تبیین تاثیر سیاست های عمرانی بر امنیت پایدار نواحی روستایی شهرستان رودبار

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت، ایران

4 دانشیار اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

در طی سال های اخیر عقب‌ ماندگی مناطق روستایی به علت درآمد کمتر و خدمات اجتماعی ناچیز، بیشتر عیان گردیده است. علت این امر نیز پراکندگی جغرافیایی روستاها، کم‌ بودن بهره‌وری در امر کشاورزی، محدودیت منابع ارضی، و عدم‌ مدیریت صحیح مسؤولان بوده است. به همین جهت، برای رفع فقر شدید و ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری آنان، سیاست­هایی توسط برنامه­ریزان بکار گرفته شده است اما اینکه تا چه اندازه این تدابیر و سیاست­ها توانسته است مورد رشد و ارتقا مناطق روستایی را فراهم آورد بحثی است که مورد بررسی این تحقیق قرار گرفته است. یافته­ها به روش میدانی­و کتابخانه­ای تهیه شده است جامعه آماری تحقیق روستاهای شهرستان رودبار می­باشد که در بحث پرسشنامه جهت انتخاب نمونه از روش مورگان استفاده شده است. نتایج نشان داد میان امنیت و سطح برخورداری روستاهای شهرستان ارتباط مثبتی برقرار است. میزان ضریب همبستگی بین فعالیت­­های عمرانی و رشد جمعیت بین 7/0 تا 1 است. این ضریب همبستگی نشان می‌هد، بین متغیرهای مستقل سیاست­های عمرانی، متغیر وابسته ماندگاری جمعیت ارتباط معنی­دار وجود دارد. جمعیت در طی دو برنامه رو به افزایش بوده است مقایسه روستاها نشان می ­دهد روستاهای دورتر که در ارتفاعات و یا در مناطق دور دست قرار دارند از امکاناتی مانند آب شرب و یا اشتغال برای روستائیان بی­ بهره هستند میزان مهاجرت و یا ناپایداری در آن بیشتر است بنابراین بررسی­­ها نشان می ­دهد میزان ضریب همبستگی بین فعالیت­ های عمرانی و اشتغال بین  5/0 است. این ضریب همبستگی نشان می‌هد که بین این دو متغیر رابطه همبستگی مثبت وجود دارد رضایت از فعالیت­های اقتصادی و به بیان دیگر رضایت از آینده شغلی و رضایت از درآمد فعلی در ماندگاری جمعیت نقش مهمی را ایفا می­ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the impact of development policies on sustainable security in rural areas of Rudbar city

نویسندگان [English]

  • Reza Kouchaki 1
  • Teymour Amar 2
  • Nasrollah Molaei hashjin 3
  • parviz rezaei 4
1 PhD student in Geography and Rural Planning, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Professor Department of Geography, Rasht Branch ,Islamic Azad University, Rasht ,Iran
4 Associate Professor of Climatology, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

In recent years, the backwardness of rural areas has become more apparent due to lower incomes and low social services. The reason for this is the geographical dispersion of villages, lack of productivity in agriculture, limited land resources, and lack of proper management of officials. Therefore, in order to eliminate severe poverty and improve the level and quality of life of villagers, create employment and increase their productivity, policies have been used by planners, but to what extent these measures and policies have been able to grow and Improving rural areas is a topic that has been explored in this study. Findings have been prepared by field and library methods. The statistical population of the study is the villages of Rudbar city. In discussing the questionnaire, Morgan method has been used to select a sample. The results showed that there is a positive relationship between security and the level of enjoyment of the villages in the city. The correlation coefficient between construction activities and population growth is between 0.7 and 1. This correlation coefficient shows that there is a significant relationship between the independent variables of development policies and the dependent variable of population sustainability. The population has been increasing during the two programs. A comparison of villages shows that more remote villages located in the highlands or in remote areas are deprived of facilities such as drinking water or employment for the villagers. The rate of migration or instability in it Therefore, studies show that the correlation coefficient between construction activities and employment is between 0.5. This correlation coefficient shows that there is a positive correlation between these two variables. Satisfaction with economic activities and in other words, satisfaction with future employment and satisfaction with current income play an important role in population retention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development policies
  • village
  • development
  • services
  • government programs
  • Rudbar city
احمدی، حسن و روزبه، دادجو(1392)، توسعه پایدار مناطق مرزی؛ راهبرد اساسی حفظ امنیت مرزها، اولین همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش­ها و رهیافت ها، زاهدان.
احمدی، منیژه و مهدی چراغی و محمد ولائی­(­1392)، تحلیل عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی در نواحی روستایی با تاکید بر سرمایه اجتماعی­(مطالعه موردی دهستان مرحمت آباد میانی شهرستان میاندواب ) مجله مسکن و محیط روستا، شماره 147
امین بیدختی، علی اکبر، شریفی، نوید(1391)، بررسی نقش مداخله گرایانه سازه سرمایه اجتماعی در رابطه بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی، پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال 1، شماره 1
خوشفر، غلامرضا­(­1382­)، بررسی مشارکت مردم در  ایجاد و گسترش امنیت اجتماعی، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی. معاونت اجتماعی ناجا.
دربان آستانه­، علیرضا(1393)، «ارزیابی و تحلیل احساس امنیت روستاییان نواحی مرزی (مطالعه موردی: استان ایلام، فصلنامه برنامه ریزی فضایی، زمستان 1394، سال 4، شماره 4
رسولی، رضا، صالحی، علی(1390)، بررسی و تبیین عوامل موثر بر امنیت اجتماعی جوانان، فصلنامه دانش انتظامی، سال 14، شماره 175
زرقانی، سید هادی­(1388)، عوامل موثر در امنیت مرزی با تاکید بر مرز شرقی ایران و افغانستان، فصلنامه دانش انتظامی، سال 14، شماره 175
سرور، رحیم؛ محمدی، سمیه و ویسان، محمد(1393)، بررسی شاخص های توسعه در مناطق مرزی در راستای تحقق امنیت پایدار (مطالعه موردی: شهرستان های مرزی استان آذربایجان غربی)، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، شماره هفتم، صص:54-25.
سعیدی، عباس(1388)، سطح بندی روستاهای کشور، تهران، انتشارات بنیاد مسکن، معاونت عمران روستایی تهران
سعیدی، عباس و افتخاری، عبدالرضا، 1395، نقش سرمایه­گذاری­های عمرانی دولت در تثبیت جمعیت روستایی، مطالعه موردی کاشان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی سال 21 شماره 40.
سیف، اله مراد(1391)، راهبردهای اقتصادی امنیت پایدار، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره چهاردهم، صص: 41-25.
سید علیپور، سیدخلیل، پایدار ابوذر و خدیجه صادقی(1395)، ارائه­ی مدل آمایشی راهکارهای بهبود معیشت روستائیان با تأکید بر امنیت پایدار محدوده­ی اجرای( CSP) جازموریان در جنوب کرمان، مجله جغرافیا و توسعه شماره  44
سیف، اله مراد­(­1391­)، راهبردهای اقتصادی امنیت پایدار، فصلنامه آفاق امنیت. سال 5. شماره 14 .
صابری­فر، رستم؛ محمود فالسلیمان؛ مریم قیصاری(1391)، توسعه پایدار محلی و جذب حداکثری مردم) طبق تجارب پروژه ترسیب کربن، جغرافیا و توسعه. شماره 28 .
طیب نیا  سید هادی و سعدی محمدی و سوران منوچهری(1394)، تحلیلی بر تاثیر انسداد مرزها بر امنیت پایدار نواحی روستایی پیرامون (مطالعه موردی، روستاهای مرزی شهرستان مریوان) مجله برنامه ریزی و آمایش فضا دوره بیستم شماره 1 بهار 95
عباس­زاده، هادی و کامران، کرمی(1394)، سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره اول،           
علایی، حسین(1391)، امنیت پایدار در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی، ایران، نشریه راهبردی دفاعی، دوره 11، شماره 153
عندلیب و معطوف­(1388)، توسعه و امنیت در آمایش مناطق روستایی مرزی ایران، نشریه راهبردی دفاعی، دوره 11، شماره 153
فال سلیمان و حجی­پور­(1390) در تحقیق خود با عنوان "واکاوی میزان پایداری سازمان­های مردم‌نهاد در مناطق روستایی؛ تجربیات پروژه بین­المللی ترسیب کربن
کارگذار بیرامی، اسماعیل(1392)، تأثیر فعالیت­های عمرانی بر توسعه پایدار روستایی ایران با نگرش موردی روستاهای بالاتر از 50 خانوار شهرستان اسکو در مقطع زمانی 1365 تا 1390:  پایان نامه ‌کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی: دانشگاه پیام نور ارومیه
Rohana, S., Norhayati O. and Dia W.A. 2012. Hot Spot Urban Crime Area for Woman Travellers, Procedia - Social and Behavioral Sciences