طراحی الگوی تربیت اقتصادی و برنامه ریزی با رویکرد کارآفرینی در مقطع ابتدایی آموزش پرورش در منطقه خراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از طرح پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی، از روش تحلیل محتوا با رویکرد جهت دار و در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. سپس بر اساس مؤلفه‌های به دست آمده، پرسشنامه 112 گویه‌ای ساخته شد. نمونه آماری در بخش کمی شامل 320 نفر از متخصصان حوزه های کارآفرینی و اقتصاد و مدیران و معاونین، کارشناسان آموزش و پرورش و اعضاء هیات علمی با مدرک تعلیم و تربیت در منطقه خراسان شمالی بودند .به منظور تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل عاملی تأییدی و رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری با تکنیک دیمتل استفاده شد. یافته‌های حاصل از تحلیل محتوا منجر به طراحی مدل آموزشی مبتنی بر تربیت اقتصادی با رویکرد کارآفرینی با چهار بعد «جنبه‌های فردی و شخصی، فرهنگ و اخلاق اقتصادی، مفاهیم و علل اقتصادی و مهارت‌های اجتماعی» و 11 مولفه گردید. یافته‌ها نشان داد که ابزار سنجش از اعتبار عاملی برخوردار است . همچنین مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کرونباخ، به منظور سنجش همبستگی درونی مضامین پایه بالاتر از 7/0 شد، در نتیجه ابزار سنجش مربوط به این مفاهیم از دقت اندازه‌گیری کافی برخوردار بود. لذا بر اساس نتایج می‌توان بیان نمود که گنجاندن مؤلفه‌های آموزشی مبتنی بر تربیت اقتصادی با رویکرد کارآفرینی می‌تواند در تربیت اقتصادی دانش آموزان دوره ابتدایی در منطقه خراسان شمالی مفید فایده واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying effective indicators on economic education with entrepreneurship approach in primary education in North Khorasan region

نویسندگان [English]

  • SOMAYE BASHIRIAN 1
  • mahbube Soleimanpour Omran 2
  • Roya Afrasiyabi 1
1 PhD Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Bojnourd Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identifying and designing the current status of educational components based on economic education with an entrepreneurial approach in elementary school. The present study was conducted using a mixed exploratory research design. In the qualitative part, the content analysis method was used with a directional approach and in the quantitative part, the descriptive survey method was used. Then, based on the obtained components, a 112-item questionnaire was constructed. The statistical sample in the quantitative section included 320 specialists in the fields of entrepreneurship and economics and curriculum and managers and deputies, education experts and faculty members with degrees in education in North Khorasan province. In order to analyze the data, confirmatory factor analysis method and structural equation modeling approach with Demetel technique were used. Findings from content analysis led to the design of an educational model based on economic education with an entrepreneurial approach with four dimensions: "individual and personal aspects, economic culture and ethics, economic concepts and causes and social skills" and 11 components. Findings showed that the measurement tool has factor validity. Also, the values related to estimating Cronbach's alpha coefficient in order to measure the internal correlation of basic themes were higher than 0.7, so the measuring tool related to these concepts had sufficient measurement accuracy. Therefore, based on the results, it can be stated that the inclusion of educational components based on economic education with an entrepreneurial approach can be useful in the economic education of elementary school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic education
  • entrepreneurial approach
  • elementary
  • education
  • North Khorasan region