طراحی مدل برند شهری در توسعه صنعت گردشگری استان گیلان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی،گروه مدیریت بازرگانی،واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ،زنجان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی،واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ،زنجان، ایران

چکیده

برندسازی شهری از نظر اقتصادی نقش بسیار شگرفی در توسعه استان گیلان خواهد داشت؛ چرا که اولا، استان گیلان دارای جاذبه‌های جهانگردی فراوانی است. ثانیاً با توجه به نرخ بالای رشد و افزایش جمعیت و تقاضای فراوان برای کار و جوانان جویای کار، ایجاد مشاغل جدید امر ضروری به نظر می‌رسد.گردشگری نیز حوزه ای است که بسیاری از کشورها و شهرها تلاش می‌نمایند از طریق آن، توسعه یافته و مشکلات خود را برطرف نمایند. به این منظور، کشورها و شهرهای مختلف تلاش می‌نمایند تا با ایجاد و توسعه برندشهری، در مسیر توسعه گردشگری و اقتصادی گام بردارند. مطالعه پژوهش حاضر از نوع مطالعات منطقه‌ای می‌باشد و قصد بر آن است که به طراحی مدل برند شهری در راستای گردشگری در استان گیلان پرداخته شود. جامعه آماری تحقیق حاضر در مرحله کیفی شامل مصاحبه شوندگان، اساتید و صاحبنظران رشته بازرگانی – گردشگری است که در این حوزه دست اندرکارند.داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم‌افزار MaxQDA تحلیل گردید. در پایان 25 مفهوم و 145 مقوله شناسایی گردید که در قالب 6 عامل تعریف گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an urban brand model in the development of tourism industry in Guilan province

نویسندگان [English]

  • samaneh akhavan foomani 1
  • homa daroodi 2
  • fereshte lotfizad 3
1 PhD Student in Business Management Marketing Orientation, Department of Business Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 Associate Professor, Department of Business Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Urban branding will play a very important role in the development of Gilan province economically; Because, firstly, Gilan province has many tourist attractions. Secondly, given the high rate of population growth and the high demand for work and job-seeking youth, the creation of new jobs seems necessary. Tourism is also an area through which many countries and cities strive. Developed and solve their problems. To this end, different countries and cities are trying to take a step towards tourism and economic development by creating and developing an urban brand. The present study is a regional study and it is intended to design an urban brand model for tourism in Gilan province. The statistical population of the present study in the qualitative stage includes interviewees, professors and experts in the field of business - tourism who are involved in this field. Data in the qualitative section were analyzed using MaxQDA software. At the end, 25 concepts and 145 categories were identified, which were defined in the form of 6 factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Urban Brand
  • Tourism
اسدالله زاده، طناز، میرمعینی، مهدی،(1394)، بررسی تاثیر برندسازی شهری به عنوان محرک توسعه اقتصادی در شهرهای ایرانی(نمونه موردی: قزوین)، اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار،ص8-1.
اسدی، د.، و رفیعیان، م. (2018). بررسی عوامل موثر بر بازآفرینی محلات تاریخی با تاکید بر رویکرد برندسازی شهری نمونه موردی: محله سنگ سیاه شیراز. مطالعات محیطی هفت حصار، 6(24)، 5–14.
اسماعیل زاده، ح.، هرائینی، م.، و بهرامی، م. (1397). میزان رضایت گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری بر اساس مدل سروکوال (مطالعه موردی: رستوران های محله درکه تهران). جغرافیا و برنامه‌ریزی، 22(66)، 1–21.
بیضایی، م.، و صداقتی، ع. (1396). ارائه شاخص های هویتِ فرهنگی ایرانی-اسلامی منطبق با انواع گردشگری فرهنگی و با ملاحظه عامل پایداری گردشگری. میراث و گردشگری، 2(7)، 111–131.
جباری، ص.، اسدالهی، م.، و خضریان، س. (1398). پژوهشی بر برندسازی استراتژیک شهری، مطالعة میزان اثربخشی و طرح هویت بصری آن. هنرهای تجسمی (هنرهای زیبا)، 24(2)، 15–26.
ربانی رومینا، جلالی سید مهدی، (1398)، برنامه ریزی راهبردی برندسازی شهری در صنعت گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال یازدهم، شماره 38، ص58-47
زارعی مقدم سمیه، زارعی مقدم نرگس،(1397)، " ارزیابی قابلیت برندسازی شهری با استفاده از دیدگاه گردشگران نمونه موردی، شهر یاسوج"، برنامه ریزی و توسعه پایدار، جلد اول، شماره اول، صص140-123.
فرهنگی حمید،(1397)،اهمیت برندسازی،نشریه کاوشگر،سال 24، شماره 138، صص60-58.
فیض، د.، میرمحمدی، س.، و ایزدخواه، م. (1396). طراحی و ارائه ی مدل برندسازی ملی ایران با استفاده از نظریه مبنایی و مدل-سازی ساختاری تفسیری(ISM). راهبردهای بازرگانی، 24 (دوره ج(10)، 79–98.
محمودزاده، ح.، کتاب اللهی، ک.، و آزادی، م. (1397). اهمیت تدوین چارچوب شناسایی و ادراک برند‌های شهری با رویکرد گردشگری ملی (مطالعة موردی: کلانشهر تبریز). برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 7(27)، 84–101.
محمودی آذر، ش.، و داوودپور، ز. (1397). برندسازی شهری برای تحقق شهر خلاق؛ ارائه ی نظریه ای داده بنیاد (مورد مطالعه: شهر ارومیه). توسعه محلی روستایی - شهری (توسعه روستایی)، 11(1)، 115–136.
مهان مهزیار، (1397)، برندسازی شهری به عنوان ابزاری در راستای برنامهریزی فضایی راهبردی (مطالعه موردی: منطقه  ١٢تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران.
میکاییلی ،مهدی، (1395)، به کارگیری رویکرد برندسازی شهری در جهت برنامه ریزی راهبردی شهر ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
وفایی فرد، مهدی،(1400)،برندسازی شهری با هدف توسعه گردشگری،چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران،تهران.
Barcelos, R. H., Dantas, D. C., & Sénécal, S. (2019). The tone of voice of tourism brands on social media: Does it matter? Tourism Management, 74, 173–189.
Berezka, S., Kolkov, M. Y., & Pereskokova, E. V. (2018). The development approaches to tourist value propositions of small cities: The case of the Vladimir Region. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 10(4), 498–509.
Chow, H., Ling, G.-J., Yen, I., & Hwang, K.-P. (2017). Building brand equity through industrial tourism. Asia Pacific Management Review, 22(2), 70–79.
Coelho, A., Sampaio, A., & Rodrigues, P. (2020). The Influence of Brand Experience in City Marketing. In Marketing and Smart Technologies (pp. 242–252). Springer.
Laaksonen, S.-M., Falco, A., Salminen, M., Aula, P., & Ravaja, N. (2019). Brand as a cognitive mediator: investigating the effect of media brands as a structural feature of textual news messages. Journal of Product & Brand Management, 1–14.
Minkman, E., & van Buuren, A. (2019). Branding in policy translation: How the Dutch Delta approach became an international brand. Environmental Science & Policy, 96, 114–122.
Prasetyo, M. H., & Maulani, T. S. (2018). City Branding Effectiveness Strategy In The Context Of Tourist Satisfaction. Journal of Economic & Management Perspectives, 12(1), 262–268