تبیین اثرات ژئواکونومیکی مناطق آزاد بر توسعه مناطق پیرامون مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیای طبیعی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام خمینی(ره)- شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

5 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

درک صحیح تغییرات گسترده در صحنه‌های اقتصادی، تکنولوژی، فن‌آوری اطلاعات، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی و استقبال از آن و نیز مدیریت اینگونه تحولات در مقیاس پایلوت مناطق آزاد امری اجتناب ناپذیر است. مهمترین ابزارهای جهانی‌سازی در چهار مقوله تولید، تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و تجارت خلاصه می‌گردد و سرمایه‌گذاری به عنوان مهمترین ابزار وموتور محرکه سایر موضوعات تلقی می‌گردد. با توجه به اینکه این مناطق می‌تواند یاری‌دهندة کشورهای در حال توسعه‌ در رهایی از فقر و عقب ‌ماندگی باشد، این کشورها به ایجاد مناطق آزاد روی آوردند. ایران نیز با توجه به اینکه با احداث مناطق آزاد در پی آن است تا کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهد، به همین منظور در شمال، جنوب، شرق و غرب دارای مناطق آزاد است. به این منظور پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی سعی نموده تا به تبیین اثرات ژئواکونومیکی مناطق آزاد بر توسعه مناطق پیرامون که به صورت مطالعه موردی به بررسی منطقه آزاد انزلی و توسعه مناطق چیرامونی پرداخته هست را بیان نماید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، از آنجایی که منطقه آزاد انزلی در پی افزایش سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت‌ها و تولید و صادرات است، موجب اشتغال و توسعه اقتصادی در مناطق پیرامونی خود شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the geo-economic effects of free zones on the development of areas around the case study of Anzali free zone

نویسندگان [English]

  • Yasir Azimi Lamir 1
  • mohsen Ranjbar 2
  • Ali Asghar esmaeil Pourroshan 3
  • Tahmineh Daniali 4
  • Mohammad Akhbari 5
1 PhD student in Political Geography, Imam Khomeini Memorial Unit, Rey, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Natural Geography, Imam Khomeini Memorial Branch in Rey, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Political Geography, Imam Khomeini Branch, Shahr-Rey, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Geography, Yadgar Imam Khomeini (RA) Ray, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
5 Associate Professor of Political Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Understanding and welcoming large-scale changes in the economic, technological, information technology, socio-cultural and environmental arenas, as well as managing such developments on a pilot scale in free zones, is inevitable. The most important tools of globalization are summarized in four categories: production, technology, investment and trade, and investment is considered as the most important tool and engine of other issues. Given that these areas could help developing countries escape poverty and backwardness, they turned to free zones. Iran also has free zones in the north, south, east and west, considering the establishment of free zones in order to put the country on the path of development and in line with the global economy. For this purpose, the present study using descriptive, analytical method and library and field studies has tried to explain the geo-economic effects of free zones on the development of surrounding areas, which is a case study of Anzali free zone and development of areas. Explain what has been paid. Findings show that since Anzali Free Zone seeks to increase investment and registration of companies and production and exports, has led to employment and economic development in the surrounding areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free zones
  • sustainable development
  • geo-economy
  • Anzali free zone
آهنگران، جعفر (1383) قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، چاپ پنجم، انتشارات عیلام
اسفندیاری،علی اصغر, مقدس حسین زاده،سمیره, دلاوری،مجید (1387) پژوهشنامه اقتصادی ، بهار  , دوره  8 , شماره  1 ،پیاپی 28
حافظ نیا،محمدرضا(1381)جغرافیای سیاسی ایران،انتشارات سمت
حافظ نیا،محمدرضا،ذوقی بارانی،کاظم،احمدی پور،زهرا(1390)بررسی تأثیر الگوی دوگانه مدیریت سیاسی فضا بر کارکردهای مناطق آزاد: مطالعه موردی کیش، فصلنامه جغرافیا ،برنامه ریزی و آمایش فضا،دوره 15 ، شماره1، بهار
رهنورد،فرج الله (1389) عوامل موثر بر عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران،فرایند مدیریت و توسعه، شماره 74 ،پاییز و زمستان
فیض پور,محمدعلی ، رسول خانعلی زاده و بابک ده موبد(1390) نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی، چالش ها و فرصت ها با تأکید بر نقش منطقه آزاد قشم، همایش ملی قشم و چشم انداز آینده( 25 و 26 اردیبهشت
کامران،حسن(1381) علل توسعه نیافتگی مناطق آزاد ایران،مجله تحقیقات جغرافیایی تابستان و پاییز - شماره 65 و 66
ممی پور ،سیاب،بشارتی،زهرا،بهبودی،داوود(1393)بررسی و اولویتبندی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی، مجله اقتصاد وتوسعه منطقه ای سال بیست ویکم، دوره جدید شمارة 7، نیمه اول
ولیقلیزاده،علی،ذکی،یاشار(1392)بررسی و تحلیل اهمیت ژئواکونومیک مناطق آزاد ترکیه برای منطقه آزاد ارس،فصلنا مه آ سیای مرکزی و قفقاز، شماره 83 ، پاییز
ولیقلی زاده،علی(1394)تبیین اهمیت ژئواکونومیکی قفقاز جنوبی در راستای ارتقای اقتصادی منطقه آزاد، مجله
ژئوپلیتیک » بهار 1394 - شماره 37
هودر،راپرت(2000)جغرافیای توسعه در جهان و ایران ،ترجمه فضیله خانی و ناصر جوادی،نشر قومس
مهدیخواه،علیرضا (1386) مروری بر توسعه سیاسی و اقتصادی،انتشارات آرون
Ilo, (1998). Activities Export Processing Zone: Addressing The Social And Labour Issnes
niazemarkazi.com
mgtsolution.com
anzalifz.ir
mehrnews.com
elite-villa.com
freena.ir
khoorna.com
irica.gov.ir