ارائه مدل جمع‌سپاری برای تدوین استراتژی های صنعت خودروسازی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژی صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله مدل جمع-سپاری برای تدوین استراتژی های صنعت خودروسازی را با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی، ارائه می دهد. روش اجرایی این تحقیق، بصورت توصیفی-پیمایشی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری به روش کمترین مجذورات جزئی است. گزینه های انتخابی برای پاسخ به سوالات این تحقیق شامل کارکنان و کارشناسان صنایع خودروسازی شهر تهران انتخاب شدند. بعلاوه، در مواردی از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نیز استفاده شده است. براساس مدل های آماری استاندارد، تعداد نمونه آماری در این تحقیق مطابق فرمول "کوکران" شامل 220 نمونه در نظر گرفته شده است. نمونه های آماری منتخب مقاله به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و بکارگیری نرم‌افزار SMARTPLS انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هوشمندسازی اطلاعات در اتخاذ استراتژی تاثیر مهمی دارد. بعلاوه، نتایج تاثیر هوشمندسازی اطلاعات و اتخاذ استراتژی بر ایجاد ارزش، استقبال مشتری و کاهش هزینه ها در سطح 01/0 معنی دار است. اعداد داخل دایره‌ واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش هستند. میزان 47 درصد واریانس هوشمندسازی اطلاعات، 62 درصد اتخاذ استراتژی، 46 درصد ایجاد ارزش، 38 درصد پذیرش از سوی مشتری و 52 درصد کاهش هزینه ها توسط مدل پژوهش تبیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a crowdsourcing model for developing automotive industry strategies

نویسندگان [English]

  • Saied AhmadiKia 1
  • Mahmoud Mohammadi 2
  • Ali Rezaeian 3
1 Doctoral student of Industrial Strategy Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper presents a crowdsourcing model for developing automotive industry strategies using the partial least squares method. The implementation method of this research is descriptive-survey and the correlational research design is of the type of structural equations using the method of partial least squares. The selected options to answer the questions of this research included the employees and experts of automobile industry in Tehran. In addition, stratified random sampling method has also been used in some cases. Based on standard statistical models, the number of statistical samples in this research is considered to include 220 samples according to the "Cochran" formula. The selected statistical samples of the article responded to the research questionnaire. Data analysis was done using structural equation model and using SMARTPLS software. The results of this research show that information intelligence and strategy adoption on value creation, customer acceptance and cost reduction are significant at the 0.01 level. The numbers inside the circle are the explained variance of the research variables. 47% of information intelligence variance, 62% of strategy adoption, 46% of value creation, 38% of customer acceptance and 52% of cost reduction were explained by the research model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crowdsourcing
  • strategy formulation
  • automotive industry
  • minimum squares
محمدبیگی، ابوالفضل؛ محمدصالحی، نرگس و  گل، محمدعلی (1393)، روایی و پایایی ابزارها و روش‌های مختلف اندازه‌گیری آنها در پژوهش‌های کاربردی در سلامت، جلو 13، شماره 12، ص 1170-1153.
حبیبی، حمیدرضا (1390)، استفاده از جمع سپاری برای تجاری سازی ایدهها، محصولات و خدمات درکسب وکارها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
زرندی، سعید، افشارپور، محسن، عساکره سجاد (1394)، مطالعه‌ی تطبیقی مدل‌های کسب ‌و‌کار پلتفرم‌های برتر تأمین مالی جمعی در جهان، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 3 (2): 150-127
شفیعی، ساناز (1396)، عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونیک مشتریان در جمع سپاری و ارتقای عملکرد شرکت؛ مطالعة موردی: مدیران بازاریابی شهر اصفهان، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 2 (25): 134-115
عنصری، هاله (1392)، طراحی نظام جمع سپاری مدیریت دانش مشتری، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده اقتصاد و حسابداری
موسوی نژادیان، سنا (1396)، روشی برای بهبود کیفیت در سکو‌های جمع‌سپاری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشکده فنی و مهندسی
وزیری تبار، مهری (1395)، شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی جمع سپاری در صنعت بیمه در زمینه طراحی محصول، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری
Ales, L., Cho, S. H., & Körpeoğlu, E. (2019). Innovation and crowdsourcing contests. In Sharing Economy (pp. 379-406). Springer, Cham.
Bailey, D., Pitelis, C., & Tomlinson, P. R. (2019). Strategic management and regional industrial strategy: cross fertilisation to mutual advantage. Regional Studies.
Dahlberg, T., Hokkanen, P., & Newman, M. (2016). How Business Strategy and Technology Impact the Role and the Tasks of CIOs: An Evolutionary Model. International Journal of IT/Business Alignment and Governance (IJITBAG)7(1), 1-19.
Dyson, R. G., (2004), Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick, European Journal of Operational Research, (152), pp. 631–640.
Freedman, David M; & Nutting، Matthew.R. (2015). Equity crowdfunding for investor. New Jersey: Wiley
Goldman, J. P., Clematide, S., Avanzi, M., & Tandler, R. (2018). Strategies and Challenges for Crowdsourcing Regional Dialect Perception Data for Swiss German and Swiss French. In Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2018).
Gowdy, H., A. Hildebrand, et al. (2009). "Convergence: How five trends will reshape the social sector." The James Irvine Foundation
Kohler, T., & Chesbrough, H. (2019). From collaborative community to competitive market: the quest to build a crowdsourcing platform for social innovation. R&D Management49(3), 356-368.
Nguyen, A. T., Lease, M., & Wallace, B. C. (2019). Explainable Modeling of Annotations in Crowdsourcing.
Pollok, P., Lüttgens, D., & Piller, F. T. (2019). Attracting solutions in crowdsourcing contests: The role of knowledge distance, identity disclosure, and seeker status. Research Policy48(1), 98-114.
Sevkli. M., A. Oztekin., O. Uysal., G.Torlak., A. Turkyilmaz., D. Delen. (2012). Development of a fuzzy ANP based SWOT analysis for the airline industry in Turkey Expert Systems with Applications, Volume 39, Issue 1, January 2012, Pages 14-24
Sharma, A., Valo, R., Kalúz, M., Paulen, R., & Fikar, M. (2018). Experimental validation and comparison of time-optimal and industrial strategy for membrane separation process. IFAC-PapersOnLine51(2), 741-746.
Singh, J. (2016). Communist party in Punjab a study of its organization ideology strategy and support structure.
Zavadskas. E.K., Z. TURSKIS, J. TAMOSAITIENE. (2011). Selection of construction enterprises management strategy based on the SWOT and multi-criteria analysis. Archives of Civil and Mechanical Engineering, Volume 11, Issue 4, 2011, Pages 1063-1082.