بررسی مدل علی رابطه ساز و کارهای اجتماعی کشاورزی شهری با تعاملات اجتماعی در مجتمع های مسکونی (نمونه موردی مجتمع مسکونی رضوان شیراز)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانشیار گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

کشاورزی شهری به یک جنبش در حال رشد در تمام جهان تبدیل شده است. اگرچه در مورد مزایای کشاورزی شهری برای ساکنان شهرها یک بحث ادامه دار وجود دارد، ولیکن مطالعه جامع ای بر روی نقش سازو کارهای اجتماعی کشاورزی شهری به منظور تشویق و تسهیل تعامل اجتماعی صورت نگرفته است. از این رو، در این مطالعه سعی گردیده که به ارزیابی رابطه ساز و کارهای اجتماعی کشاورزی شهری و تعاملات اجتماعی در مجتمع های مسکونی در قالب یک مدل علی پرداخته شود. پرسشنامه با 530 شرکت کننده ساکن در مجتمع مسکونی رضوان شیراز در ایران صورت گرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدل با داده های این پژوهش، برازش مناسبی دارد و مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، امنیت و سلامت اجتماعی به صورت مستقیم تعاملات اجتماعی را پیش بینی نمودند. همچنین مدل، تاثیر غیر مستقیم هر یک از این ابعاد را -با میانجی گری کشاورزی شهری و سایر ابعاد-، با تعاملات اجتماعی را نیز تائید کرد. این نتایج نشان دهنده آن است که نه تنها متغیرهای یاد شده هر یک به تنهایی پیش بینی کننده تعاملات اجتماعی هستند، بلکه می توانند به عنوان ابعاد سازنده کشاورزی شهری نیز، تعاملات اجتماعی را قویا پیش بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

review of the Causal Model of the Relationship between Urban Agriculture Social Mechanisms and Social Interactions in Residential Complexes (A Case Study: Residential Complex of shiraz Rezvan )

نویسندگان [English]

  • Darush Gheibi 1
  • hadi keshmire 2
  • Hamed Moztarzadeh 3
1 PhD Researcher, Department of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Department of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor, Architecture and Urban Studies Research Center, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Urban agriculture has become a growing trend worldwide. Although there is a continuing debate regarding the benefits of urban agriculture for urban residents, there has been no comprehensive study on the role of urban agriculture social mechanisms that can encourage and facilitate social interaction. Therefore, this study was intended to evaluate the relationship between urban agriculture social mechanisms and social interactions in residential complexes based on a causal model. The survey was conducted with 265 participants residing in Rezvan Residential Complex in Shiraz, Iran. The results of the data analysis showed that the model could be fitted well with the data of this study, such that social participation, social capital, security and social health could well predict social interactions directly. The model also confirmed the indirect impact of each of these dimensions, with the mediation of urban agriculture and other dimensions, on social interactions. Overall, these results indicate that not only each of these variables can predict social interactions alone, they can also predict social interactions as one of the constructive dimensions of urban agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Agriculture
  • Social interactions
  • Social Mechanisms
  • Residential Complex
  • Causal Model
اسدزاده، پریا (1394). اهمیت ایجاد بام سبز در بلند مرتبه ها و تاثیر آن بر رابطه ساکنین. دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی،علوم و تکنولوژی، دوبی.
پروند، شادان، تولایی، نوین (1376). ویژگی‏های فضایی و مکانی مسجد در ایران : آموخته‏هایی از نمونه‏های ایران.
پور جاوید،ث.(1390). بررسی سازوکارهای توسعه کشاورزی شهری (مورد: شهر تهران). پایانامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
چمن آرا، ساناز، شیبانی، مهدی (1391). شبکه مثمر شهر راهکاری برای دستیابی به توسعه پایدار، مجله منظر شماره20.
حسینی نیا غلامحسین، شهرام مقدس فریمانی، رحیمی مشکین فهیمه(1395). تبیین مولفه های کسب و کار کشاورزی شهری مورد مطالعه بام سبز شهری، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران،جلد12 شماره1.
ربیعی دستجردی، عرفان، قرائتی، مهران، معینی، مهدی (1395). بررسی تاثیرات اکولوژیکی کشاورزی شهری در توسعه پایدار. اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار.
ربیعی، علی، صادق زاده، حکیمه (1390) بررسی رابطه سرمایه‏ی اجتماعی بر کارآفرینی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. سال یازدهم. شماره 41. صفحات 191- 221.
رستمی، فرحناز، حسین شعبانعلی فمی، خلیل کالنتری ومحمدعلی محمدی (1389). بررسی سازوکارهای توسعه سرمایه اجتماعی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 4: 2- 42.
سلمانی، محمد، تقی پور، فریده، رمضان زاده لسبویی، مهدی، جلیلی، پروانه (1389). تحلیل شبکه سکونتگاهی با تاکید بر جریان جمعیتی در شهرستان فیروزکوه، پژوهش های جغرافیای انسانی، 42: 79- 85.
شیبانی، مهدی، صادقی، زهرا (1391). منظر مثمر، توجه به محیط ونقش کشاورزی در شکل گیری منظرشهری، مجله منظر شماره21.
علیپور، ح.، دهقانی، ک. (1394). نگرش دانشجویان رشته های کشاورزی نسبت به فعالیتهای کارآفرینانه در قالب تعاونی های کشاورزی، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد8 ،شماره 2 ،صص 103-93.
کشتکار قلاتی، احمدرضا، انصاری، مجتبی، نازی دیزجی، سجاد (1389). توسعه بام سبز براساس معیارهای توسعه پایدا در ایران. هویت شهر، 6: 15- 28.
کلباسی انارکی، کتایون، قائدی، حجت (1393). میزان رضایت از فضاهای سبز مجتمع های مسکونی و تأثیر آن بر تعاملات اجتماعی ساکنین در سه مجتمع مسکونی بندرعباس، کنگره ی بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی شهر مصدر، کانون ملی معماری ایران.
گل شیری اصفهانی، زهرا، خادمی، حسین، صدیقی، علیرضا، تازه، مهدی (1388). تأثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان :مطالعه موردی بخش گندمان، شهرستان بروجن، فصلنامه روستا و توسعه، سال 12، شماره2.
گلابی، فاطمه، آقایاری هیر، توکل، ابراهیمی، رضا (1392). بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مرتبط با سطح رضایتمندی شهروندان از محله مسکونی. مطالعات جامعه شناختی شهری. شماره 3: 125- 154.
مثنوی، محمدرضا کشاورزی، بانگیان، حسین، صرامی، جلال، راه ساز، امیر و رضا پذیرش (1395)، کشاورزی شهری راه کاری محیطی برای حفظ و احیاء ساختار اکولوژیک شهر؛ دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران
مرتضایی‏، فاطمه، رهبری‏منش، کمال، کیانی، مصطفی (1394). تبیین رابطه کیفیت فضای باز مسکن و میزان اضطراب کودکان بر مبنای نظریه رشد اریکسون (مطالعه موردی: مجتمع‏های مسکونی در تهران . شماره 27. صص 85-98.
نوری، هدایت الله، هاشمی، صدیقه، محمودی، سمیرا، طباطبایی، حجت اله (1395). اثرات سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدارکشاورزی در روستاهای دهستان آباده طشک. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال پنجم، شماره 3 ، صفحات 37-55.
هومن، حیدرعلی (1388). مدل یابی روابط ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، تهران: انتشارات سمت.
Van veenhuizen. R. 2006 cities farming for the future: urban agriculture for green and productive cities. Phillipines: ruaf foundation
Wilson, William Julius. 1987. The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy. Chicago: University of Chicago Press.
Ademiluyi, I.A., Oludare, H. (2009). Urban agriculture and urban land use planning: Need for a synthesis in metropolitan Lagos, Nigeria. Journal of Geography and Regional Planning Vol. 2(3), pp. 043-050.
Alexander, C. (1977). The Timeless Way of Building. Oxford: Oxford University Press.
Armstrong, D. (2000). “A survey of community gardens in upstate New York: Implications for health promotion and community development,” Health Place, vol. 6, no. 4, pp. 319–327.
Asher, H. B. (1983). Causal modeling. Beverly Hills, CA: Sage.
Baumgartner, B., Belevi, H. (2001). A Systematic Overview of Urban Agriculture in Developing Countries. EAWAG – Swiss Federal Institute for Environmental Science & Technology SANDEC – Dept. of Water & Sanitation in Developing Countries.
Beigi, G., Tang, J., Wang, S., Liu, H. (2009). Exploiting Emotional Information for Trust/Distrust Prediction. SIAM International Conference on Data Mining (SDM).
Bendt, P., Barthel, S., Colding, J. (2013). “Civic greening and environmental learning in public-access community gardens in Berlin,” Landscape. Urban Plan, vol. 109, no. 1, pp. 18–30.
Bergeron Y., Leduc A., Harvey B.D., Gauthier S.(2002). Natural fire regime: a guide for sustainable management of the Canadian boreal forest. Silva Fennica 36 no. 1 article in 553. https://doi.org/10.14214/sf.553.
Clark, L. A., & Watson, D. (1988). Mood and the mundane: Relations between daily life events and self-reported mood. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 296–308. doi:10.1037/0022-3514.54.2.296.
Forgas, J. P. (Ed.). (2000). Studies in emotion and social interaction, second series. Feeling and thinking: The role of affect in social cognition. Cambridge University Press.
Gallaher, C. M., Kerr, J. M., Njenga, M., Karanja, N. K., Winklerprins, G. A. (2013). Urban agriculture, social capital, and food security in the Kibera slums of Nairobi, Kenya. Agric Hum Values, 30:389–404.
Garson, G. D. (2009). Logistic regression from statnotes: Topics in multivariate analysis. Retrieved 6/5/2009 from http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/pa765/statnote.htm.
Ghafourian, M., & Hesari, E. (2018). Evaluating the Model of Causal Relations Between Sense of Place and Residential Satisfaction in Iranian Public Housing (The Case of Mehr Housing in Pardis, Tehran). Social Indicators Research, 139 (2), 695-721.
Ghose, R., Pettygrove, M. (2014). “Actors and networks in urban community garden development,” Geoforum, vol. 53, pp. 93– 103, 2014.
Glavan, M.; Istenicˇ, M.C.; Cvejic´, R.; Pintar, M. Urban Gardening: From Cost Avoidance to Profit Making —Example from Ljubljana, Slovenia. In Urban Agriculture; Samer, M., Ed.; Intech: London, UK, 2016.
Glover, T. D. (2004). “Social Capital in the Lived Experiences of Community Gardeners,” Leis. Sci., vol. 40026, no. 2, pp. 143– 162.
Glover, T. D., Parry, D. C., Shinew, K. J. (2005). “Building Relationships, Accessing Resources : Mobilizing Social Capital in Community Garden Contexts,” Leis. Res., vol. 37, 4, pp. 450–474.
Hallett, S., Hoagland, L. (2016). Urban Agriculture: Environmental, Economic, and Social Perspectives. USA: Horticultural reviews.
Hartwig, K. A., Mason, M. (2016). “Community Gardens for Refugee and Immigrant Communities as a Means of Health Promotion,” J. Community Health, vol. 41, no. 6, pp. 1153– 1159.
Hesari, E., Peysokhan, M., Havashemi, A., Gheibi, D., Ghafourian, M., Bayat, F. (2019). Analyzing the Dimensionality of Place Attachment and Its Relationship with Residential Satisfaction in New Cities: The Case of Sadra, Iran. Social Indicators Research. 142 (3), 1031-1053.
Holland, L. (2004). “Diversity and connections in community gardens: a contribution to local sustainability.” Local Environ. Int. J. Justice Sustain., vol. 9, no. 3, pp. 285–305.
Jacobs, J. 1969. The economy of cities, New York: Random House.
Jöreskog, K. G., & Sörbom, P. (1997). Lisrel 8 user’s reference guide. Chicago: Scientific Software International.
Kahneman, D., Krueger, A. B., Schkade, D. A., Schwarz, N., &Stone, A. A. (2004). A survey method for characterizing daily lifeexperience: The day reconstruction method. Science,306,1776–1780. doi:10.1126/science.1103572.
Koc, M., MacRae, R., Mougeot, L. & Welsh, J. (1999). For Hunger-ProofCities: Sustainable Urban Food Systems. Toronto: IDRC Books.
Langellotto, G.; Melathopoulos, A.; Messer, I.; Anderson, A.; McClintock, N.; Costner, L. Garden pollinators and the potential for ecosystem service flow to urban and peri-urban agriculture. Sustainability 2018, 10, 2047.
Marcus, C. C., Sarkissian, W. (1986). Housing as if People Mattered, Site design guidelines for the planning of Medium- Density Family Housing. USA: University of California Press.
Mougeot, L.J.A. (2000). Urban agriculture: definition, presence, potentials and risks, In N. D. Bakker, Marielle; Guendel, Sabine; Sabel-Koschella, Ulrich; de Zeeuw, Henk (Ed.), Growing Cities, Growing Food: Urban Agriculture on the Policy Agenda (pp. 1-42). Feldafmg, Germany: German Foundation for International Development. 135.
Napawan, N.C. (2015) Production places: evaluating communally-managed urban farms as public space. Landscape Journal, 34(1): 37-56.
Novo M. G, Murphy, C. (2000). Urban agriculture in the city of Havana, 329- 347.
Ober Allen, J., Alaimo, K., Elam, D., Perry, E. (2008). “Growing vegetables and values: benefits of neighborhood-based community gardens for youth development and nutrition,” J. Hunger Environ. Nutr., vol. 3, no. 4, pp. 418–439.
Paiva PCP, Paiva HNd, Oliveira Filho PMd, Lamounier JA, Ferreira EFe, Ferreira RC, et al. (2014) Development and Validation of a Social Capital Questionnaire for Adolescent Students (SCQ-AS). PLoS ONE 9(8): e103785. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0103785.
Rapoport, A. (1990). The meaning of the built environment: a nonverbal communication approach. Tucson: The University of Arizona Press.
Reis, H. T., Sheldon, K. M., Gable, S. L., Roscoe, J., & Ryan, R. M. (2000). Daily well-being: The role of autonomy, competence, and relatedness. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 419–435. doi:10.1177/0146167200266002
Saldivar-Tanaka, L. (2004). Culturing neighborhood open space, civic agriculture, and community development: the case of latino community gardens in New York City,” Agric. Human Values, vol. 21, pp. 399–412.
Scannell, L., & Gifford, R. (2010). Defining place attachment: A tripartite organizing framework. Journal of Environmental Psychology, 30(1), 1–10, doi: 10.1016/j.jenvp.2009.09.006.
Smit, J. (1996), "Urban Agriculture - Food, Jobs and Sustainable Cities", UNDP United Nations Development Program, New York.
Teig, E., Amulya, J., Bardwell, L. (2009). Collective Efficacy in Denver, Colorado: Strengthening Neighborhoods and Health through Community Gardens. Health & Place15(4):1115-22.
j.d2013 feasibility of urban agriculture in Brussels: a qualitative multi stakcholder analysis masters dissertation to obtain the degree of master in geography, ghent university,Belgium.
Theresa, K., Pride, C. (2017 Social, Economic). The and Health Impacts of Urban Agriculture in Zambia, Asian Journal of Advances in Agricultural Research,3(1): 1-8 .
Van Cotthem, W. (2005). Rootop Gardening a big step to the future. First International Conference of Afforestation roof gardens in China.
Wiskerke, J.S.C. On places lost and places regained: Reflections on the alternative food geography and sustainable regional development. Int. Plan. Stud. 2009, 14, 369–387.
Youngblut, M. (1994). A Consumer’s guide to causal modeling: Part I. Journal of Pediatric Nursing, 9(4), 268-271. Available in: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2905793/
Zezza, A., Tasciotti L. (2010). Urban agriculture, poverty, and food security: empirical evidence from a sample of developing countries Food Policy 35.265–73