ژئوپولیتیک اطلاعات و نقش ان در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر رسانه ها

نوع مقاله : مقاله های علمی - پژوهشی بنیادی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیای سیاسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

یکی از عوامل و ابزارهایی که در قرن بیست یکم به شدت رقابت قدرت ها برای ایجاد سلطه و نفوذ را متاثر ساخته، رسانه های جمعی است. وسایل ارتباط جمعی ملی و یا فرا ملی میتوانند با برنامه ها و پیام های خود همبستگی و یا گسستگی شرایطی را برای مخاطبان خویش بوجود آورند که می تواند زمینه ساز بحرانهای اخلاقی، هویتی، فرهنگی و اجتماعی باشد. وسایل ارتباط جمعی در حفظ و تحکیم وفاق ملی چه به لحاظ سخت افزاری و چه به لحاظ نرم افزاری، بالا بردن توان انتخاب جامعه، افزایش مشارکت، رقابت و پویایی شهروندان، درونی و نهادی کردن نظام ارزشی و باورهای اعتقادی و معرفی ساز و کارهای حل و فصل تعارض ها و چندگانگی های فرهنگی و اجتماعی است. این مقاله براساس مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی _ تحلیلی سعی دارد نقش رسانه های جمعی را در فرهنگ(تحولات فرهنگی) و تاثیر آن بر مصالح و منافع ج.ا.ایران را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد ، سپس نقش ژئوپولیتیکی رسانه های جمعی را تجزیه و تحلیل می‌کند تا نشان دهد که چگونه فناوری‌های ارتباطی می‌توانند به شیوه‌هایی مستقر شوند که عملکرد و قدرت ژئوپولیتیکی یا به عبارتی منافع و مصالح و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitics of information and its role in the national security of the Islamic Republic of Iran with an emphasis on the media

نویسنده [English]

  • Azam yousefi
Assistant Professor, Department of Political Geography, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

One of the factors and tools that in the 21st century strongly affected the competition of powers to establish dominance and influence is the mass media. National or transnational mass communication tools can create conditions of solidarity or dissociation for their audience with their programs and messages, which can be the basis of moral, identity, cultural and social crises. Means of mass communication in maintaining and consolidating the national unity both in terms of hardware and software, increasing the ability of society to choose, increasing participation, competition and dynamism of citizens, internalizing and institutionalizing the value system and religious beliefs and introducing solution mechanisms. And it is the season of cultural and social conflicts and multiplicity. Based on library studies and descriptive-analytical method, this article tries to investigate the role of mass media in culture (cultural developments) and its impact on the interests and interests of the Republic of Iran, then the geopolitical role of mass media. analyzes the collective to show how communication technologies can be deployed in ways that change geopolitical performance and power, or in other words, the interests and national security of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geopolitics"
  • media"
  • culture"
  • national security"
  • "
  • Iran"
افتخاری‌، اصغر(1380)، چهره‌ دوم‌ جهانی‌شدن‌، تهران‌، نشر مطالعات‌ راهبردی‌، چاپ‌ اول‌.
اکبری، یوسف، جعفری، سید فرشید، عیوض زاده، حسن(1400) بررسی مولفه های جغرافیای سیاسی شکاف دولت و ملت در دولت های جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل امنیتی باری بوزان، دوره 11، شماره 43، ص 175-190
افتخاری، اصغر­(1385)، «گفتگو، قدرت نرم وانقلاب اسلامی»، فصلنامه مطالعات بسیج، شماره32 .
ای آرلی، جان(1356)، به سوی سیاستهای ارتباطی واقع‌بینانه، ترجمه خسرو جهانداری، تهران: سروش
امیری، ابوالفضل­(1388)، در آسیب ها و تهدیدهای نرم علیه جمهوری اسلامی ایران ،) مجموعه مقالات دانشگاه امام هادی)ع(.
باصری، احمد (1391)، «کارگاه جنگ نرم»، مشهد: سازمان بسیج اساتید.
باهنر، ناصر(1385)، فناوریهای رسانه ای وایفای نقشهای فرهنگی-چالشهاوراهبردهایی در توسعه فرهنگی، مجله رسانه،شماره67، دفتر مطالعه وتوسعه رسانه ها.
بوزان، باری(1378)، مردم، دولتها و هراس، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
پچی، آیورلیو و دیگران(1370)، جهان در آستانه قرن بیست و یکم، ترجمه علی اسدی، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
تاجیک، محمد رضا(1377)، قدرت و امنیت در عصر پسامدرنیسم، گفتمان، شماره صفر، بهار 1377، ص 114
رنجبران، داود (1389)­، جنگ نرم، تهران: ساحل اندیشه تهران (سات9)
داوری‌(1381)، مجموعه‌ مقالات‌ جهانی‌سازی‌، فصلنامه‌ کتاب‌ نقد ، شماره‌ 25 و24، زمستان
ژودیت لازار(1380)، افکارعمومی،ترجمه مرتضی کتبی،تهران،فی .
ساعی، احمد(­1385­)، درآمدی بر تحولات سیاسی و اجتماعی جهان سوم، تهران: نشر قومس.
 سعادت، علی(1385­)، فروپاشی امنیت اخلاقی و تهدید نرم، دانشگاه امام هادی)ع(.
سیف زاده، حسین­(­1384)، اصول روابط بین الملل، تهران: انتشارات میزان.
سبحانی‌نیا، محمد­(1387)، «کارکرد دین در زندگی بشر»، قم: موسسه بوستان کتاب.
ستیز با تهاجم فرهنگی غرب نوشته دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا: 1394
شجاعی، سید مهدی­(1391)، «هویت دینی و آموزه‌های چالش برانگیز معاصر»، تهران: چاپ و نشر بین الملل
شیلر، هربرت(1377)­، وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری امریکا )ترجمة احمد میرعابدینی(. تهران. نشر سروش.
کازنو، ژان­(1384)­، جامع هشناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمة باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، تهران: اطلاعات.
گلشن پژوه، محمود رضا (13887)، «جمهوری اسلامی و قدرت نرم»، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
شهشهانی(1374)، ایران به اینترنت پیوست، خبرنامه مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات رابرت، 1377
صفدری­(1392)، امنیت فرهنگی، بنیان ها، مؤلفه ها و چالشها در دیده بان امنیت ملی. تهران: پژوهشکده  مطالعات راهبردی.
ماندل، رابرت(1377)، چهره متغیر امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
 محسنیان راد، مهدی(1377)، ارتباط جمعی در کشورهای اسلامی، دانشگاه امام صادق، انتشار محدود
محسنیان راد، مهدی(1376)، انتقاد در مطبوعات ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، انتشار محدود .
مجموعه مقالات­(1392)، همایش رسانه و فرهنگ. دانشکده صداو سیما
مک براید، شون­(1369)، یک جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، تهران: سروش
مرادی، حجت اله­(1389)، «قدرت و جنگ نرم»، تهران: نشر ساقی.
مهرداد، هرمز(1381)­، مقدمه ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی.تهران. مؤسسه فرهنگی  پژوهشی فاران.
نظری، علی اشرف­(1390)، فرهنگ، هویت و تمدن از چشم انداز ایران فرهنگی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
نوری، آزادی اله و آسوده، محمد علی(1386­)، نقش اثرات فرهنگی رسانه های جمعی در امنیت اجتماعی. فصل نامة مطالعات راهبردی، سال نهم، ش 2
Baldwin, Eset )1999), Introducing Cultural Studies, London, Prentice-Hall.
Burkhart Grey and Seymour E Good man، _Mar 1998 The Internet gains acceptance in the Persian Gulf،Communication،New York.
Mohammadi Annabelle Sreberny،Ali (Editor)1994 Small Media، Big Revolution: Communication، Culture، and the Iranian Revolution University of _Minnesota Press Sick Gary 1996 Middle East Studies Association Bulletin، December Tehranian majid 1999 Global Communication and World Politics: Domination، Development، and Discourse Lynne Rienner Publishers Us Dept. of state 2000 A National security strategy for a new century
Ladmiral and et.al )1989), La Communication Interculturelle, Paris: Armancolin.