بررسی رابطه مدیریت راهبردی و توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سیریک)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

توسعه پایدار مفهومی است که پس از گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در 1987، توانست تمامی رویکردهای دیگر که تا آن زمان غالب بودند را کنار زده و به گفتمان غالب در توسعه جوامع تبدیل شود. بنابر تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه پایدار، توسعه‌ای است که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل‌های آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین می‌نماید. حوزه‌های روستایی به عنوان قاعده نظام و فعالیت ملی نقش اساسی در توسعه ملی ایفا می‌کنند؛ زیرا توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیر نظام تشکیل ‌دهنده نظام سرزمین است و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف می‌تواند نقش مؤثری در توسعه منطقه‌ای و ملی داشته باشد و اگر در جریان پیشرفت و توسعه فضاهای روستایی وقفه‌ای ایجاد شود، آثار و پیامدهای آن نه تنها حوزه-های روستایی؛ بلکه مناطق شهری و در نهایت، کلیات سرزمین را در بر خواهد گرفت. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت راهبردی و توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سیریک) انجام شد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش صاحب‌نظران و متخصصان بخش مرکزی شهرستان سیرک بودند که به شیوه هدفمن 47 نفر از آن‌ها انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین مدیریت راهبردی و توسعه پایدار روستایی ارتباط معنادار وجود دارد. از بین عوامل مدیریت راهبردی عامل اقتصادی مهم‌ترین عامل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Strategic Management and Sustainable Rural Development (Case Study: Central Part of Sirik County)

نویسندگان [English]

  • Abbas Jahan alDini 1
  • Hossein Soleimani 2
  • Seyed Ramin Ghaffari 3
1 Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Associate Professor, Department of Geography, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to the World Commission on Environment and Development, sustainable development is development that meets the needs of the current generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Rural areas as a rule of national system and activity play a key role in national development; Because the sustainable development of the land depends on the sustainability of the rural system as a sub-system constituting the land system and the sustainability of rural spaces in various dimensions can play an effective role in regional and national development. Its effects and consequences are not only rural areas; Rather, it will cover urban areas and, ultimately, the land as a whole. The aim of this study was to investigate the relationship between strategic management and sustainable rural development (Case study: Central part of Sirik city). The research method was applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The statistical population of the study was experts and specialists in the central part of the circus city, 47 of whom were selected by purposeful method. SPSS software was used to analyze the data. The results of correlation coefficient showed that there is a significant relationship between strategic management and sustainable rural development. Among the factors of strategic management, the economic factor is the most important factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management
  • Sustainable Rural Development
  • Sirik County
ایزدی، حسن(1394)، گردشگری غذا، فرصتی برای توسعه پایدارروستایی در ایران، پژوهش های روستایی، دوره 6، شماره 1، 65-96.
جعفری نیا، سعید و راجی، سامان(1396)، اجرای برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی در سازمآن‌ها؛ چالش ها و راهکارها (مطالعه موردی: صنعت دارویی ایران)، اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی.
جوان، جعفر، علوی زاده، سید امیرمحمد و کرمانی، مهدی­(1390)، نقش متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: شهرستان سمیرم، فصلنامه جغرافیا، سال نهم، شماره 29.
رفیع فر، جلال الدین و غربی، موسی الرضا و رزقی، محمد(1394)، آسیابانی و بازنمایی مناسبات اجتماعی طبقات فرودست در جوامع روستایی: بررسی پدیده آسیاب و آسیابانی در روستای حسن آباد ششتمد سبزوار، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره چهارم، شماره 3 (پیاپی 15).
زاهدی، محمد جواد و غفاری، غلامرضا، ابراهیمی، لویه عادل(1391)، کاستی های نظری برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، پزوهش های روستایی، دوره 3، شماره 4، 24-1.
صمدی طاری، زهرا و نوری، جعفر و ارجمندی، رضا(1399)، مدیریت راهبردی توسعه پایدار گردش گریدر مناطق ساحلی با استفاده از مدل SWOT و ماتریس QSPM(منطقه مورد مطالعه: استان مازندران)، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره بیست و دوم، شماره یک، 247-225.
عنابستانی، علی اکبر و اکبری، محمد حسن(1391)، ارزیابی طرح‌های هادی و نقش آن در توسعه‌ی کالبدی روستا از دیدگاه روستاییان (مطالعه‎ی موردی: شهرستان جهرم)، پژوهش های جغرافیایی انسانی، دوره 44، شماره 4: 110-93.
عنابستانی، علی اکبر و دیگران(1393)، تحلیل موانع متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان، فصلنامه اقتصاد فضا وتوسعه روستایی، سال سوم، شماره 4.
مسیبی، سمانه و حمید برقی و داریوش رحیمی و یوسف قنبری­(1397)، اولویت بندی راهبردهای توسعه در مناطق روستایی با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی: روستاهای ناحیه ی شمال غرب استان اصفهان).
مطیعی لنگرودی، سید حسن و امیدی شاه آباد، امید(1391)، حفاظت محیط زیست و مدیریت منابع خاک روستایی در ایران، همایش بین المللی بحرآن‌های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن، جزیره کیش.
میرزایی اهرنجانی، حسن و پورعزت، علی اصغر و سعدآبادی، علی اصغر(1392)، مدیریت توسعه روستا؛ گذار به سوی روستای الکترونیک. انتشارات میدانچی.
مهدوی، داوود؛ افتخاری، رکن الدین و سجاسی، حمدالله(1395)، طراحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای تاریخی- فرهنگی، جغرافیا و برنامه‌ریزی، دوره 20، شماره 56، 300-275.
Karina Castro-Arce, Frank Vanclay, (2019)Transformative social innovation for sustainable rural development: An analytical framework to assist community-based initiatives Journal of Rural Studies, In press, corrected proof, Available online 15 November.
Zeller, Manfred. Rural development theory and policy. Germany: University of Hohenheim, 2006.