سنجش محرمیت بر اساس روش نحو فضا در خانه های تاریخی بندر کنگ

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 استادیار گروه معماری ، واحد تهران جنوب، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

معماری در گذشته متناسب با اقلیم، فرهنگ، کاربران و منطقه طراحی می شده است. لذا شناخت مسکن بومی و چگونگی الگوها در شکل گیری خانه ها امری ضروری به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر به منظور بررسی موضوع محرمیت فضاها در خانه‌های سنتی و تاریخی بندر کنگ انجام شده است. محرمیت در این پژوهش در قالب میدان‌دید مورد تحلیل قرار می‌گیرد این شاخص با استفاده از نرم‌افزار نحو فضا بررسی شده است. جهت تحلیل و بررسی ساختار فضایی نمونه‌های موردی پژوهش از روش نحو فضا (اسپیس‌سینتکس ) و نرم افزار دپس‌مپ استفاده شده‌است. این پژوهش ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی است. در بخش تحلیل کمی از داده‌های حاصل از نرم افزار با استفاده از ایزوویست (میدان دید) به منظور استخراج یافته‌ها استفاده شده‌است و در انتها یافته‌های به‌دست آمده به‌وسیله استدلال منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌است. به‌طور کلی نتایج به‌دست آمده از تحلیل خانه‌ها نشان می‌دهد که موضوع محرمیت به‌عنوان یک اصل جدایی ناپذیر علاوه بر مسایل اقلیمی، به‌عنوان یک اصل فرهنگی مورد توجه بوده‌است. همچنین این نتیجه حاصل شده است که ناظر در محل ورودی در فضای ایزوله‌ای قرار می‌گیرد که به سایر فضاهای خانه دسترسی و دید نخواهد داشت و از طرفی با قرار‌گیری ناظر در حیاط ، این فضا به‌عنوان یک فضای خصوصی برای ساکنان که می‌توانند به‌راحتی در آن رفت و آمد کنند، تبدیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of privacy based on space layout in historic houses in the port of Kong

نویسندگان [English]

  • zahra araghizadeh 1
  • hadi ghoddusifar 2
  • Niloufar Nikghadam 3
1 Department of Architecture, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Architecture has been designed in the past to suit climate, culture, users and the region. Therefore, it is essential to know the native housing and how patterns are formed in the houses. The present study was conducted to investigate the issue of public and private spaces in the traditional and historic houses of the Port of Kong. Spatial syntax (Space Syntax) and Depression Map software were used to analyze the spatial structure of the case studies. This study uses a combination of qualitative and quantitative methods. In the quantitative analysis section, the data from the software using isovist (field of view) were used to extract the findings and finally the findings were analyzed by logical reasoning. In general, the results obtained from the analysis of the houses show that the issue of privacy has been considered as a cultural principle in addition to climate issues. It is also concluded that the observer will be placed in an isolated space at the entrance that will not have access to other areas of the house and, on the other hand, with the observer in the yard, this space will be used as a private space for residents to access. Conveniently commute in, it will become.

کلیدواژه‌ها [English]

  • kong harbour
  • Space Syntax
  • vernacular Housing
  • Yard
  • Entrance
حیدری، علی اکبر، پیوسته گر، یعقوب، محبی نژاد، سارا، کیانی، مریم، 1396، ارزشیابی شیوه های ایجاد محرمیت در سه نظام پیمون بزرگ، کوچک و خرده پیمون در پیکره بندی مسکن ایرانی- اسلامی با استفاده از تاکنیک نحو فضا، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 21-33
حیدری، علی اکبر، نقی پور، ملیحه، 1397، تحلیل محرمیت در خانه های سنتی بر اساس نسبت توده به (فضا نمونه موردی: خانه های تک حیاط در اقلیم گرم و خشک)، نشریه معماری اقلیم گرم و خشک،سال ششم، شماره هشتم، 77-99
دبیری نژاد، ناعمه، سلطان زاده، حسین، 1397، نقش جایگاه اجتماعی زنان در شکل گیری نظام خانه های بندر کُنگ با رویکرد پایداری اجتماعی، ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران و معماری و مدیریت شهری، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دبیری نژاد، ناعمه، سلطان زاده، حسین، 1398، بررسی راهکارهای توسعه پایدار در معماری استان هرمزگان، دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21، دانشگاه جامع علمی کاربردی
دهخدا، علی اکبر،1377، لغت نامه دهخدا، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
دیده بان، محمد، پور دیهمی، شهرام و ریسمانچیان، امید،1392، روابط بین ویژگی های شناختی و پیکره بندی فضایی محیط مصنوع، تجربه ای در دزفول، دوفصلنامه مطالعات معماری ایران، 1(4)، 37-64.
راپاپورت، آموس، 1389، انسان شناسی مسکن، ترجمه خسرو افضلیان، انتشارات حرفه هنرمند، تهران.
ریسمانچیان، امید و سایمون، بل،1390، بررسی جدا افتدگی فضا بین بافت فرسوده در ساختار شهر تهران به روش چیدمان فضا، باغ نظر 8(17)، 69-80.
سلطانی فرد، هادی، حاتمی نژاد حسین، عباس زادگان، مصطفی و پور احمد، احمد، 1393، تحلیل دگرگونی بافت تاریخی شهر سبزوار با استفاده از تئوری چیدمان فضا(1285-1385ه.ش)، فصلنامه فضای جغرافیا، 14(38)، 163-179.
سلطانی فرد، هادی، حاتمی نژاد حسین، عباس زادگان، مصطفی و پور احمد، احمد، 1392، تحلیل دگرگونی ساختار کالبدی-فضای شهر ایرانی-اسلامی(مطالعه موردی شهر سبزوار)، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره 14، 3-21.
عمید، حسن، 2773 ، فرهنگ لغت عمید
مظفر، فرهنگ؛ حسینی، باقر و عبد مجیری، باقر،1391 ، فرهنگ در پژوهش های معماری، مسکن و محیط روستا، شمارة 138 .
معماریان، غلامحسین،1381، نحو فضای معماری، مجله صفه، 35، 74-84.
معماریان، غلامحسین، 1373 ، آشنایی با معماری مسکونی ایرانی : گونه شناسی درونگرا، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.
معماریان، غلامحسین، هاشمی ظفر الجردی، سید مجید و کمالی پور، حسام، 1389، تاثیر فرهنگ دینی بر شکل خانه: مقایسه تطبیقی خانه در محله مسلمان، زرتشتیان و یهوریان کرمان، تحقیقات فرهنگی، 3(2)، 1-25.
معماریان، غلامحسین،1384، سیری در مبانی نظری معماری، تهران، سروش دانش.
همدانی گلشن، حامد، 1394، بازاندیشی نظریه نحو فضا، رهیافتی در معماری و طراحی شهری، مطالعه موردی خانه بروجردی های کاشان، نظریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره20، شماره2، 85-92.
Ali Mustafa, Faris, Sanusi Hassan, Ahmad, Yasin Baper, Salahaddin, 2010 , Using Space Syntax Analysis in Detecting Privacy: A Comparative Study of Traditional and Modern House Layouts in Erbil City, Iraq, Asian Social Science, Vol. 6, No. 8; August, 157-166
Alkhazmi Hamza. Mohamed, Esin, Nur,2017, Investigating The Visual Privacy on Houses layouts in Traditional Desert Settlement of Ghadames City- Libya- By Using Space Syntax Analysis, International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 12, Number,  8941-8951
Benedikt. (1979). To take hold of space: Isovists and isovist fields. Environment and Planning B, 6(1), 47-65.
Jamalledin, Soheili,  Bashirzadeh,  Sahar, 2015,  Studying Flexibility Factor in the Architecture of Khaneh-Hussainias Using Space Syntax Theory with Approach to Social Relations, Case Study: Amini, Razavi and Akhavizadegan Khaneh-Hussainia in Qazvin*,  Armanshahr Architecture & Urban Development, 8(14), 67-79, Spring Summer
manum,B.2009,A-graph complementray software for axial-line Analysis, proceeding of the 7th international space syntax symposium,stockholm,sweden,070.
Mostafa,A& Hassan,F,2013, Mosque layout design: An analytrical study of mosque layouts in early ottoman period, frontiers of Architectural Research 2.
Rappaport, Amo, 1969, Hous from and culture. United State of America, University of Wisconsin Milwaukee,