تبیین نقش مولفه های قومی- زبانی در تغییرات ژئوپلیتیکی مناطق مرزی ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

تنوع قومی در ایران به گونه ای است که می توان جامعه پلی اتنیک یا کثیر الاقوام را بر آن اطلاق نمود. از این رو سازماندهی سیاسی فضا و آمایش سرزمین، ماهیت قوانین از جنبه تئوریک و عملی، سیاستهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... مستلزم تعریفی است که همگرایی معنوی برونداد نهایی آن باشد. مقاله حاضر با تکیه بر منابع مکتوب داخلی و خارجی و به روش توصیفی- تحلیلی با مفروض قرار دادن این امر نقش مولفه های قومی - زبانی در بحران‌های ژئوپلیتیکی ایران دارای چه فرصت ها و تهدیدات و نیز قوت ها و ضعف هایی بوده است؟ تبیین تحلیلی مولفه های تاثیرگذار مولفه های قومی – زبانی، می تواند بحران‌های ژئوپلیتیک دیگری از جمله بحران توسعه، بحران انزوای جغرافیایی و بحران مشارکت را به وجود آورد. تنوع قومی در ایران به گونه ای است که می توان جامعه پلی اتنیک یا کثیر الاقوام را بر آن اطلاق نمود. از این رو سازماندهی سیاسی فضا و آمایش سرزمین، ماهیت قوانین از جنبه تئوریک و عملی، سیاستهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... مستلزم تعریفی است که همگرایی معنوی برونداد نهایی آن باشد. مقاله حاضر با تکیه بر منابع مکتوب داخلی و خارجی و به روش توصیفی- تحلیلی با مفروض قرار دادن این امر نقش مولفه های قومی - زبانی در بحران‌های ژئوپلیتیکی ایران دارای چه فرصت ها و تهدیدات و نیز قوت ها و ضعف هایی بوده است؟ .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the role of ethno-linguistic components in the geopolitical changes of Iran's border regions

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Isfi 1
  • Majid vali Shariatpanahi 2
  • mohsen Ranjbar 3
1 Ph.D. student of political geography, Yadgar Imam Khomeini (RA) unit, Shahr Ray, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Department of Geography, Faculty of Humanities, Yadgar Imam Khomeini Unit, Shahr Ray, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Humanities, Yadgar Imam Khomeini Unit, Shahr Ray, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ethnic diversity in Iran is such that it can be referred to as a polyethnic society. Therefore, the political organization of space and the preparation of the land, the nature of laws from the theoretical and practical aspects, economic, cultural, social, political policies, etc. require a definition that spiritual integration is its final output. Based on internal and external written sources and descriptive-analytical method, assuming this, what opportunities and threats, as well as strengths and weaknesses, have the role of ethnic-linguistic components in Iran's geopolitical crises? Analytical explanation of the effective components of ethnic-linguistic components can create other geopolitical crises such as development crisis, geographic isolation crisis and participation crisis.Ethnic diversity in Iran is such that it can be referred to as a polyethnic society. Therefore, the political organization of space and the preparation of the land, the nature of laws from the theoretical and practical aspects, economic, cultural, social, political policies, etc. require a definition that spiritual integration is its final output. Based on internal and external written sources and descriptive-analytical method, assuming this, what opportunities and threats, as well as strengths and weaknesses, have the role of ethnic-linguistic components in Iran's geopolitical crises? Analytical explanation of the effective components of ethnic-linguistic components can create other geopolitical crises such as development crisis, geographic isolation crisis and participation crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethno-linguistic components
  • geopolitical crises
  • border regions
  • crisis of geographical isolation
اسمیت، آنتونی، دی. (1383)، ناسیونالیسم (نظریه، ایدئولوژی، تاریخ)، ترجمه منصور انصاری، تهران: مؤسسه مطالعات ملی.
اطاعت، جواد(1386)، ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران، تهران: انتشارات سفیر.
بوزان، باری(1378)، مردم، دولتها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.
بوزان، باری(1378)، مردم، دولت‌ها و هراس، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص ۳۶.
بوزان، باری، الی ویور و پاپ دو ویلد(1386)، چارچوبی تازه برای تحلیل امنت، ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1386
پای، لوسین دبلیو و دیگران(1380)، بحران‌ها و توالیها در توسعه سیاسی، غلامرضا خواجه سروری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص ۱۷۶.
چلبی، مسعود، یوسفی، علی­(1380)، روابط بین قومی و تأثیر آن بر هویت اقوام در ایران، فصلنامه مطالعات ملی، شماره:8 13 ـ.32
حافظ نیا، محمدرضا(1381)، جغرافیای سیاسی ایران، تهران: سمت، 1381.
سنجابی، علیرضا(1390)، استراتژی و قدرت نظامی، انتشارات پاژنگ، تهران.
عزتی، عزت اله(1371)، ژئوپلیتیک، انتشارات سمت.
اسمیت،آ، د. (1383). ناسیونالیسم، نظریه، ایدئولوژی، تاریخ، ترجمه: منصور انصاری، تهران: نشرتمدن اسلامی.
ترابی، ی. و مجیدی، ی ع. (1393). «مدیریت مولفه های قومی - زبانی در کردستان جمهوری اسلامی ایران» فصلنامه پژوهش‌های راهبردی، س 3، ش 11، ص 29-9.
سراج‌زاده، ح.؛ قادرزاده، ا. و رحمانی، ج. (1393). «مطالعه کیفی مذهب و قوم‌گرایی در میان کردهای شیعه و سنی»، مجله جامعه‌شناسی ایران، س 15، ش 4، ص 29-3.