سنجش تاثیر مولفه های بازآفرینی فرهنگ مبنا بر توسعه پایدار گردشگری در بافت فرسوده تاریخی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 استادیار مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پبام نور، تهران، ایران

چکیده

وجود بالغ بر 75 هزار هکتار بافت مسئله دار در شهرهای کشورمان و گسترش روزافزون آن ها سبب شده است که بازآفرینی شهری جزء مهمترین دغدغه های برنامه‌ریزان کشورمان باشد. این مسئله وقتی در بافت فرسوده تاریخی رخ میدهد ابعاد جدی‌تری به خود می‌گیرد چرا که با روند رو به افزایش فرسودگی این بافتها هویت تاریخی و فرهنگی یک شهر به خطر می‌افتد. بافت تاریخی شهرها مهمترین بستر کالبدی-فضایی ارزشهای فرهنگی محسوب میشود. بنابراین با عنایت به منابع فرهنگی تاریخی شهر اصفهان اهمیت نقش فرهنگ در این گونه پهنه ها رخ می­نماید بنابراین رویکرد منتخب بازآفرینی اینگونه بافت ها فرهنگ محور می باشد. هدف از انجام این پژوهش سنجش تاثیر بازآفرینی فرهنگ مبنا (متغیر مستقل) بر توسعه پایدار گردشگری (متغیر وابسته) و ارزیابی وضعیت شاخص های هر یک از دو مفهوم در محدوده مورد مطالعه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (0.935)  به دست آمده است. برای تحلیل داده ها رگرسیون چند متغیره آماری تی تک نمونه با استفاده از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین بازآفرینی فرهنگ مبنا و توسعه پایدار گردشگری همبستگی قوی و رابطه مستقیم وجود دارد و این دو شاخص بر یکدیگر تأثیر گذارند. همچنین نتایج نشان داد که متغیر مستقل بیشترین همبستگی را به ترتیب با  شاخص امکانات خدماتی و رفاهی، زیست محیطی، اجتماعی، مدیریت شهری، فرهنگی، تکنولوژی و کالبدی دارد. نتایج آن بیانگر این بود که شاخص اقتصادی در مفهوم توسعه پایدار گردشگری در وضعیت نامطلوب  در ارزیابی وضعیت شاخص های مفهوم بازآفرینی شاخص عملکرد در وضع نامطلوب نسبت به سایر شاخص ها قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Impact of Cultural-Led Regeneration Components on Sustainable Tourism Development in Historical Deteriorate Fabric of Isfahan City

نویسندگان [English]

  • fariba bahrami 1
  • Ahmad Khadem Al-Husseini 2
  • hamid saberi 3
  • Reza Mokhtari Malekabadi 4
1 Ph.D. Student in Geography & Urban Planning, Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Associate Professor, Tourism Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Assistant Professor, Tourism Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
4 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The existence of over 75,000 hectares of problematic tissue in the cities of our country and their increasing expansion has caused urban regeneration to be one of the most important concerns of our country's planners. This issue takes on more serious dimensions when it occurs in the dilapidated historical context, because with the increasing trend of the erosion of these contexts, the historical and cultural identity of a city is endangered. The historical context of cities is the most important physical-spatial context of cultural values. Therefore, considering the historical and cultural resources of Isfahan, the importance of the role of culture in such areas occurs, so the selected approach to recreation of such textures is culture-based. The purpose of this study is to assess the impact of culture-based regeneration (independent variable) on sustainable tourism development (dependent variable) and evaluate the status of indicators of each of the two concepts in the study area. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical method and a questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaire was obtained using content validity and its reliability was obtained through Cronbach's alpha (0.935). Multivariate statistical regression of one-sample sample was used to analyze the data using SPSS software. The research findings show that there is a strong correlation and direct relationship between the recreation of the base culture and the sustainable development of tourism, and these two indicators affect each other. The results also showed that the independent variable has the highest correlation with the index of service and welfare facilities, environmental, social, urban, cultural, technological and physical facilities, respectively. The results showed that the economic index in the concept of sustainable development of tourism in an unfavorable situation in assessing the status of indicators of the concept of recreation of the performance index in an unfavorable situation compared to other indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural-led regeneration
  • sustainable development of tourism
  • historical deteriorate fabric
  • Isfahan city
تقوایی،مسعود؛ صفرآبادی، اعظم (1391).  توسعه گردشگری فرهنگی با تاکید بر جاذبه های تاریخی، برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 4، 77-59.
جلالیان؛ مسعود؛ محمد شریف، ملک زاده؛ میرابی، وحیدرضا.(1399). تدوین مدل توسعه گردشگری حلال با رویکرد توسعه پایدار، جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 187-201.
حیدری چیانه, رحیم, روستایی, شهریور, فیضی زنگیر, سلمان. (1400). بررسی تاثیر جاذبه های ناملموس بر توسعه گردشگری شهرهای اسلامی (نمونه مورد کلانشهر تبریز). فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای11(3)، 417-485.
حبیبی، محسن؛ مقصودی،ملیحه (1381) مرمت شهری.تهران،دانشگاه تهران.
حمزه زاده, احمد, مختاری, داوود, بیک بابایی, بشیر. (1400). بازشناسی تاثیر ارزشهای بصری-کالبدی بناهای فرهنگی-تاریخی بر توسعه گردشگری پایدار شهری نمونه موردی: اصالتهای کالبدی پیاده گذر تاریخی تربیت(کوچه نوبر) تبریز. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 11(2). 199-213.
حصاری, ژیلا, وطن پرست, مهدی, مافی, عزت الله. (1400). بازآفرینی بافت و بناهای تاریخی با تأکید بر توسعه گردشگری (نمونه موردی: منطقه هفت شهرداری مشهد). فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای. 11(2). 295-308.
سجادزاده،حسن؛ زلفی گلی، سجاد ( 1394). طراحی شهری در بازآفرینی محلات سنتی با رویکرد حرک توسعه،فصل نامه آمایش محیط،31،171-147.
علیزاده بیرجندی، آرش، علیزاده، کتابون، جعفری، حمید (1400)، تحلیل فضایی- مکانی میزان مشارکت اجتماعی در بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری، فصنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 251-270.
فروزانی،محمد ابراهیم(1391)قطب خلاق ،راهبرد بازآفرینی مرکز تاریخی شهر،منظر،19، 85-80.
قلعه نوعی،محمود،خان؛ محمدی،مرجان (1394). باز آفرینی شهری از طریق تبیین محله های فرهنگی برای حضور در صنایع خلاق،شهرپایدار،77،2-49.
قلعه نویی، محمود؛ معززی مهر طهران، امیر محمد،شاکرمی ،عاطفه(1395). بررسی نقش فرهنگ در احیا محلات تاریخی . دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی،1، 48.
کریم زاده ،علی؛ شهریاری،کمال الدین؛ اردشیری، مهیار(1396).تبیین سیاست های فرهنگی تاثیرگذاربر بازآفرینی فرهنگ محور،هویت شهر،29، 106-95.
لطفی، سهند (1389) بازآفرینی شهری فرهنـگ مبنـا: تـأملی بـر بـن مایـه هـای فرهنگـی و کـنش بازآفرینی. نشریه هنرهای زیبا، 45(3)، 62-49.
مرادی، فاطمه؛ سعیده زرآبادی، زهرا السادات؛ و ماجدی، حمید ( 1398 ). واکاوی اصول بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا بارویکرد ارتقای رقابت پذیری. باغ نظر، 16 ،16-5.
نوریان،فرشاد؛ آریانا،اندیشه (1391). تحلیل چگونگی حمایت قانون از مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری،نشریه هنرهای زیبا،17،17.
Montgomery, J. (2003), Cultural Quarters as Mechanisms for Urban Regeneration. Part 1: Conceptualising Cultural Quarters, Planning, Practice & Research, Vol. 18, No. 4, November, pp. 293–306.
Salama, A. M. A. (2000). "Cultural sustainability of historic cities: Notes on conservation projects in Old Cairo." IAPS-16, IAPS 2000 Conference, METROPOLIS 21st Century, Cities, Social Life, and Sustainable Development.
Smith, M. (2007), Tourism, Culture and Regeneration, UK, Oxford, Cabi Press.
Vanista L. (2016), Culture Design-Led Regeneration as a Tool Used to Regenerate Deprivedareas. Belgrade- the Savamala Quarter; Reflections on an Unplannedcultural Zone, Energy and Buildings, 115, Elsevier.
Landry, Ch. (2006), The art of city making, London: Earthscan
Evans, G., & Shaw, P. (2006). Literature Review: Culture and Regeneration, Arts Research Digest, 37, 1- 1
. McCarthy, J. (2005), making spaces for creativity: designating cultural quarters, ISoCaRP congress
Evans, G. and Shaw, P. (2004). The Contribution of Culture to Regeneration in the UK: A review of evidence, report to the department for culure media and sport (DCMS), London: London Metropolitan University
Tallon A., (2010). Urban Regeneration in the UK, London, Routledge.
Tallon, A., 2010, Urban Regeneration in the UK, First Published 2010 by Routledge Taylor and Francis,
London and NewYork.
Getz, k., (2008). Urban Tourism and That concept to urban Development, Urban C and Challenge conference, UK.
Mason, M.C. & Der Van der Borg J. (2002). sustainable Tourisms Development in Rural Areas, The case if the Dolomite Basin, Italy, pp: 2.