تبیین معنا گرایی بدنمند در کیفیت بخشی جغرافیای شهری از منظر اندیشه های مارک ال جانسون و جرج لیکاف (نمونه موردی :میدان های تهران)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

فضاهای کالبدی و شهری معاصر به واسطه محرومیت حسی ارتباط انسان با جهان پیرامون با نتایجِ ناگواری مواجه است و تاکید بیش از اندازه بر ابعاد ذهنی و مفهومیِ معماری بیشتر به نابودی ماهیت فیزیکی، حسی معماری می انجامد.مارک ال جانسون و جرج لیکاف با مطرح کردن موضوع جسمانیت معنا و تاکید بر اهمیت جایگاه بدن در فرایند ادراک و شناخت، به توانمندی پدیدارشناسی معماری در معنا دار کردن مکان های خلق شده توجه ویژه ای قائل هستند.این پژوهش در پی پاسخ به این سئوال است که کیفیت بنیادی پدیدارشناختی تجربه ادراک بدنمند از منظر اندیشه های جانسون و لیکاف بر اساس چه الگوهایی شکل می گیرد؟ و چه مولفه هایی را به مثابه دریافت معنای برآمده از تجربه حضور کشف می کند؟ برای پاسخ به این سؤال از روش کیفی پدیدارشناسی و بر اساس الگوی ماکس ون منن و همچنین با روش کدگذاری آزاد، محوری و گزینشی استفاده‌شده است که بر اساس آن از طریق مشاهده و مصاحبه نیمه ساختاریافته و باز با تعدادی از متخصصین انجام‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ادراک حسی بدنمند، کانون تجربه و فهم ما از جهان پیرامون است . نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که یازده مولفه در جهت تعیین الگوهای کیفی درک جسمانیت معنا درفضای شهری چند میدان تهران، مبتنی بر مفاهیم پدیدارشناسانه ادراکات حسی استخراج شد که شامل فضای رویداد، الگوپذیری فعالیت ها، غنای حسی، خوانایی، خاطره و تخیل، حضور، احساسی از تاریخ، جزییات، فرم و تناسبات هندسی، محیط پیرامون و نشانه ها بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaning the semanticism of aembodied perception in the quality of urban geography from the persective of the thoughts of Mark . Jahnson and George Lak off. (Case study: Tehran Square)

نویسندگان [English]

  • Darya Nosratpour 1
  • Mojtaba Ansari 2
  • Hassanali Pourmand 2
1 PhD student, Department of Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Contemporary physical and urban spaces face unfortunate consequences due to the sensory deprivation of human connection with the world around them And overemphasis on the mental and conceptual dimensions of architecture further leads to the destruction of the physical, sensory nature of architecture.Mark L. Johnson and George Lakoff pay special attention to the ability of architectural phenomenology to make the created spaces meaningful, by raising the issue of the physicality of meaning and emphasizing the importance of the body's place in the process of perception and cognition.. This study seeks to answer the question of what patterns underlie the fundamental phenomenological quality of the experience of bodily perception from the perspective of Johnson and Lakoff's ideas? And what components does he discover as receiving the meaning derived from the experience of presence? The research findings show that bodily sensory perception is the center of our experience and understanding of the world around us in order to give a pure experience to human beings. The results of this study indicate that eleven components were extracted based on the phenomenological concepts of sensory perceptions in order to determine the qualitative patterns of perception of the corporeality of meaning in the urban space of several squares of Tehran, including event space, patterning activities, sensory richness, readability, memory and imagination, Presence, sense of history, detail, geometric form and proportions, surroundings and signs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • enomenology
  • corporeal perception
  • semantic physicality
  • Tehran squares
  • place quality
باشلار، گاستون (1392) بوطیقا فضا، ترجمه مریم کمالی، محمد شیربچه، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
بصیری، مهرانگیز (1392) بدن و حواس در رسانه های نوین هنری، نگاهی از منظر پدیدارشناسی مرلوپونتی، تهران،  فصلنامه کیمیای هنر، شماره 9
پالاسما، یوهانی،1392، دست متفکر، حکمت وجود متجسد در معماری، ترجمه علی اکبری، تهران، انتشارات پرهام
پالاسما،یوهانی،1393، چشمان پوست، ترجمه رامین قدس، تهران، نشر پرهام نقش
پالاسما،یوهانی،1393، چشمان پوست، ترجمه علیرضا فخرکننده، تهران، نشر چشمه
پریموزیک، دنیل تامس،1387، مرلوپونتی، فلسفه و معنا، ترجمه محمد رضا ابوالقاسمی، تهران، نشرمرکز
جانسون، مارک ال، 1396، زیبایی شناسی فهم انسان معنای بدن، ترجمه جهانشاه میرزابیگی، تهران،  انتشارات آگاه
جانسون، مارک ال، 1396،معنای مجسم معماری، ذهن در معماری، ترجمه رضا امیررحیمی، تهران، نشر معمار.
دووینیمون، فردریک،1393، بدن اگاهی، ترجمه مریم خدادادی، تهران،  انتشارات ققنوس
زومتور، پیتر،1394، رهیافت پدیدارشناسانه در اندیشه پیتر زومتور، ترجمه مرتضی نیک فطرت و همکاران، تهران،  انتشارات فکرنو
شیرازی، محمدرضا،1389، پدیدارشناسی در عمل آموختن از تحلیل پدیدارشناختی پالاسما از ویلا مه یرا، مجله آرمانشهر، شماره 4
ضیمران، محمد، ارشاد، محمد رضا، 1393، اندیشه های فلسفی در پایان هزاره دوم، تهران،  نشر هرمس
عسگری، رضا، 1397، مساله معنا در معماری، تهران، مجله معمار، شماره 108،صص13-6.
ماتیوس، اریک،1389، درآمدی به اندیشه های مرلوپونتی، ترجمه رمضان برخوردار، تهران،  انتشارات گام نو
مرادی پردنجانی،حجت الله، صادقی،ستار،1393، پدیدارشناسی، رویکردی فلسفی، تفسیری و روش شناختی به مطالعات کارآفرینی، تهران، دو فصلنامه مطالعات روش شناسی دین، سال یازدهم، شماره 44.
مهدلیکوا، آوا، 1394، در جست و جوی تجربیات جدید بدن به واسطه فضا، نسبت میان سوژه و فضا، ترجمه مهرداد پارسا، تهران، ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، سال دهم شماره 6، پیاپی113
Anderson, V. (2010). The experience of night shift registered nurses in an acute care setting: a phenomenological study Montana State University-Bozeman. College of Nursing.
Moustakas, C, E. (1994). Phenomenology research methods. Thousand Oaks, Ca; Sage Publications.
Montagu, Ashley (1986) Touching: The Human Significance of the Skin, Harper & Row (New York), P 3.