بررسی میزان جذب سالیانه کربن توسط محیط آب و خشکی در شهرستان بندرعباس و تحلیل پایداری شهر

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مدیریت محیط زیست- دانشکده علوم و فنون دریایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- تهران- ایران

3 استاد تمام گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال،

4 گروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور

5 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- تهران- ایران

چکیده

افزایش حجم گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیمی و به تبع آن گرمایش زمین مهمترین معضل محیط زیست حال حاضر کره زمین می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان جذب کربن توسط محیط آب و خشکی در شهرستان بندرعباس و تحلیل پایداری شهر صورت پذیرفت. داده ها از دو روش اسنادی و میدانی گردآوری گردید. در ابتدا هکتار زمین زیر کشت درختان مانگرو شهرستان بندرعباس به دست آمد. اطلاعات مورد نیاز شامل جنس چوب، تعداد درختان، سن، ضریب فاکتور سلامت و نرخ جذب می باشد. بر اساس جدول استاندارد تعداد درختان سالم مانگرو شهرستان بندرعباس برآورد گردید. تعداد درختان مانگرو سالم شهرستان بندرعباس 198،931 عدد و جذب سالیانه کربن 2،805 تن می باشد. ابعاد ساحل شهرستان 905،000 هکتار است. در هر هکتار از ساحل بندرعباس سالیانه 284 تن کربن و جمعا 257،020 تن کربن جذب می شود. جنگل ها و سایر موقعیت های جذب کربن در محیط خشکی شهرستان 814،553 هکتار بوده و قدرت جذبب کربن در خشکی 1،466،195 تن در سال می باشد. جمع کل کربن جذب شده در سال 1،726،020 تن است. با توجه به وسعت 1،104،200 هکتاری شهرستان و ظرفیت زیستی و قدرت جذب کربن در محیط آب و خشکی، شهرستان از پایداری مناسبی برخوردار بوده و نیازمند پشتیبانی استان و یا کشور نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the annual carbon uptake by water and land environment in Bandar Abbas city and analyzing the sustainability of the city

نویسندگان [English]

  • masoomeh shahnoori 1
  • Rokhshad Hejazi 2
  • Seyed Ali Jozi 3
  • Seyed Mohammad Shobeiri 4
  • Yusefali Ziyari 5
1 Department of management, North Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Environmental management- Marine science and technology faculty- North Tehran branch of Azad Islamic university- Tehran- Iran
3 Department of Environment, Islamic Azad University, North Tehran Branch,Tehran, Iran
4 Department of Environmental Education, Payame Noor University
5 Geography and Urban Planning, Azad university, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Increasing the volume of greenhouse gases, climate changes, and consequently, global warming are the most important environmental problems on the Earth, today. This study aims to investigate the rate of annual carbon uptake by water and land environment in Bandar Abbas city and analysis of city sustainability. The data are collected through both documentary and field methods. Initially, hectare of land under calculation of mangrove trees was obtained in Bandar Abbas. Required information includes wood material, number of trees, age, and health factor coefficient and absorption rate. Based on the standard table, the number of healthy mangrove trees in Bandar Abbas was estimated. Number of healthy mangrove trees in Bandar Abbas 198,931 and annual carbon uptake is 2,805 tons. The dimensions of the city beach are 905,000 hectares. 284 tons of carbon and total of 257,020 tons of carbon are absorbed annually per hectare from the coast of Bandar Abbas. Forests and other carbon sequestration opportunities in the onshore environment of the city is 814,553 hectares and the carbon sequestration capacity on land is 1,466,195 tons per year. The total amount of carbon absorbed in the year is 1,726,020 tons. Due to the area of 1,104,200 hectares of the city and the biological capacity and carbon uptake capacity in the water and land environment of the city has a good stability and does not require the support of the province or country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon
  • Bandar Abbas city
  • mangrove
  • biological capacity
  • sustainability
اداره کل منابع طبیعی وآبخیز داری هرمزگان، 1399، گزارش مطالعات پوشش گیاهی استان هرمزگان
پورتال شهرداری بندرعباس (Bandarabbas.ir)
جوزی، سید علی. جعفرپور، جاوید. شعاریان، فرشاد. 1394، حقوق محیط زیست، چاپ دوم، نشر علم کشاورزی ایران
رضی، داود. 1394، سنجش و تحلیل ردپای بوم شناختی (مطالعه موردی شهرستان‌های استان مازندران)، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری، سال سوم، شماره دهم، تابستان 1394، صفحات 103 – 125
قادری، فرهاد. اسدی، پریا. تمدنی، امین. عزیزی، مرتضی. 1397، بررسی پایداری توسعه پایدار در منطقه 22 تهران با روش جای پای اکولوژیکی، جغرافیا و توسعه شماره 50، صفحات 231-245
قدرتی شجاعی، مهدی. ندرلو، رضا. نصراللهی، علی. محرآبیان، احمدرضا. 1398، تهیه و تدوین ضوابط و معیارها، اندازه گیری و تعیین توان ترسیب کربن آبی (Blue carbon) در اکوسیستم‌های مانگرو خلیج فارس و دریای عمان، سازمان حفاظت محیط زیست، حوزه معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، سازمان مجری: دانشگاه تربیت مدرس
کاکائی، جمال. 1395، سنجش ردپای بوم شناختی انرژی در بخش‌های اقتصادی ایران: رویکرد داده ستانده، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد- گرایش انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
لک، راضیه. تقی زاد. مجتبی، 1393، بررسی رخسار‌ای رسوبی هولوسن و تعیین نرخ رسوب گذاری در شمال خاور خلیج فارس (مطالعه مورد: جنوب بندرعباس)، مجله علوم زمین، شمار 94، سال بیست و چهارم، صفحات 192-183 (چین شناسی و رسوب شناسی).
محمدی، محمدرضا. 1396، محیط زیست طبیعی استان هرمزگان، مجله دانش طبیعت، سال چهارم، شماره 9
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه هرمزگان، 1397، تحلیل موقعیت جغرافیایی استان، برنامه آمایش استان هرمزگان، بخش اول: تحلیل وضعیت و ساختار، فصل اول: تحلیل وضعیت موجود استان، تحلیل وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست
Palmer, J, A. 1998, environmental education in 21 century, translate by Ali Mohammad Khorshiddoost, Organization of study and compilation of humanities textbooks, (SAMT)
Brandon, Peter S & Patrizia Lombardi, 2005, Evaluating Sustainable Development in the Built Environment, Blackwell, Oxford
www.UNEP.org, 2016, sustainable development.un.org, sustainable knowledge platform, measuring changes in consumption and production patterns
Yakar, D. Kwee. G, T. 2020, Carbon footprint of the RSNA annual meeting, European journal of Radiology, 125 (2020) 108869
Fu, Wei. Turner, Jonathan C. Zhao, Junquan. Du, Guozhe. 2015, Ecological footprint (EF): An expanded role in calculating resource productivity (RP) using China and the G20 member countries as examples, Ecological Indicators 48 (2015) 464–471
Fulekar, M.H. Bhawana, Pathak. Kale, R.K. 2014, Environment and Sustainable Development, ISBN 978-81-322-1166-2(eBook), library of congress control number: 2013943261
Thompson, K. Miller, K. Johnston, P. Santillo, D. 2017, Storage of carbon by marine ecosystems and their contribution to chimate change mitigation, Greenpeace Research laboratories technical report, Exeter, UK
Freije, Afnan Mahmood. Hussain, Tahani. Salman, Eman Ali, 2017, Global waeming awareness among the University of Bahrain science students, Journal of the Association of Arab universities for basic and applied sciences (2017) 22, 9-16
Bovari, Emmanuel. Giraud, Gael. Mc Isaac. Florent, 2018, coping with Collapse: A stock- flow consistent monetary macro dynamics of Global Warming, Ecological Economics 147 (2018) 383-398
Living planet report 2012, assessed: April 15, 2016), World Wildlife Fund for Sao Paulo, http://f.panda.org.
Nouri, J. Danehkar, A. Sharifipour, R. 2007, Ecological sensitivity of the Persian Gulf coastal region (Case study: Bushehr province). Journal of Applied Science Environmental Management, 11(3): 103 -108.
www.chmb.mporg.ir
www.chmb.mporg.ir
www.zaminvar