طراحی الگویی برای پایداری زنجیره تامین صنایع غذایی آذربایجان شرقی با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی (منطقه شمالغرب کشور)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیارگروه مدیریت، واحدتبریز ، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران.

3 استادیارگروه ریاضی، واحدتبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران

4 دانشیارگروه مدیریت، واحدتبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی زنجیره تامین پایدار با رویکرد هوش مصنوعی در صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی درمنطقه شمال غرب بود. جامعه آماری شامل مدیران عالی، تولید و عملیات وبازرگانی شرکت های صنایع غذایی استان و شامل خبرگان شرکت های صنایع غذایی استان مذکور بود. یافته های تحقیق نشان داد که معماری شبکه عصبی حاصل شامل 4 لایه ورودی، 1 لایه میانی با 2 واحد و 1 لایه خروجی با دو واحد ( 0 و 1 ) است. 65.8 % داده ها معادل 50 داده به عنوان نمونه traninig و 34.2 % داده ها معادل 26 داده به عنوان نمونه testing استفاده شده است. مقدار خطای به دست آمده از برازش این مدل برابر 25.30 در نمونه traninig و مقدار خطای به دست آمده در نمونه testing برابر 7.35 می باشد. از آنجاییکه مقدار خطای به دست آمده در نمونه testing کمتر از نمونه traninig است بنابراین برازش مدل قابل قبول شد. ترتیب اهمیت متغیر های مستقل در مدل ساختار شبکه عصبی به ترتیب اولویت اول تا چهارم، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل زیست محیطی و عوامل اجتماعی برآورد شد. نتایج تحقیقات نشان داد که زنجیره تأمین پایدار در حیطه صنایع غذایی عرصه های محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی را در برمی گیرد و یک سری معاملات کوتاه تر و مستقل را بین تولیدکنندگان، پردازنده ها، تولیدکنندگان و خرده فروشان ایجاد می کند. لذا زنجیره تامین پایدار می تواند موجب جهانی سازی، ساختار و قدرت بازار، سلیقه و شیوه زندگی مصرف کننده، تغییر و تنظیم فناوری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for the stability of the food industry supply chain in East Azerbaijan using artificial neural network(Northwest region of the country)

نویسندگان [English]

  • Ali Shah Gharar 1
  • majid bagherzadeh khagheh 2
  • Sahar Khosh Fetrat 3
  • Naser Feghhi Farhmand 4
1 PhD student, Department of Industrial Management, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Mathematics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
4 Associate Professor, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of research was to design a sustainable supply chain model with an artificial intelligence approach in the food industry of East Azarbaijan province in the northwest region. The statistical population included top managers, production, operations and trade of food industry companies of the province and included experts of food industry companies of province. The findings of the research showed that the resulting neural network architecture includes 4 input layers, 1 intermediate layer with 2 units and 1 output layer with two units (0 and 1). 65.8% of data ( 50 data) were used as training samples and 34.2% of data ( 26 data) were used as testing samples. The error value obtained from fitting this model is equal to 25.30 in the training sample and the error value obtained in the testing sample is equal to 7.35. Since the amount of error obtained in the testing sample is less than the traninig sample, therefore, the fit of the model was acceptable. The order of importance of independent variables in neural network structure model was estimated in the order of first to fourth priority, cultural factors, economic factors, environmental factors and social factors. The results of the research showed that the sustainable supply chain in the food industry includes local, regional, national and international arenas and creates a series of shorter and independent transactions between producers, processors, manufacturers and retailers. sustainable supply chain can cause globalization, market structure and power, consumer taste and lifestyle, change and regulation of technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable supply chain
  • artificial intelligence approach
  • food industries of East Azerbaijan province. Northwest region of the country
جوان کیانی، ابوالفضل. (1395). طراحی زنجیره تامین چهار سطحی چندمحصولی حلقه بسته اقلام زوال پذیر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه یزد.
جولای، فریبرز؛ موحدی، یاسر. (1390). تحلیل نقش عوامل مالی در "اثر شلاقی" در زنجیره تأمین دو رده‌ای. نشریه تخصصی مهندسی صنایع. 45(2): 199-208.
طباطبایی نسب، سید محمد  و حامد دباغی. (1395). بر رســی رونــد پژوهــش در حــوزه مدیریت زنجیره تامین پایدار. بررسی­های بازرگانی. شماره 78. ص 17-28.
قاضی­زاده، مصطفی؛  سعید صفری؛  فاطمه نوروززاده و  قاسم حیدری. (1394). یکپارچه سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تامین در قالب زنجیره تامین الرج با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چند شاخصه در شرکت سایپا. پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی. سال هفتم، شماره چهاردهم. 113-134.
قرائتی کوپایی، لیلا ؛ کشاورز، سمیرا؛ شیرویه زاد، هادی. (1394). انتخاب تامین کننده با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی با رویکرد پایداری، مطالعه موردی شرکت لورچ ؛ مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار. اصفهان؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان ؛ 23 و 24 مهرماه.
مهرمنش، حسن و اللهیار قاسمی. (1397). بررسی روابط ساختاری میان مدیریت کیفیت جامع، مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی (مطاله موردی: کارخانه مانیزان کرمانشاه). فصلنامه مدیریت کسب و کار. شماره 38. صفحات 137-168.
Bastas, Ali and Kapila Liyanage. (2018). Sustainable supply chain quality management: A systematic review. Journal of Cleaner Production. Volume 181, 20 April 2018, Pages 726-744.
Bastas, Ali and Kapila Liyanage. (2019). Integrated quality and supply chain management business diagnostics for organizational sustainability improvement. Sustainable Production and Consumption. Volume 17, January 2019, Pages 11-30.
FAO (2015). Sustainable Consumption and Production. Accessed 23.05.2015 08:30.
Forrester, J.W. (1958). Industrial dynamics – a major break-through for decision making. Harvard Business Review 36 (4),PP. 37–66.
Govindan, Kannan. (2018). Sustainable Consumption and Production in the Food Supply Chain: A Conceptual Framework. Intern. Journal of Production Economics. Pages 1-42.
Hong, Jiangtao; Yibin Zhang; Minqiu Ding. (2018). Sustainable supply chain management practices, supply chain dynamic capabilities, and enterprise performance. Journal of Cleaner Production. Volume 172, 20 January 2018, Pages 3508-3519.
Jia, Fu; Laura Zuluaga-Cardona; Adrian Bailey; Ximena Rueda. (2018). Sustainable supply chain management in developing countries: An analysis of the literature. Journal of Cleaner Production. Journal of Cleaner Production 189 (2018) 263-278.
Kain Ravi and Ajay Verma. (2018). Logistics Management in Supply Chain – An Overview. Volume 5. Issue 2. Part 1. Pages 3811-3816.
Koberg, Esteban and Annachiara Longoni. (2019). A systematic review of sustainable supply chain management in global supply chains. Journal of Cleaner Production. Volume 207, 10 January 2019, Pages 1084-1098.
Lee, Voon-Hsien; Keng-BoonOoi; Alain Yee-Loong; Chong and Amrik Sohal. (2018). The effects of supply chain management on technological innovation: The mediating role of guanxi. International Journal of Production Economics. Volume 205, Pages 15-29.
Linton, J.D., R .Klassen, and V. Jayaraman, Sustainable supply chains: An introduction. Journal of Operations Management, 25(6) 1075-1082.
Napier, R., Carbon Disclosure Project 2010, Global 500 and S&P 500 Report Highlights. 2011, PricewaterhouseCoopers.
Sarmiento, Alfonso; Luis Rabelo; Ramamoorthy Lakkoju; Reinaldo Moraga. (2007). STABILITY ANALYSIS OF THE SUPPLY CHAIN BY USING NEURAL NETWORKS AND GENETIC ALGORITHMS. Conference: Proceedings of the Winter Simulation Conference, WSC 2007, Washington, DC, USA, December 9-12.
Seuring, S. and M. Muller, (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1699-1710.
Shin, Kitae; Choon SeongLeem. (2002). A reference system for internet based inter-enterprise electronic commerce. Journal of Systems and Software. Volume 60, Issue 3, 15 February 2002, Pages 195-209.
Valinejad, Fatemeh and Donya Rahmani. (2018). Sustainability risk management in the supply chain of telecommunication companies: A case study. Journal of Cleaner Production.  Pages 53-67.