فراتحلیل مشخصات پیام رسان مطلوب بومی از نگاه کاربران ایرانی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای رشته علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی ره

چکیده

امروزه پلتفرم‌ها به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای ارتباطی کاربران به زیست بومی برای توسعه خدمات و کسب ‌و کارها تبدیل شده‌اند. در بین پلتفرم‌ها، پیامرســانهای اجتماعــی تقریبــاً تمــام امــور روزمــره مــردم اعــم از ارتباطــات خانوادگــی، دوســتی و حتــی اداری و مالــی بــا واســطه کارکردها و عملکردهای آن‌هاست به گونــهای کــه مــردم به واســطه ایـن نــوع از پلتفرمهــای اجتماعــی بــه برنامهریـزی امــور روزانــه و تنظیــم امــور و روابــط خــود میپردازنــد که مدیریت پیام رسان ها در خارج از فضای سرزمین و خارج از فضای حاکمیتی می‌تواند تنش زا و حتی موجب اخلال در زندگی روزمره شود. با توجه به این مقدمه هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل و بررسی مشخصات پیام رسان مطلوب بومی از نگاه کاربران ایرانی می‌باشد. سوال صلی پژوهش این است که مهم‌ترین مشخصات پیام رسان مطلوب بومی از نگاه کاربران ایرانی کدام‌اند؟ این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت اکتشافی است و برحسب نتیجه، پژوهشی توسعه‌ای است. به منظور شناسایی مشخصات یک پیام رسان بومی فراگیر با نگاه کاربر محور از روش فراتحلیل از نتایج 13 پژوهش شناسایی شده در این خصوص در زیست بوم ایران استفاده خواهد شد. نتایج فراتحلیل این پژوهش ها به شناسایی مشخصات بومی پیام رسان های فراگیر ایرانی از نگاه کاربران منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the characteristics of desirable native messenger from the point of view of Iranian users

نویسندگان [English]

  • Seyyed Jamalouddin Akbarzadeh Jahromi 1
  • Ahmed Karkhaneh 2
1 Assistant Professor, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Ph.D. student of Communication Sciences, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Today, platforms have become one of the most important communication needs of users for the development of services and businesses. Among the platforms, social messengers are responsible for almost all of people's daily affairs, including family, friendship, and even administrative and financial relationships through their functions and functions, in the same way that people use these types of social platforms to plan and organize their daily affairs. And their relations pay attention to the fact that the management of messengers outside the territorial space and outside the sovereign space can create tension and even cause disruption in daily life. According to this introduction, the main goal of the current research is to analyze and examine the characteristics of desirable native messengers from the perspective of Iranian users. The question of the research is, what are the most important characteristics of desirable native messenger from the point of view of Iranian users? This research is applied in terms of purpose and exploratory in terms of nature, and in terms of results, it is developmental research. In order to identify the characteristics of a comprehensive native messenger with a user-centered view, the meta-analysis method will be used from the results of 13 researches identified in this regard in the Iranian ecosystem. The results of the meta-analysis of these researches will lead to the identification of the native characteristics of the Iranian ubiquitous messengers from the users' point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social messengers
  • native platform
  • cyberspace
  • meta-analysis
  • social network users
ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ، ﻣﺤﻤﻮد(1390) ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ و ﺍﻟﮕﻮﻫـﺎ ی ﮔﻔﺘﻤـﺎﻧﯽ: ﻧﻘـﺶ و ﺳـﺎﺯ و ﮐﺎﺭﻫـﺎ ی ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺭ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺍﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ ﺍﯾﺮﺍن، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ی دﮐﺘـﺮﺍ ، دﺍﻧﺸﮑﺪه ی ﻋﻠﻮم ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دﺍﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
بازرگان هرندی، عباس (1387). روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت. دانش مدیریت, 21(81)، 19-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77510
جفری جی. پارکر ، سانجیت پل چوداری ، مارشال دابلیو. وان الستین، (1397) انقلاب شبکه‌های اجتماعی، مترجم احمد روستا، تهران، انتشارات سیته
حسنی، حسین­(1398)، محلی سازی داده ها، گزارش شماره 7، پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی، تیرماه 1398
حسنی حسین و کلانتری عبدالحسین­(1399)، سیاستگذاری اینترنت : مرور سیستماتیک رویکردهای حکمرانی پلتفرمهای آنلاین و رسانه های اجتماعی فصلنامه سیاستگذاری عمومی، دوره 6 ، شماره 3 ، پاییز 1399، صص 59- 79.
حسین کرمانی، پاکدامن، یوسف، آشتیانی، محمد،(1395)، مطالعه عوامل ترجیح پیام رسان فوری تلگرام بر دیگر برنامه های مشابه توسط کاربران ایرانی، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، شماره 18.
حسینی، سید داوود­(1397)، نگاهی به برترین پیام رسان های داخلی، ره آورد نور، شماره 63، از 53 -61.
حوزه فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی
خواجه ئیان، داتیس­(1398)، مدیریت شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای پلتفرمی، ناشرادیبان روز
خوشنویس، یاسر­ (1398)­، تحلیل سیستمهای اجتماعی-تکنیکی، ابزاری برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در حوزه فضای مجازی، گزارش شماره 9، انتشارات پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی
دیلویت (Deloitte)­(1399)، روندهای حکمرانی هوشمند2020 (تجربیات کشور ها و اسناد سیاستی)، مترجمین: مهدی محمدی، یوسف کاکاوندی، امیر شریفیان و بهنام محمدی، ناشر: دانش بنیان فناور، 100 صفحه
سلیمانی ساسانی، مجید(1399). وی چت و سیاست های چینی در رسانه های اجتماعی، گزارش شماره 35، پژوهشگاه فضای مجازی.
سن، آماریتا، رودریک، دنی، هاسمن، رانیل، استیگلیتز، ژوزف، جانسون، سیمون، می الن، جان مک، وودرف،. کریستوفر و هاف، کارال(1384)، چند مقاله در زمینه موانع نهادی توسعه اقتصادی. مترجم زهرا کریمی .چاپ دوم. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی . صفحات 1-52
شکوهیان‌راد محمدعلی­(1400)­، دویست و نود هفتمین نشست تخصصی اندیشکده فضای مجازی مرکز مطالعات ژرفا و جبههانقلاب اسلامی
صفدری رنجبر مصطفی، علیزاده پریسا­(1399) ظرفیت های قانونی برای همپایی فناورانه در ایران، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 232 صفحه.
فن دا یک، یوزه ( 1396). فرهنگ اتصال: تاریخ انتقادی رسانه های اجتماعی، ترجمه حسین حستی، تهران: انتشارات سوره مهر
قنبری باغستان، عباس، (1399) فهم پلتفرم‌ها؛ از رسانه تا جمهوری‌های جدید در نظم نوین سایبری، ایرنا، ۲۴ مهر ۱۳۹۹،‏ کد: 84071017
کاستلز، مانوئل (1380)، عصراطلاعات:اقتصاد،جامعه وفرهنگ، ترجمه حسن چاووشیان، جلد2، تهران: طرح نو.
گیل، دیوید و آدمز، بریجت(1384)، الفبای ارتباطات، ترجمه رامین کریمیان، مهران مهاجر و محمد نبوی تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
لازار جاناتان ، هاکهایزر هری ، هایدی‌فنگ جینجوان.(1392) روش‌های تحقیق در فناوری اطلاعات (با تاکید بر تعامل انسان و رایانه)، جلد اول، مترجمان: کاوه بازرگان و عباس بازرگان ، تهران: کندوکاو ، چاپ اول، 320 صفحه
لیندلف، تامس و تیلور، برایان(1392)، روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمه عبدالله گیویان، تهران: انتشارات همشهری
محمدی، بیوک ( 1387)، درآمدی بر روش تحقیق کیفی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مرکز ملی فضای مجازی (1396)، الزامات شبکه ملی اطلاعات؛ 14/6/1396، https://b2n.ir/u00528
مرکز ملی فضای مجازی (1396)، ایجاد توانمندی بومی فناوری، 14/8/1396، https://b2n.ir/m21243
مرکز ملی فضای مجازی (1396)، تهدیدها و فرصت ها؛ 14/6/1396، https://b2n.ir/e43619
مرکز ملی فضای مجازی (1396)، سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی (مصوب شورای عالی فضای مجازی)؛ 14/6/1396، https://b2n.ir/e43619
مرکز ملی فضای مجازی (1396)، وضعیت مطلوب برای فضای مجازی؛ 14/6/1396، https://b2n.ir/k69333
مرکز ملی فضای مجازی (1398)، مؤلفه‌های مطلوبیت؛ 14/12/1398، https://b2n.ir/z28682
مرکز ملی فضای مجازی، (1392)، مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی، چهارشنبه۲۳٬ بهمن ۱۳۹۲ / شماره : ۱۰۲۴۶۸/۹۲/ش، https://b2n.ir/g94005
مرکز ملی فضای مجازی، رسانه های اجتماعی (1396)؛ 14/6/1396،https://b2n.ir/e56767
مک کوایل، دنیس (1385) درآمدی بر نظریه های اجتماعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
مک‌لوهان، مارشال. برای درک رسانه‌ها. تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)، مترجم : سعید آذری، سال انتشار: 1377 نوبت چاپ اول، 444 صفحه
مهدی زاده، سید محمد، (1399) نظریه های رسانه (اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی)، تهران، ناشر: همشهری
نقیب السادات سیدرضا، قصابی فاطمه (1391). ساختار و طراحی شبکه‌های اجتماعی تحلیل محتوای ساختار و طراحی شبکه‌های اجتماعی ایرانی و غیرایرانی. مطالعات توسعه اجتماعی -فرهنگی. ۱۳۹۱; ۱ (۳) :۲۱۷-۲۴۶
ولمن بری، راینی لی، (2012) شبکه ای شدن، سیستم عامل های اجتماعی نوین، انتشارات دانشگاه MIT، 358 صفحه
ون دایک، جان (1383) سیاستگذاری در جامعه شبکه ای، ترجمه پیروز ایزدی، رسانه، تابستان 1383، ش 58، صص 85-120
ون دایک، جان (1384)، قدرت و سیاست در جامعه شبکه ای، ترجمه اسماعیل یزدان پور، رسانه، تابستان 1384، ش6، صص 121-161.
ویندال سون ،سیگناتیزر بنو، اولسون جین تی (1387)؛ کاربرد نظریه های ارتباطات، مترجم علیرضا دهقان، تهران: جامعه شناسان
Bailey, Rishab and Parsheera, Smriti (2018) Data localisation in India: Questioning the means and ends, New Delhi : National Institute of Public Finance and Policy
Chander, A. & Le, U. P(2015). Data nationalism. Emory Law Journal, 64(3). Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2577947
Cronin, M(2004). “Translation and Globalization”. London: Routledge.
Cuffe, James (2012). Book Review: The Network Society by Jan Van Dijk. Available at:http://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2012/09/14/the-network-society-jan-van-dijk/
Dunne, Keiran J.(2006). “Perspectives on Localization”, (ed.), 47-68 & 223-240 Amsterdam: J. Benjamins.
Dutton, William H(2012). Book Review: The Network Society. Available at:http://www.uk.sagepub.com/books/Book238000/reviews#tabview=reviews
Folaron, D(2006). A discipline coming of age in the digital age. In Perspectives on Localization, Dunne, Keiran J(ed.) 195-223. Amsterdam: J. Benjamins.
Hughes, T.P., 1987, “The Evolution of Large Technological Systems” in Wiebe Bijker, Thomas Hughes and Trevor Pinch, eds., The Social Construction of Technological Systems, MIT Press, Massachusetts, USA.
Lempia D. and Miller, S.P., 2009, Requirements Engineering Management Handbook, U.S. Department of Transportation, Virginia
Light Ben, Burgess Jean, Duguay Stefanie, (2018), The walkthrough method: An approach to the study of apps, https://doi.org/10.1177/1461444816675438
LISA primer (Localization Industry Standards Association), Second edition (2003). Retrieved on April 21st, 2010 fromwww.lisa.org.
Lommel, A(2006). Localization standards, knowledge and information-centric business models, and the commoditization of linguistic information. In Perspectives on Localization,
Mansell, Robin (2012). Book Review: The Network Society. Available at:http://www.uk.sagepub.com/books/Book238000/reviews#tabview=reviews
Ottens, M., Franssen, M., Kroes, P., Van De Poel, I., 2006, "Modelling Infrastructures as Socio-technical Systems" in International Journal of Critical Infrastructures, vol.2 no. 2/3, pp.133–145.
Seongwon Park, Kwangsu Choand Bong Gyou Lee, International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering Vol. 9, No. 11 (2014), pp.315-324 ISSN: 1975-0080 IJMUE http://dx.doi.org/10.14257/ijmue.2014.9.11.31
SURAJ SINGH,ARUN PRASANTH, AND A.K.SUBRAMANI, USER SATISFACTION TOWARDS WHATSAPP, AVADI, CHENNAI, EXCEL International Journal of Multidisciplinary Management Studies, ISSN 2249-8834, EIJMMS, Vol.5 (6), JUNE (2015), https://www.researchgate.net/publication/322910001
Van Dijck, J., Thomas, T. & De Waal, M(2018). Platform Society. New York: Oxford University Press.
Van Dijk, Jan (2014). About me. Available at: http://www.utwente.nl/gw/vandijk/me/
Van Dijk, Jan. The Network Society. 3rd ed. London: Sage. 2012. vi, 326 p. ISBN: 9781446248959
Wikipedia(2014). Network society. Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Neophobia