ارائه مدلی جهت ارزیابی مدیریت عملکرد زنجیره تامین سبز در صنعت پتروشیمی با استفاده از روش داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج. ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی،واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران

3 استادیار آمار، گروه ریاضی و آمار، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تدوین الگوی مفهومی مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت پتروشیمی (منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی) با استفاده از با استفاده از روش کیفی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد می‌باشد. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر داده‌ها آمیخته اکتشافی و بر حسب ماهیت و نوع مطالعه از نوع پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه مورد پژوهش بوده و روش نمونه‌گیری با استفاده از تکنیک هدفمند و گلوله برفی است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه اکتشافی و نیمه‌ساختار یافته می‌باشد، سؤالات مصاحبه از قبل طراحی و مشخص شدند. مصاحبه‌ها به‌صورت حضوری و فردی با افراد صاحب‌نظر صورت گرفت. نتایج پژوهش، نشان‌دهنده استخراج 60 کد یا مفهوم اولیه از مصاحبه‌ها و 14 معیار محوری است که در قالب مدل پارادایمی با استفاده از تکنیک دلفی شامل شرایط علّی (ساختار سازمانی، آموزش نیروی انسانی، عوامل مدیریتی، برنامه‌ریزی زیست‌محیطی و قوانین زیست‌محیطی)، شرایط زمینه‌ای (حمایت دولت)، شرایط مداخله‌گر (نارسایی‌هایی همانند تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی)، پدیده محوری (گرایش به مدیریت عملکرد زنجیره سبز تأمین، بهبود عملکرد محیط زیستی)، راهبردها (نظارت و ارزیابی و الزامات زیست محیطی در حوزه مدیریت و ...)، پیامدها (پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) قرار گرفت. نتایج نشان داد که چگونه می توان با استفاده از ترکیب مناسبی از عومل مطرح‌شده به ارائه مدلی جهت ارزیابی مدیریت عملکرد زنجیره تامین سبز در صنعت پتروشیمی با استفاده از روش داده بنیاد پرداخت. پس از طراحی نظریه، ابعاد آن از طریق تلفیق رویکرد نظریه داده‌بنیاد با روش دلفی مورد ارزیابی و تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model to evaluate the performance management of green supply chain in the petrochemical industry Using the data foundation method

نویسندگان [English]

  • Hadis Alipour 1
  • Heirsh Soltanpanah 2
  • Adel Fatemi 3
1 Ph.D. Student in Industrial Management, Sanandaj branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
3 Assistant Professor in Statistics, Department of Applied Statistics, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of the current research is to identify and compile a conceptual model of green supply chain management in the petrochemical industry (petrochemical special economic zone) using the qualitative method of data-based theory processing. The current research method is based on the practical purpose, in terms of data, it is mixed exploratory, and according to the nature and type of study, it is a cross-sectional survey. The statistical population is experts, professors and experts in the research field. The sample size is using the purposeful and snowball technique. The data collection tool is exploratory and semi-structured interview, the interview questions were designed and specified in advance. Interviews were conducted face-to-face with experts. The results of the current research show the extraction of 60 codes or initial concepts from the interviews and 14 central criteria, which in the form of a paradigm model using the Delphi technique include causal conditions (organizational structure, human resources training, management factors, environmental planning(and environmental laws), background conditions (government support), intervening conditions (inadequacies such as sanctions and financial restrictions), central phenomenon (tendency to manage green supply chain performance, improve environmental performance ), strategies (monitoring and evaluation and environmental requirements in the field of management, etc.), consequences (economic, social and environmental consequences). After designing the theory, its dimensions were evaluated and confirmed by combining the foundation data theory approach with the Delphi method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • supply chain
  • green supply chain
آذر، عادل؛ محمودیان، امید؛ هاشمی، مهدی (1395). ارائه روشی به منظور ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین سبز پتروشیمیهای عسلویه با استفاده از ترکیب روش فازی و مدل‌سازی غیرخطی. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 12 (48)، 194-173.
اجلی، مهدی؛ نصیری، عباس؛ هدایتی، حسن (1400). تأثیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین سبز بر همکاری محیطی و عملکرد پایداری با ترکیب تحلیل مسیر و تکنیک‌های تصمیم‌گیری، نشریه محیط زیست و توسعه فرابخشی، 6 (11)، 77-60.
بازرگان، علی (1391). مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته. چاپ سوم، تهران: نشر دیدار.
توبچی­ثانی، علی؛ محمدی، محمود؛ خزایی، سعید. (1398). به سوی برنامه­ریزی در عصر جدید؛ مطالعه تطبیقی برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای با آینده پژوهی. فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی منطقه­ای، 9 (3)، 683-665.
جمشیدی، محمدجواد (1396). استراتژی­های مدیریت زنجیره تامین سبز برای دستیابی به توسعه پایدار، مجموعه مقالات ششمین کنگره سراسری فناوری­های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، تهران، لینک ثابت مقاله: https://civilica.com/doc/703206.
حسینی، سیده اسما؛ ایرانیان، سیدجواد؛ میرجهان مرد، سیدجواد. (1393). شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر بر زنجیره تـامین سـبز بـا رویکرد تحلیل مسیر در شرکت­های تولید کننده مواد شیمیایی و شوینده شهرستان شـیراز . فصـلنامه علمـی پژوهشـی مـدیریت تولید و عملیات، 5 (2)، 177-161.
خاکی، غلامرضا (1391). روش تحقیق با رویکرد پایان‌نامه‌نویسی. تهران: انتشارات کوهسار.
دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذر، عادل (1388). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران، نشر صفار.
دلشاد، زهرا؛ ربانی، مژده؛ دهقان­دهنوی، حسین (1401). ارائه مدل مفهومی زنجیره تأمین سبز جهت توسعه پایدار محیط زیست با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، مجله مدیریت توسعه و تحول، 50، 132-115.
ساسانی، گلاره؛ قربان­حسینی، مسعود؛ قاسمی، مرتضی (1401). بررسی نقش مؤلفه­های شناسایی شده بر مدیریت منابع انسانی سبز و زنجیره تامین سبز با رویکرد کاهش الاینده های زیست محیطی در صنعت ایران خودرو، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، 12 (3)، 589-571.
صحرانورد، علیرضا؛ مجیبی، تورج، جهانگیرفرد، مجید؛ مهدیزاده، علی (1401). شناسایی شاخص­های برنامه ریزی و مدیریت پایدار بر اساس رویکرد آینده‌پژوهی در صنعت پتروشیمی، فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی منطقه­ای، 12 (4)، 755-734.
صحرانورد، علیرضا؛ مجیبی، تورج، جهانگیرفرد، مجید؛ مهدیزاده، علی (1401). طراحی مدل مدیریت منطقه­ای منابع انسانی پایدار در صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد آینده پژوهی، فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی منطقه­ای، 12 (2)، 387-364.
علیمرادی، سجاد (1396). بررسی موانع اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز در صنایع بسته­بندی مواد غذایی شهر اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد. پژوهشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه شهید چمران. استاد راهنما: دکتر علی مهرابی، استاد مشاور: دکتر مهدی نداف. چاپ نشده.
فراستخواه، محمد (1395). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی )چاپ دوم(، تهران: انتشارات آگاه.