درآمدی بر مسئله ‏شناسی تحلیلی در سیاست‏گذاری شهری (مورد مطالعه: کلان شهرهای معین کشور)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی. گروه علوم سیاسی. دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانش آموخته دکتری جغرافیای شهری و پژوهشگر ارشد معاونت برنامه ریزی شهرداری کرمان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

مساله شناسی در سیاستگذاری شهری یکی از مهارت های ضروری جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و انجام اقدامات عملی جهت رفع مسائل و مشکلات شهری است. مسأله محوری در سیاست‏گذاری شهری دولت ها را برآن داشته است که با احصاء مسائل شهری اولویت دار به تعمق حکمرانی خوب شهری کمک شایانی نمایند. شهرهای جهان درگیر مسائل عدیده ای هستند که این مسائل از ابعاد گوناگونی برخوردارند. دولت ها به ناچار فرصت کافی جهت پرداختن به همه حوزه ها برخوردار نمی باشند. سیاستگذاری شهری یکی از حوزه های کاربردی و بین رشته ای است که به دولت ها در پرداختن به مشکلات اصلی شهری مدد رسانده است. پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ مناسب به این سوال است که سیاستگذاری های مناسب با هر کدام از مسائل کلان شهرها کدام است. مسائل عمده سیاست گذاری شهری شامل فقر شهری، زنان شهری، عدالت شهری... است که هر کدام از این حوزه ها با روش مساله شناسی تحلیلی در سیاست گذاری قابل تحلیل است. مساله شناسی تحلیلی در سیاستگذاری شهری با تبدیل شهرها از مکان‏هایی کوچک در گذشته به مکان‏هایی بزرگ توجه بیشتر سیاستگذاران را جلب کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد هر کدام از کلان شهرهای کشور با توجه به اهمیت و جایگاه منطقه ای خود از مسائل خاصی برخوردارند نیازمند سیاست گذاری های ویژه همان شهر است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از جمع آوری داده‏های دست دوم، اسناد کتابخانه ای و بهره گیری از منابع معتبر، به اهمیت مسئله‏شناسی در سیاستگذاری شهری پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Introduction to Problematic Issues in Urban Policy Making

نویسندگان [English]

  • yousof moslemi mehni 1
  • Ali Ilkhani Pournadri 2
  • Hamideh Afsharmanesh 3
  • Naghmeh sedeghi 4
1 law & political science, political science. shahid bahonar university
2 Member of the Faculty of Law and Political Sciences, Shahid Bahonar University, Kerman
3 Graduated with a PhD in Urban Geography and Senior Researcher of Kerman Municipality Planning Deputy
4 Master's student of political science at Shahid Bahoner University, Kerman
چکیده [English]

Policymaking is a mixture of science, art and the art of governance. Policies determine the framework of our lives in society, so they need to be carefully scrutinized. At the same time, the science that carries out this important task is the knowledge of public policy making. The central issue of policymaking has been to divide it into different branches and subdivisions, including cities and urban policymaking. Particularly dedicated. Urban policy studies are a widespread and influential study of urban management and policymaking around the world. Converting cities from small and small cities to large and metropolitan areas has attracted more attention from planners and policymakers. Since policymaking is the task of organizing affairs, urban policymaking is one of the essentials and developmental foundations of governments. In this paper, researchers attempt to address the importance of problematics in urban policy by using descriptive-analytical methods and gathering the data needed with the help of second-rate documents, library documents, and credible sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy making
  • urban policy making
  • Analytical problematics
  • Problem analysis
Alvani, Seyed Mehdi (2001), Decision Making and Determining Government Policy, samt publishing,Tehran, 2001
Tavassoli, Gholam Abbas (2016), Urban Sociology, Tehran, Sociologists Publishing, First Edition, December 2016
Gholipour, Rahmatollah and Pourahangar, Ebrahim Gholam (2010), Public Policy Process in Iran, Tehran, Research Center of the Islamic Council, First Edition, Winter 1398
Akbar, Parhizkar (1998), Attraction and Access Models in Urban and Regional Planning, No. 8.
Jajromi, Hossein (2010), A Look at Participatory Policy Making in Iran, No. 34, December 2010.
Javaheri, Hassan and Hataminejad, Hossein and Ziari, Keramatollah and Pour Ahmad, Ahmad (2013), Fuzzy approach and multidimensional poverty zoning in urban spaces (Case study of Kamyaran city) Regional Planning Quarterly, Fourth Year, Issue 13.
Heidari, Saman and Fani, Zohreh and Aghaei, Parviz (2015), Assessing the quality of urban life with emphasis on gender, Case study: Qarabagh city.
 Hatami Nejad, Hossein and Jahedi, Fatemeh, The position of women's environmental knowledge in sustainable urban development, Year 9, No. 95.
Heidari, Fardin and Zarei, Majid (1397), The concept of the right to the city and its relationship with urban design, citizen-oriented application of comprehensive norms expressing citizen-oriented with qualitative characteristics of urban design, No. 46.
 Hatami Nejad, Hossein and Jaheri, Fatemeh (2009), The position of women's environmental knowledge in sustainable urban development, No. 95
 Dadashpour, Hashem and Alvandbpour, Nina (2017), Conceptual Typology of Justice in Urban Planning Theories in the Framework of an Interdisciplinary Approach, Ninth Volume, No. 2, pp. 1-27.
 Shakoori, Ali and Saeedi, Ali Asghar (2013), Family Poverty and Urban Women (with emphasis on the metropolis of Tehran.).
Sharifi, Elham and Ghorbannia, Nasser and Rahaei, Saeed and Rai, Massoud and Abedini, Ahmad (2015), A Study of the Rule of Jurisprudential Justice and Its Relationship with Urban Justice in Women's Citizenship Participation, Urban Management Journal, No. 45.
 Rahimi, Akbar and Vaezi, Musa and Mohammadi, Hojjat and Bakuei, Maedeh (2015), Evaluation of Gender Justice in Urban Public Space, Case Study: Tabriz City Center, Journal of Scientific Research, Year 9, Issue 3, Fall 2016.
 Rafieian, Mojtaba and Nastaran, Mahin and Azizpour, Solmaz (2013), Satisfaction assessment of the quality of urban space with respect to gender variables (Case study: Karaj Family Garden), Year 11, Issue 4, Winter 2013, pp. 35-58.
 Rezazadeh, Razieh and Mohadi, Maryam (2010), A Study of Women's Presence in Urban Spaces, Issue 12, Year 6, Winter 2012, Pages 15-26.
Rezazadeh, Razieh (2010), Urban space, the basis of social justice, the study of barriers and factors of women's participation in public spaces, No. 7.
 Teeyeh, Zahra (2018), A Comparative Study of Effective Methods of Realizing Civil Participation in Urban Policy Making in Iran and France, Public Policy Journal: Fall 2017, No. 3, Volume 3, pp. 123-135.
 Talei, Mohammad and Mesgari, Mohammad Saadi and Sharifi, Ali (2008), Development of a fine-grained spatial algorithm to assess the level of access to urban services, Volume 43, Number 4.
 Fani, Zohreh and Vahedi Yeganeh, Farid (2017), Analysis of Individual-Social Quality of Life Indicators in Urban Spaces with Emphasis on Gender (Case Study: Sanandaj City), Human Settlement Planning Studies, Twelfth Year, No. 38, Spring 1396, pp. 83-102.
Grossi, Saeed and Shams al-Dini Motlagh, Mohammad Hassan (2013), Perception of social justice in terms of citizens' access to urban services (Case study: the city of Kerman), third year, ninth issue, pages 41-66.
 Lotfi, Sedigheh and Manouchehri Miandoab, Ayub and Ahar, Hassan and Saleki Mohammad Ali (2012), Measuring the level of access to urban facilities using fuzzy logic, case study: Tabriz, No. 3.
 Mousavi, Yaghoub and Samadi, Ali (1397), Analysis of social and economic inequality in access and use of urban public spaces (Case study: Tehran), eighth year, number twenty-sixth.
 Malek Mohammadi, Hamid Reza (2010), An Introduction to Recognizing the Optimal Triangle in New Urban Policy, No. 16, from 289 to 298.
Movahed, Ali and Vali Nouri, Saman (1396), Analysis of Urban Poverty Dynamics in Tehran Metropolis, Scientific-Research Quarterly, Year 15, No. 55.
Moslemi Mehni, Yousef (2015), Urban Policy in Iran: Presenting an Applied Model (Case Study of Kerman Metropolis), Quarterly Journal of Politics, Volume 48, Number 1, Spring 1397, pp. 145-155.
 Mousavi, Yaghoub and Samadi, Ali (1397), Analysis of social and economic inequality in access and use of urban public spaces (case study of Tehran), eighth year, number twenty-ninth.
Malek Mohammadi, Hamidreza (2006), Policy Making: Knowledge and Method, Winter 2006, No. 1, pp. 177-190- Nouri, Alireza and Nedayi Tusi, Sahar (2016), Integrated evaluation of spatial justice in access to basic urban facilities by multi-criteria evaluation of spatial criteria: Ardabil.
 Vahid, Majid (2008), Tehran in the Mirror of Urban Policy, Politics Quarterly, Volume 38, Number 4, Winter 2008, Pages 279-297.
 Bunds,m.(2004),urban social thory (city , self and society) , new York : oxford univer sity press.
 Charles L. Cochran and Eloise F. Malone(2014) Public Policy: Perspectives and Choices, Copyright © 2014 ISBN: 978-1-62637-075-3 pb, 1800 30th Street, Suite 314 Boulder, CO  80301 USA telephone 303.444.6684 fax 303.444.0824.
 Fisher, Frank(2007) Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods, Edited by Frank Fischer Rutgers University Newark, New Jersey, U.S.A. Gerald J. Miller Rutgers University Newark, New Jersey, U.S.A. Mara S. Sidney Rutgers University Newark, New Jersey, U.S.A. © 2007 by Taylor & Francis Group, LLC CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group, an Informa business, CRC Press Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 33487-2742.
 Fact Sheet, Gender Equality and Sustainable Urbanisation , WomenWatch: Gender Equality and Sustainable Urbanisation  fact sheet.
 Joan, Clos (2017) NATIONAL URBAN POLICIES. POLICY PAPER 3: United Nations all rights reserved worldwide.
  Melissa Mackay. Understanding and Applying Basic Public Policy Concepts. University of Guelph Louise Shaxton, Delta Partnership.
 Ministry forregional development of the Czech republic,2010.
  PARYSEK, J. J (2010). URBAN POLICY IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY URBANISATION PROCESSES AND DEVELOPMENT ISSUES OF POLISH CITIES. Journal of Urban and Regional Analysis, 2, 33-44.
 Madani, pours, A (2000). Urban spatial desigh , attitude to spatial social process. farhad mortazai , Tehran , urban planning and processing company.
B. M. Marume, Public Policy and Factors Influencing Public Policy, International Journal of Engineering Science Invention ISSN (Online): 2319 – 6734, ISSN (Print): 2319 – 6726 www.ijesi.org ||Volume 5 Issue 6|| June 2016 || PP.06-14.
 Sabah, Faihan (2014) Urban Policy In Iraq For The Period 1970-2012, Evaluation Study , Journal of Advanced Social Research Vol.4 No.3, March 2014, 5876.