, D. (2010). The Talent Management Framework. Oakland: Bersin and Associates.
Collings, D.G., & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 19, pp 304 – 313.
Frigo,M.L; Rapp, J.D and Templin, R.W., (2011). Transforming Talent at Whirepool. StrategicFinance [online]. (May 2011). Available from: Http://www. William Rieser/www.R2design.com.
Harington, Bernard.J. (2017). Transforming U.S. Army Talent Management, Strategy Research Project. United States Army War College Class of 2017.
Huges,J. Rog,E. (2008). "RogTalentmanagement:A strategy for improving employee recruitment, retention and engagement within hospitality organizationsTalentmanagement strategy."Pp 743-757.
Guo, H. (2018, October). The Formation of Highly-Cooperative Organizational Climate Considering Impacts of Organizational Commitment and Team Cohesion. In 3rd International Symposium on Asian B&R Conference on International Business Cooperation (ISBCD 2018). Atlantis Press.
Jasper associates Ltd. (2009). Talent Management Framework. www.maricopa.edu/hrweb/tm/models.php,2010
King, K, A (2017) The talent climate: Creating an organisational context supportive of sustainable talent development through implementation of a strong talent system. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance. 4(4):298-314
Krishnan, T, Scullion, H (2017). Talent management and dynamic view of talent in small and medium enterprises. Human Resource management Review. 27(3): 431- 441.
Mathis, R. L., Jackson, J. H., Valentine, S. R., & Meglich, P. (2016). Human resource management. Nelson Education, 9(3), pp 5-16.
Miller, D. Xu, X.& Mehrotra, V. (2015). When is human capital a valuable resource? The performance effects of lvy League selection among celebrated CEOs. Strategic Management Journal, 36(6): 930-944.
Mangusho, Yona Sakaja. Murei, Raphael KipKoech. Nelima, Eunice. (2015). Evaluation of Talent Management on Employees Performance in Beverage Industry: A Case of Delmonte Kenya Limited. International Journal of Humanities and Social Science. 5(8):191-199.
McDonnell, A. Collings, D.G. Mellahi, K. and Schuler, R. (2017) Talent management: a systematic review and future prospects. European International Management, Vol. 11, No. 1, pp.86–128
Oehley,A.M(2007). The Development and Evaluation of a partial talent management Competency Model. A thesis of MA: Stellenbosch University.
Richardson, J., Millage, P., Millage, J., & Lane, S. (2014). The effects of culture on leadership styles in China, Germany, and Russia. Journal of Technology Management in China, 9(3), pp 45-64.
Rothwell, W. J. (2010). Effective succession planning: Ensuring Leadership continuity and building talent from within, New York, American Management Association, Fourth edition.
Ross, S. (2013). How definitions of talent suppress talent management. Industrial and commercial training, 45(3), 166-170.
Ruhi, T. (2017). What is excellence in practice?: Empirical explorations of vocational Bildung and practical wisdom through case narratives (3), pp 4-21.
Sabuncu, K, U, Karacay, G (2016). Exploring Professional Competencies for Talent Management in Hospitality and Food Sector in Turkey. 12th International Strategic Management Conference, Antalya, Turkey.