روند توسعه گردشگری در ایران با اقامتگاه های بوم گردی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستائی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیای روستائی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی روند توسعه گردشگری در ایران با شرایط اقامتگاه های متنوع بوم گردی می باشد. این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر روش توصیفی و تحلیلی است در واقع حاصل مطالعه می تواند راهنمای مناسبی برای اجرای مطلوب موضوع باشد. و دراین صورت وضعیت موجود با توصیف صورت می گیرد که در نهایت به تحلیل منتهی می شود و در آخر می تواند الگوی مناسب برای جذب گردشگران با انگیزه آشنائی با سنت و اداب و رسوم باشد. در این مطالعه برای تعیین پایایی پرسشنامه با تاکید بر همسانی درونی سوالات از طریق محاسبه ضریب الفای کرانباخ عمل شده است که با نرم افزار22 SPSSبرای مجموعه سوالات مربوط به هر متغییر اقدام شده است در نهایت آزمون همبستگی نشان داد که 6 فرضیه مورد ارزیابی قرار داد که هر شش فرضیه تایید شدند .یعنی گردشگری با اقامت در فضای های سنتی و بومی کشورمان قابل اجراست، اقامت گردشگران در اقامتگاه‌های بوم گردی دارای پیامدهای مثبت است، بین وجود جاذبه‌های طبیعی، زیرساختی، مدیریتی و فرهنگی توسعه گردشگری از دیدگاه مردم محلی و بومی رابطه معنی داری وجود دارد، بین توسعه گردشگری و افزایش جذب گردشگر رابطه معنی داری وجود دارد، بین وجود جاذبه‌های طبیعی، زیر ساختی، مدیریتی و فرهنگی در مناطق و توسعه گردشگری رابطه معنی داری وجود دارد و بین رضایت گردشگران وارد شده به مناطق و توسعه گردشگری از دیدگاه گردشگران رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The trend of tourism development in Iran with eco-tourism resorts

نویسندگان [English]

  • masood montazeri shahtoori 1
  • alireza estelaji 2
  • majid vali shariat panahi 3
1 PhD student in Geography and Rural Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Human Geography, Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Shahreri, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Rural Geography, Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the trend of tourism development in Iran with the conditions of various ecotourism resorts. This study is applied in terms of purpose and is descriptive and analytical in terms of method. In fact, the result of the study can be a good guide for the optimal implementation of the topic. In this case, the current situation is described, which ultimately leads to analysis, and finally can be a good model for attracting tourists with the motivation of familiarity with traditions and customs. In this study, to determine the reliability of the questionnaire by emphasizing the internal consistency of the questions by calculating Cronbach's alpha coefficient, which was done with SPSS 22 software for a set of questions related to each variable. Finally, the correlation test showed that 6 hypotheses were evaluated All six hypotheses have been confirmed. That is, tourism can be implemented by staying in traditional and indigenous spaces of our country. Tourists staying in eco-tourism resorts has positive consequences. There is a relationship between natural, infrastructural, managerial and cultural attractions. There is a significant relationship between tourism development and increasing tourist attraction, there is a significant relationship between the existence of natural, infrastructural, managerial and cultural attractions in the regions and tourism development, and between the satisfaction of tourists entering the regions and tourism development. From the tourists' point of view, there is a significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism "
  • Tourism planning "
  • Diverse accommodation "
  • "
  • Swot model
عنابستانی، ع. گیاهی، ح. جوانشیر، م. 1397، بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاه های بوم گردی بر  توسعه سکونتگاه های روستایی، مجله فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 29 ( 8) ص، 24
تولایی، س. 1391 بوم گردی باتأکید برجاذبه های گردشگری استان گلستان، مجله پژوهش های جغرافیایی، 58 ()، صص  113
سجاسی قیداری، ح.  افتخاری، ر.   ، پورطاهری، م.1390  پ،هنه بندی پتانسیل بوم گردی حوزه نفوذ شهری با استفاده از روش تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره  TOPSIS وGIS، مجله دو فصلنامه پژوهش های شهری، 4 ( 4) ص 56-41
شاکری زاده، ا.  مهدوی، ف. 1394 تعیین قابلیت و توان بوم شناختی شهرستان رودان به منظور کاربری طبیعت گردی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی، 2.(47) ص 332-317
نسترن، م. حجه فروش، ش. 1391 سنجش توانمندی های بوم گردی مناطق حفاظت شده با استفاده ازGIS، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 2. ( 46). ص :188-183
صالحی، ص.  ابراهیمی، ل.  فتاحی، ن. 1396، مشارکت محلی و توسعه بومگردی، روستای جنت رودبار، مجله فصلنامه علمی پژوهشی، آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 3(6)، ص136-121
بهرامی، ا. فرهادیان، ه. 1382 نقش بوم گردی در معیشت پایدار جوامع محلی و حفظ منابع طبیعی مجله جهاد دانشگاهی، 258، (22) ، ص 45-1
نوری، غ.  تقی زاده، ز. 1391 ارزیابی آسایش زیست اقلیمی سراب نیلوفر با شاخص های (Evanz)و Thermo‐hydrometric جهت فعالیت های بومگردی، مجله فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب 12، (3) ص 12
میرزاده کوهشاهی، م. شهدادی، ع. رستمی، م. 1397 تعیین مناسب ترین زیست بومهای توسعۀ بومگردی جامعه بنیاد، دهستان سیاهو بندرعباس، مجله دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری،13. (7) ص  80-53
وثوقی، م. حبیبی، س. 1392 دانش بومی؛ گامی به سوی بومی سازی توسعه ی روستایی و توانمندسازی روستاییان، فصلنامه ی مطالعات توسعه ی اجتماعی- فرهنگی،4. (2)، ص  23-9
یاری، ح. حسین زاده، س. رضائی، م (1389)شناخت صنعت جهانگردی وگردشگری، چاپ اول، تهران، نشر سیمای دانش، آذر، صفحه19و144
  چاک. وای،گ. 1382، جهانگردی در چشم انداز جامع،  ویراست دوم،1997 پارسائیان،ع. اعرابی،م. تهران، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
  جان سوار، ب. 1390مدیریت گردشگری پایدار، سبزی، م.  تهران، نشر سازمان  مدیریت صنعتی ص510-461
رنجبریان، ب. زاهدی،م. 1391 خدمات صنعت گردشگری، چاپ پنجم، اصفهان ، نشر  چهار باغ، صفحه 91
چارلز،آر. گلدنر، جی.آر. برنت،ریچی.1392، شناخت صنعت گردشگری اصول، رویه ها و رویکردها، ضرغام بروجنی، ح. بذر افشان، م.  ایوبی یزدی، ح. تهران،  انتشارات مهکامه، ص 303-84
ضیائی، م. تراب احمدی م. 1392 شناخت صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی، چاپ دوم، تهران، نشر علوم اجتماعی، ص 300-81
محمودی، م. مقدمی امیر،م. 1390 مدیریت نوین توریسم جهانی(شناخت مفاهیم، اصول و بازاریابی توریسم، چاپ دوم، تهران، انتشاررات مهکامه
قاسمی ف، .زیاری ک، .صادقی م، (1393) تحلیل کیفی و مکانی مراکز اقامتی شهر شیراز جهت توسعه گردشگری (با تاکید بر هتل ها)، فصل نامه جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای، 11 . (4) تابستان1393،.13-11صفحه
 طاهری دمنه، م. فرمانی، س. مستوفی، ر. (1390)بررسی چالش های موجود در صنعت گردشگری شهر شیراز در ارتباط با محدویت های مراکز اقامتی، 8 (2) :132-117
کرمی،م. ،حسین زاده دلیر،ک. ،خلیلی،ر (1391) ارزیابی دسترسی گردشگران شهری به اماکن خدماتی – رفاهی درشهرداری ایران، فصلنامه فضای گردشگری، 11(3): 127-108
منتظری شاه توری، م. 1398، روند توسعه گردشگری در ایران با شرایط اقامتی متنوع ( مطالعه موردی : اقامتگاه های بوم گردی) پایان نامه دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستائی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران. 215 صفحه
دلبری، ع. رجبی،م.  1390مدیریت مقصد توریسم،تهران ، انتشارت، مهکامه، ص 65
حسن پور، م. داغستانی، س. 1392 برنامه ریزی گردشگری ،تهران ،نشر مکامهه،ص 124،128
کاظمی،م. 1390، مدیریت گردشگری، انتشارات سمت، تهران، ص-3-226
جان سی، ه. 1393مدیریت بحران در صنعت گردشگری علت ها و پیامد ها، گوهری،م. ،تهران مهکامه ص 60
یاوری، ح. 1390، آشنائی با جاذبه های گردشگری ایران، تهران، نشر آذر ، ص35
شمس الدینی، ع. کردوانی، پ. عسگری، رسول. 1397، ارائه مدل آینده نگر کارآفرینی مبتنی بر بومگردی در روستاهای هدف گردشگری، مجله فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 31 (8) سال، ص  102-91                     
میرزاده کوهشاهی، م. دهقانی، ا. 1395بررسی نقش پتانسیل های بومگردی بندرعباس در جذب گردشگران مجله پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان، 11 (4) ص، 20
Marketing strategies for hotel, Arthur Median and Benjamin Lee. Journal of Hospitality Management vol .1 No.3,1982