بررسی اثر بارگذاری انفجار بر روی پناهگاه های شهری

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

طراحی پناهگاه پدیده جدی است که امروزه بیش از هر زمانی اهمیت آن درک میشود.پاسخ دینامیکی سازه پناهگاه که از نزدیک، بدون تماس با بارگذاری انفجاری، در معرض انفجار قرار می گیرد، بسیار پیچیده است. این پیچیدگی به دلیل اندرکنش نسبی بین خاک اطراف و سازه؛ و تضعیف موج انفجار در محیط خاک است. در مطالعه حاضر، تجزیه و تحلیل المان محدود با استفاده از بسته نرم افزاری اجزای محدود ABAQUS به طور صریح انجام شده است. سازه با استفاده از عناصر پوسته‌ای، که در آن، اثر اندرکنش خاک-سازه با استفاده از مدل فنر - ضربه گیر- جرمِ ولف (Wolf) مدل شده است. انفجار با استفاده از مدل خطی تاریخچه فشار-زمان بر اساس تری نیتروتولویین (TNT) معادل و فاصله تا محل انفجار مدلسازی شده است. برای نرخ حساسیت کرنش مواد، مدل مواد جانسون کوک (JC) استفاده شده است. بررسی اثر فاصله پیمایش، نوع خاک و عمق دفن مورد مطالعه قرار داده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که که اندرکنش خاک-سازه و نوع خاک نقش مهمی را در رفتار دینامیکی سازه ایفا می کند. متوسط خاک اطراف به کاهش پاسخ سازه که در معرض انفجار نزدیک، بدون تماس است، کمک می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of explosion loading on the shelter

نویسندگان [English]

  • asghar ashrafpour 1
  • saeid javaherzade 2
  • Asghar rasouli 3
1 PhD Student in Civil Engineering, Department of Civil Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

The dynamic response of the shelter structures subjected to the near-field and with no-contact explosion and blast loadings can have a considerable amount of complexity. Therefore, this complexity is caused by the relatively interaction between soil and structure and the attenuation of the explosion waves in the soil environment. In the present research, the finite element analysis is done through the explicit method by the finite element computer software called ABAQUS. The structure modeling is done by using the membrane elements which the effect of the soil-structure interaction is modeled by using Wolf’s spring-mass-spring model. The explosion and blast loading are modeled using the linear pressure-time history model based on equal trinitrotoluene (TNT) and the explosion and blast loading distance. The Johnson-Cook material model is used for the sensitivity rate of the material’s strain. The assessment of the soil’s survey, soil type, and depth of burial are investigated in this present research. Results show the soil-structure interaction and soil type play an essential role in the dynamic response of the structure. Also, the mean amount of surrounding soil helps reduce the response of the structure subjected to the near-field no-contact explosion and blast loading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blast Loading
  • Shelter structure
  • Soil-structure interaction
  • Dynamic response
  • Johnson Cook modeling
آزادی، نیلوفر، میر حسینی، سید محمد علی، ترکفر، احمد. (1398). طراحی مجتمع صنفی ورزشی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت تأمین پناهگاه در زمان زلزله در استان کرمان. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 10(1-1)، 1-22.
تاریقلیزاده، هادی، حسینی امینی، حسن، جباری، اسماعیل. (1395)، مکان‌یابی پناهگاه‌های اضطراری در سطح شهر، با رویکردپدافندغیرعامل (مطالعه موردی شهرستان کاشمر). فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 7(1)، 243-255.
Gou, Y., Shi, X., Huo, X., Zhou, J., Yu, Z..Qiu, X. 2019. "Motion Parameter Estimation and Measured Data Correction Derived from Blast-Induced Vibration: New Insights," Measurement, , 135, 213-230.
Wang, M., Shi, X..Zhou, J. 2018,"Charge Design Scheme Optimization for Ring Blasting Based on the Developed Scaled Heelan Model," International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 110, 199-209.
Zhou, Q., He, H., Liu, S., Wang, P., Zhou, Y., Zhou, J., Fan, H..Jin, F. , 2021,  "Evaluation of Blast-Resistant Ability of Shallow-Buried Reinforced Concrete Urban Utility Tunnel," Engineering Failure Analysis119, 105003.
Gou, Y., Shi, X., Zhou, J., Qiu, X., Chen, X..Huo, X. 2020, "Attenuation Assessment of Blast-Induced Vibrations Derived from an Underground Mine," International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 127, 104220.
Valdenebro, J.-V., Gimena, F. N..López, J. J. , 2019,  "Construction Process for the Implementation of Urban Utility Tunnels in Historic Centres," Tunnelling and Underground Space Technology89, 38-49.
Yin, X., Liu, H., Chen, Y., Wang, Y..Al-Hussein, M. 2020, "A Bim-Based Framework for Operation and Maintenance of Utility Tunnels," Tunnelling and Underground Space Technology, 97, 103252.
Chee, K. H., Krauthammer, T..Astarlioglu, S. 2020,"Shallow Buried Rc Structures Behavior under Airblast in the Time and Pi Domains," Engineering Structures, 203, 109885.
FAN, H., ZHOU, Y., CHEN, X., ZHOU, J., ZHOU, Q..JIN, F. 2020, "Field Test and Elastic Dynamic Response Analysis of Shallow-Buried Utility Tunnel under Explosion Load," SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica, 50, no. 2, 024608.
Zhou, Q., He, H.-g., Liu, S.-f., Chen, X.-s., Tang, Z.-x., Liu, Y., Qiu, Z.-y., Li, S.-s., Wang, H..Zhou, Y.-z. 2021, "Blast Resistance Evaluation of Urban Utility Tunnel Reinforced with Bfrp Bars," Defence Technology, 17, no. 2, 512-530.
Rashiddel, A., Kharghani, M., Dias, D..Hajihassani, M. 2020, "Numerical Study of the Segmental Tunnel Lining Behavior under a Surface Explosion–Impact of the Longitudinal Joints Shape," Computers and Geotechnics, 128, 103822.
Li, Y.-C., Feng, S.-J., Chen, H.-X., Chen, Z.-L., Zhang, D.-M..Huang, H.-W. 2020, "Dynamic Response of a Stratified Transversely Isotropic Half-Space with a Poroelastic Interlayer Due to a Buried Moving Source," Applied Mathematical Modelling, 82, 45-71.
Tash, F. Y.; Neya, B. N. , 2020,  "An Analytical Solution for Bending of Transversely Isotropic Thick Rectangular Plates with Variable Thickness," Applied Mathematical Modelling77, 1582-1602.
Wang, G., Cao, A., Wang, X., Yu, R., Huang, X..Lin, J. 2021, "Numerical Simulation of the Dynamic Responses and Damage of Underground Cavern under Multiple Explosion Sources," Engineering Failure Analysis, 120, 105085.
Xie, H., Zhu, J., Zhou, T., Zhang, K..Zhou, C. 2020, "Conceptualization and Preliminary Study of Engineering Disturbed Rock Dynamics," Geomechanics and Geophysics for Geo-Energy and Geo-Resources, 6, no. 2, 1-14.
Xu, J., Kang, Y., Wang, X., Feng, G..Wang, Z. , 2019,  "Dynamic Characteristics and Safety Criterion of Deep Rock Mine Opening under Blast Loading," International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences119, 156-167.
Ichino, H., Beppu, M., Williamson, E. B..Haraguchi, N. 2021,"Performance and Evaluation of an Eps Plate to Mitigate Blast on Underground Protective Structures," International Journal of Impact Engineering, 148, 103758.
Langdon, G., Karagiozova, D., Theobald, M., Nurick, G., Lu, G..Merrett, R. 2010, "Fracture of Aluminium Foam Core Sacrificial Cladding Subjected to Air-Blast Loading," International Journal of Impact Engineering, 37, no. 6, 638-651.
Chen, M., Ye, Z., Lu, W., Wei, D..Yan, P. 2020, "An Improved Method for Calculating the Peak Explosion Pressure on the Borehole Wall in Decoupling Charge Blasting," International Journal of Impact Engineering, 146, 103695.
H Hamdia, K., Msekh, M., Silani, M., Thai, T., Budarapu, P..Rabczuk, T. 2019,  "Assessment of Computational Fracture Models Using Bayesian Method," Engineering Fracture Mechanics, 205, 387-398.
Guangkun, L., Wei, W., Ruichao, L., Weiming, Z..Qiang, Z. 2020, "Deriving Formulas of Loading Distribution on Underground Arch Structure Surface under Close-in Explosion," Engineering Failure Analysis, 115, 104608.
Army, U. S. D. o. t., 1986. Fundamentals of Protective Design for Conventional Weapons.
Headquarters, Department of the Army, Ambrosini, D.; Luccioni, B. 2020, "Effects of Underground Explosions on Soil and Structures," Underground Space, 5, no. 4, 324-338.
Xia, Y., Jiang, N., Zhou, C..Luo, X. 2019, "Safety Assessment of Upper Water Pipeline under the Blasting Vibration Induced by Subway Tunnel Excavation," Engineering Failure Analysis, 104, 626-642.
Xu, J., Kang, Y., Wang, X., Feng, G..Wang, Z. 2019, "Dynamic Characteristics and Safety Criterion of Deep Rock Mine Opening under Blast Loading," International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 119, 156-167.
WANG, W., LIU, G.-K., ZHAO, Q., LIU, R.-C., WU, B..ZHOU, S.-B. 2019, "Study on Load Distributing Function of Square Slab Surface under Close-in Blast Loading," Scientia Sinica Physica, Mechanica & Astronomica, 50, no. 2, 024615.
Zhang, S., Ma, H., Huang, X..Peng, S. 2020,"Numerical Simulation on Methane-Hydrogen Explosion in Gas Compartment in Utility Tunnel," Process Safety and Environmental Protection, 140, 100-110.
Meng, Q., Wu, C., Hao, H., Li, J., Wu, P., Yang, Y..Wang, Z. 2020, "Steel Fibre Reinforced Alkali-Activated Geopolymer Concrete Slabs Subjected to Natural Gas Explosion in Buried Utility Tunnel," Construction and Building Materials, 246, 118447.
Li, L., Zhang, Z., Liu, P., Wang, K., Zhang, J..Li, X. 2020, "Experimental Study of Low‐Concentration Gas Explosion in Large‐Scale Pipeline," Energy Science & Engineering, 8, no. 6, 2129-2140.
Zhu, Y., Wang, D., Shao, Z., Zhu, X., Xu, C..Zhang, Y. 2020, "Investigation on the Overpressure of Methane-Air Mixture Gas Explosions in Straight Large-Scale Tunnels," Process Safety and Environmental Protection, 135, 101-112.
Tran, D. T., Phan-Vu, P., Pham, T. M., Dang, T. D..Nguyen-Minh, L. 2020,"Repeated and Post-Repeated Flexural Behavior of Unbonded Post-Tensioned Concrete T-Beams Strengthened with Cfrp Sheets," Journal of Composites for Construction, 24, no. 2, 04019064.
Lee, Y.-J., Kim, H.-G., Kim, M.-J., Kim, D.-H..Kim, K.-H. 2020, "Shear Performance for Prestressed Concrete Hollow Core Slabs," Applied Sciences, 10, no. 5, 1636.
Feldgun, V., Karinski, Y..Yankelevsky, D. 2014,"The Effect of an Explosion in a Tunnel on a Neighboring Buried Structure," Tunnelling and Underground Space Technology, 44, 42-55.
Fathallah, E., Qi, H., Tong, L..Helal, M. 2015,"Numerical Investigation of the Dynamic Response of Optimized Composite Elliptical Submersible Pressure Hull Subjected to Non-Contact Underwater Explosion," Composite Structures, 121, 121-133.
 O Osinov, V. A., Chrisopoulos, S..Triantafyllidis, T. 2019, "Numerical Analysis of the Tunnel-Soil Interaction Caused by an Explosion in the Tunnel," Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 122, 318-326.
 Li, J., Li, H., Ma, G..Zhou, Y. 2013,"Assessment of Underground Tunnel Stability to Adjacent Tunnel Explosion," Tunnelling and Underground Space Technology, 35, 227-234.
Song, M.; Ge, S. 2013,"Dynamic Response of Composite Shell under Axial Explosion Impact Load in Tunnel," Thin-Walled Structures, 67, 49-62.
Wolf, J. P., 1987 "Soil-Structure-Interaction Analysis in Time Domain," in Structural Mechanics in Reactor Technology,.