تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر رفتار سیاسی شهروندان ایران(از سال87-97)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحدلامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، واحدلامرد، دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد، ایران

3 استادیار علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیرات شبکه های اجتماعی بر رفتار سیاسی مردم ایران است. زیرا رسانه‌های جمعی در کشور ما به طور پیوسته در حال از دست دادن مرجعیت و اعتبارشان هستند. ریشه‌های این روند، هم به درون رسانه‌ها بر می‌گردد، هم به بیرون . در کنار برخی تحولات تکنولوژیک و تغییرات در اکوسیستم اطلاع‌رسانی، سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی عامل مهمی بوده که طول سالهای گذشته، منجر به تضعیف رسانه‌ها و کاهش مرجعیت و اعتبار آنها شده است. جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده ی کل افراد ایران دارای حق رأی بوده و به طور تصادفی به انتخاب 278 نفر پرداختیم. روش تحلیلی- همبستگی در دست یابی به اطلاعات مورد نظر در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال می باشیم که شبکه های اجتماعی چه تاثیری بر رفتار سیاسی مردم ایران (از سال87-97) داشته است؟ بین استفاده از شبکه های اجتماعی بین سال های 87 تا 97 و رفتار سیاسی شهروندان رابطه مثبت وجود دارد، به عبارتی هرچقدر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی بیشتر می‌شود، رفتار سیاسی افراد در انتخابات تغییر بیشتری می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Virtual Social Networks on the Political Behavior of Iranian Citizens (from 1997-87)

نویسندگان [English]

  • Abedin Abooli 1
  • Ali Mohammad Haghighi 2
  • Ghafar Zarei 3
1 PhD Student in Political Science, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran
2 Assistant Professor of Political Science, Vahedlamard, Islamic Azad University, Lamerd, Iran
3 Assistant Professor of Political Science, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate the effects of social networks on the political behavior of the Iranian people. Because the mass media in our country are constantly losing their authority and credibility. The roots of this process go back to both the media and the outside world. Along with some technological developments and changes in the information ecosystem, governance policies have been an important factor that over the past years has led to the weakening of the media and the reduction of their authority and credibility. The statistical population of this study included all Iranians with the right to vote and we randomly selected 278 people. Analytical-correlation method was used to obtain the desired information in this study. In this article, we seek to answer the question of what effect social networks have had on the political behavior of the Iranian people (since 2008-2018)? There is a positive relationship between the use of social networks between 2008 and 2018 and the political behavior of citizens, in other words, the more the use of social networks increases, the more the political behavior of individuals in elections changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social networks
  • media
  • political participation
  • political behavior and elections
ابراهیمی، شو همکاران، 1392 .رابطه شبکههـای اجتمـاعی و مشـارکت سیاسـی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان، فصلنامه راهبرد شماره6.
باســتانی، س، ا، کمــالی و م:ــالحی، 1387.سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین شخصی"، فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، شـماره 61سال، 16 .
جونز،آ،1391. نظریه‌پردازان بزرگ جهانی‌شدن، ترجمه مسعود کرباسیان، هامایاک اودیس یانی، نثر چشمه.
رحمانی، ج ، 1393، رسانه و انتخابات ، پایگاه انتخابات.
زندوانیان، ا و زین‌العابدینی،ز، 1395، رابطه سواد رایانه‌ای و تجربه شبکه‌های اجتماعی مجازی در دانشجویان دختر دانشگاه یزد، نامه آموزش عالی؛ دوره جدید، سال نهم، ش 33:65.
سراب پور، س، 1396، نگاهی به رقابت نامزدها در دوازدهمین دور ریاست جمهوری در فضای مجازی، روزنامه ایران، شماره 212276.
سردارنیا، خ. 1386. آثار سیاسی فن‌آوری­های تازه ارتباطی ـ اطلاعاتی. ماهنامه اطلاعات سیاسی­ـ اقتصادی. 246 ـ 245:112.
شاقاسمی، ا ، 1390، قدرت ارتباطات؛ امتداد سه گانه کاستلز»، مرکز آموزش و پژوهش مؤسسه همشهری، 6 تیر:1.
صفوی ، ی و دیگران، 1392،  تاثیر شبکه های اجتماعی بر سازماندهی سیاسی فضای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، پژوهش های حفاظتی و امنیتی، شماره 6، تابستان:117-120.
عاملی، س ر ، 1383، جهانی شدن ها: مفاهیم و نظریه ها»، فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، شماره 24، تابستان:58.
عدلی پور:؛ پیرنیا، ز، 1393،  مطالعه آثار و پیامدهای سیاسی شبکه های اجتماعی مجازی، فصلنامه مطالعات اجتماعی و رسانه، شماره 4، پاییز:89-90.
فصیحی، ف، 1396. نقش شبکه های اجتماعی در انتخابات96 ایران، شبکه خبری فناوری نوین.
قبادی، م و ا، جعفری، 1391. بررسی نقش رسانههای جمعی در مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: شهروندان شهر کرج)، رسانهها و مسـائل اجتمـاعی ایـران، دفتـر تبلیغـات اسلامی حوزه علمیه قم، همایش ملی رسانه و مسائل اجتماعی ایران.
کاستلز، م ، 1385،  قدرت و جامعه‏ی شبکه ای، انجمن جامعه شناسی ایران، گزارش نشست دفتر استانی تهران.
کاستلز،م، 1393، عصراطلاعات‌: ظهورجامعهشبکهای،ترجمه‌ احدعلیقلیان‌ وافشین‌ خاکباز،تهران: انتشارات‌ طرح‌ نو.
کرمی، آ و الماسی،ح،  1392، بررسی و مقایسه قابلیت‌های وایبر و واتس‌آپ در آموزش عالی»، فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری؛ ش 1:39.
مهدی زاده، ت، 1396،  نقش رسانه ها در انتخابات و تغییر رفتارسیاسی مردم ، باشگاه خبرنگاران جوان.
نجفی، ی و نیرومند، ل، 1395.رابطه تلگرام با بروز فردگرایی درخانواده‌ها (مطالعه موردی خانواده‌های شهر زنجان)،  مدیریت رسانه؛ ش 25:25.
نیری، ه،1389. شبکههای اجتماعی اینترنتی و مشارکت سیاسی، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1397، مرجعیت رسانه‌ای در ایران بررسی شد ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی میاندرود.
Barzilai-Nahon, K, Hemsley, J ,2013, Going Viral. Cambridge, UK: Polity Press.
Bennett WL and SegerbergA ,2012. The logic of connective action. Information Communication & Society 15(5): 739–768.
Bennett, WL, Pfetsch, B ,2018, Rethinking political communication in a time of disrupted public spheres. Journal of Communication 68(2): 243–253.
Dashtinejad, Pejman,2015, Security System for Mobile Messaging Applications, Master of Science Thesis, Department of ICT, KTH University, Stockholm, Sweden.
Jackson, SJ, Foucault Welles, B ,2015. Hijacking #myNYPD: Social media dissent and networked counterpublics. Journal of Communication 65(6): 932–952.
Kanner, A. D., Coyne, J. C., Schaefer, C., & Lazarus, R. S. (1981). Comparison of two modes of stress measurement: Daily hassles and uplifts versus major life events. Journal of Behavioural Medicine, 4, 1–39. 
Meraz, S, Papacharissi, Z ,2013. Networked gatekeeping and networked framing on #Egypt. The International Journal of Press/Politics 18(2): 138–166.
Rashidi, amir, 2021. Social media helps and hurts Iranian elections. Here’s how, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/social-media-helps-and-hurts-iranian-elections-heres-how.