ارائه الگوی درآمدزایی پایدار در مناطق شهری (مورد مطالعه: منطقه22 تهران)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بررسی منابع درآمدی شهرداری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این اهمیت نه تنها در شهرهای کشور بلکه در تمامی نظام های مدیریت شهری که در کشورهای مختلف مطرح بوده، به گونه ای که چگونگی تأمین مالی و مدیریت هزینه و درآمد به شکل کارآمد و اثربخش یکی از چالش های عام و مشترک گزارش شده از کشورهای مختلف می باشد. به همین منظور هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی درآمدزایی پایدار در مناطق شهری است که به عنوان نمونه منطقه22 تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام، توصیفی تحلیلی است. گردآوری داده ها بر اساس روش کتابخانه ای و پیمایشی انجام گردید. بدین صورت که پس از مشخص شدن چهار چوب موضوع، اطلاعات مربوط به ویژگی های نظام در آمدی شهرداری های کشور از منابع مختلف استخراج شده و داده های درآمد منطقه 22 شهرداری تهران برای دوره ۱۳۸۷-۱۳۹7 از شهرداری تهران اخذ شد. در بخش پیمایشی، اقدام به مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از کارشناسان خبره گردید. جامعه آماری تحقیق، شامل حجم نمونه برابر با 60 نفر در قالب ۴ گروه می باشد. روش نمونه گیری استفاده شده، روش هدفمند از نوع گلوله برفی بوده است. بر اساس یافته های تحقیق میانگین شاخص مدیریتی – اجرایی (3.35)، شاخص اقتصادی (3.73)، شاخص خدماتی (3.69)، شاخص ساختاری (3.19) و شاخص قانونگرایی (3.6) بدست آمد. لذا میانگین شاخص های مورد بررسی از متوسط مورد انتظار بالاتر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of sustainable income generation in urban areas (Case study: District 22 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • aliasghar sefidrou
  • hoseein mojtabazadeh
  • mozhgan nadiri
Department of Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The study of municipal revenue sources is of particular importance. This importance is not only in the cities of the country but also in all urban management systems that have been proposed in different countries, so that how to finance and manage costs and revenues efficiently and effectively is one of the common and common challenges reported from different countries. is. Therefore, the purpose of this study is to provide a model of sustainable income generation in urban areas, which has been studied as an example of District 22 of Tehran. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. Data were collected based on library and survey methods. Thus, after determining the context of the issue, information about the characteristics of the revenue system of the country's municipalities was extracted from various sources and revenue data of District 22 of Tehran Municipality for the period 1397-1387 was obtained from Tehran Municipality. In the survey section, experts were interviewed and a questionnaire was completed. The statistical population of the study includes a sample size of 60 people in 4 groups. The sampling method used was a targeted method of snowball. Based on the research findings, the average managerial-executive index (3.35), economic index (3.73), service index (3.69), structural index (3.19) and legalism index (3.6) were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revenue generation
  • revenue sources
  • urban management
  • Tehran Municipality
  • District 22
ابوالحسنی طرقی، فاطمه و بخشی دستجردی، رسول، (۱۳۸۹) بررسی اثرات وضع مالیات بر زمین در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویایی قابل محاسبه؛ فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال پانزدهم، شماره ۴۴.
اطهاری، کمال (1389)، اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ایران، فصلنامه اقتصاد شهری، شماره7، 55-65.
 اطهاری، کمال (۱۳۹۱)، مدیریت شهر و توسعه اقتصادی، مجموعه سخنرانی­های نشست تخصصی مدیریت شهری و اقتصاد مقاومتی، برج میلاد تهران.
حاجی لو، مهران، میره ای، محمد و پیله ور، مهدی (1397)، بررسی منابع درآمدهای پایدار شهرداری‌ها (مورد مطالعه: شهر شبستر استان آذربایجان شرقی)، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، شماره 5، پیاپی 20، 1-22.
حسین زاده، علی حسین و فدائی ده چشمه، حمید (1391)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت شهروندان در امور شهری (مطالعه موردی: شهر شهرکرد)، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال دوم، شماره پنجم.
شرزه ای، غلامعلی و ماجد، وحید (1390)، تأمین مالی پایدار شهر، چگونگی تأمین مالی به منظور توسعه پایدار شهر، دوفصلنامه مدیریت شهری، شماره ویژه نامه بهار و تابستان، صص 292-316.
عظیمی، میترا (1393)، تحلیل و ارزیابی الگوی تأمین مالی شهرداری‌ها و آثار آن بر پایداری شهری (نمونه موردی: کلانشهر مشهد)، رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز.
مرکز آمار ایران، (1395)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران
مسگری، سمیه، نعیمی صدیق، علی و عبدالشاه، محمد (1397)، بررسی عوامل موثر بر درآمد شهرداری‌ها و ارائه راهبردهای مناسب به منظور ایجاد درآمد پایدار، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و سوم، شماره دوم، شماره پیاپی 129، 74- 89.
مظفری، غلامحسین، پاپلی یزدی، محمدحسین، وثوقی، فاطمه و حاتمی نژاد، حسین (1395)، ارائه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداریها (مطالعه موردی: شهرداری تهران)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و یکم، شماره چهارم، شماره پیایی 123، 24-44.
Di Napoli, T. P. (2014). Planning and Financing New York State’s Capital Investments. Office of Budget and Policy Analysis.Thisreport is available through the Comptroller’s website at: www.osc.state.ny.us.
Frazier. J. G. (1977) Sustainable Development: Modern elixir or sack Environmental conservation, 24(2) 182-193. dress?
Friedrich, P., Gwiazda, J., Nam, C.W. ,(2003), "Development of Local Public Finance in Europe", CESifo Working Paper, No.1107.
Gonzalez, L.M., Mesa Callejas, R.J., (2008), "Improved Local Public Finance: The Case of the Municipality of Medellín", Cuadernos de Administración’s, Vol.21, No.35, 327-351.
Janoušková, J. & Sobotovičová, Š. (2019). Fiscal autonomy of municipalities in the context of land taxation in the Czech Republic. Land Use Policy, 82, 30-36.
Kamrul I,& Fahim H, (2010), Comparisons between global warming potential and cost–benefit criteria for optimal planning of a municipal solid waste management system Journal of Cleaner Production, Vol. 02, NO. 1, pp. 1-11.
Khmel, V., Zhao, S. (2015), Arrangement of financing for highway infrastructure projects under the conditions of Public–Private Partnership, IATSS Research,
Luiz & De Meelo (2002), “Public Finance, Government Spending and Economic Growth: The Case of Local Governments in Brazil”, Applied Economics, 34(2002), pp. 1871-83.
Ultsch, A., & Behnisch, M. (2017). Effects of the payout system of income taxes to municipalities in Germany. Applied geography, 81, 21-31.
United Nattions Human Settlements Programme, (2009), "Guide to Municipal Finance", Nairobi: UN- HABITAT.